ممانعت فرمانداری مریوان ازبرگزاری مراسم روزجهانی زبان مادری
دراقدامی غیراصولی فرمانداری مریوان ازبرگزاری مراسم روزجهانی زبان مادری ممانعت به عمل آورد.

 1 2 3 4 5  ...