تبدیل ریال به تومان دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد
از منظر اقتصاددانان تبدیل ریال به تومان هیچ تاثیر ملموسی بر مبادلات پولی و اقتصادی ندارد و تنها حسابداری را راحت‌تر می‌کند.

 1 2 3 4 5