احضارهای مکرر فعال مدنی به اداره اطلاعات کرمانشاه
فرزانه جلالی فعال مدنی در حوزه زنان به طور مداوم به اطلاعات کرمانشاه احضار و مورد بازجویی قرار میگیرد.

 1 2 3 4 5  ...