تنش میان شهروندان سردشتی وعوامل حکومتی
مداخله غیراصولی عوامل حکومتی درسردشت منجربه تنش میان شهروندان با نیروی انتظامی شد.