اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا ی زندان رجایی‌شهر
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از وضعیت زندانیان اعتصابی زندان رجایی شهر ابراز کرد.

 1 2 3 4 5  ...