بیانیه مشترک حزب کومله کردستان ایران وحزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت روزجهانی زبان مادری
روز ٢٢ فوریە مصادف با ٣ی اسفند روز جهانی زبان مادری است. بە مناسبت گرامیداشت این روز حزب کوملە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران بیانیە مشترکی را بە زبان کردی منتشر کردند. ترجمەی فارسی این بیانیە در ذیل ارائە میگردد.

 1 2 3 4 5  ...