بحران نشر در ایران؛ نویسنده و ناشر زیاد، کتاب‌خوان کم
گزارشی اجمال ازبحران نشرکتاب درایران