سناریوی بازداشت شهروندان کورد ادامه دارد
درادامه بازداشتهای گسترده شهروندان کورد، چهار نفر در اشنویه و یک تن دیگر در نقده توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

 1 2 3 4 5  ...