معضل آقا و آقازاده ها در ایران
به اذعان برخی از نمایندگان مجلس، وجود معضل آقازاده ها در کشور منجر به عدم نظارت نهادها و مسئولان بر رانتخواری و فساد است.

 1 2 3 4 5