کشته وزخمی شدن 4 نفردرمسیربیجار-دیواندره
براثربرخورد دودستگاه کامیون"هوو-ایسوزو" درمسیربیجار-دیواندره 4 نفرکشته وزخمی شدند.

 1 2 3 4 5  ...