زن جوان مریوانی به دلایل نامعلومی اقدام به خود کشی کرد
شهروند زن مریوانی ساکن محله موسک"2" مریوان به شیوه حلق آویز کردن اقدام به خود کشی کرد وجان خود را از دست داد.

 1 2 3 4 5  ...