تنش سیاسی میان ایران و عربستان روبه افزایش است
مقامات سعودی شلیک موشک بالستیک حوثی های تحت حمایت ایران را به عربستان، به مثابه تعرض مستقیم نظامی ایران به این کشور تلقی میکند.

 1 2 3 4 5  ...