فریب از ۴۰ سال پیش با وعده آب و برق مجانی خمینی پایه گذاری شد
از زمان روی کارآمدن حکومت اسلامی ایران قریب به چهل سال میگذرد، وعده هایی که هیچگاه تحقق نیافت.

 1 2 3 4 5  ...