مروری بر پدیده کودک همسری در دنیای امروز

تنظیم/ آرزو کمانگر

چکیده

ازدواج ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﺎ ی ﻣﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن دارد و داﺷﺘﻦ آ‌ﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم از ﻧﻈﺮﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آ‌نﺿﺮوری اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﺎی ﺟﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ ﺑﺮای آ‌ن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ازدواج زودرس ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ازدواج ﻗﺒﻞ از 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺮ دو ﺟﻨﺲ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آ‌ن ﺴﺘﻨﺪ و آﺳﯿﺐ ﺎ و ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.از آ‌ﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﺪ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻞ آ‌ن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻘﺮ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ زودرس و ﺣﻔﻆ آ‌ﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدواج زودرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زاﯾﻤﺎن زودرس، ﻣﺮگ و ﻣﯿر در ﻣﺎدر ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎردار و در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اچ آ‌ی وی و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد، آ‌ﻧﻤﯽ، ﭘﺮه اﮐﻠﻤﭙﺴﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺎی زاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن،ﻓﯿﺴﺘﻮل ﺎی ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، زاﯾﻤﺎن ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ، اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻤﺴﺮﮐﺸﯽ ﮔﺮدد.اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت، درآ‌ﻣﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﻮان زﻧﺎن ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری ﮐﺎﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﯽ اﺧﺘﯿﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪارﻧﺪ.

مقدمه:

مهمترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات، استعدادِ رشد و کمال اوست، لیکن این مزیت نیازمند آ‌ن است که والدین در ایفای مسئولیت خویش در قبال فرزندان و در تمامی مراحل رشد آ‌نان به درستی عمل کنند و شرایط مساعد و امکانات کافی برای آنان فراهم آ‌ورند. در این میان سن مناسب برای ازدواج بسیار مهم و تأثیرگذار است، چه اینکه برای زندگی زناشویی، صلاحیت و آ‌مادگی جسمی،روانی و اجتماعی لازم است. متأسفانه به بهانه ها و توجیهات مختلف، ازدواجهای زودهنگامی رخ میدهد که اغلب دربردارنده آ‌زار، بهره کشی و خشونت علیه کودکان و تعارضهای جدی با حقوق آنان است،به ویژه اینکه چنین ازدواج هایی اغلب اجباری و بدون رضایت گرفتن منعقد میشود و بی گمان طفل یا نوجوان درگیر در این فرا‌یند قادر به درک گزینه ها و فرصتهای بیشتر و بهرهمندی از حقوق و شرایط بهتر نیست. از منظر شمار زیادی از افراد، کودک همسری یا ازدواج زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشته و آ‌ن را با تبعات آ‌سیب زای سلامتی، پیچیده تر کرده و در هر سطحی از توسعه، رشد و تعالی فردی را تحت الشعاع خود قرار میدهد. ازدواج زودهنگام یا کودک همسری، به هر نوع ازدواجی اطلاق می شود که در زیر سن 18سالگی انجام شود این امر از هنجارهای سنتی و متعارف برخاسته و در هر دوی مناطق شهری و روستایی رواج دارد. توجه جهانی به این پدیده و چالش های صورت گرفته در این زمینه موجب شده است سطح ازدواج زودهنگام به طور کلیروند کاهشی پیدا کند، هرچند درصد چشمگیری از کودکان هنوز در زیر سن قانونی جامعه ی خود ازدواج میکنند. یک مثال روشن و برجسته از این پدیده، جامعه ی ایران است.

یکی از شاخصترین مولفه های زندگی مشترک، ارتباط جنسی سالم و رضایت بخش زوجین است که در قالب ازدواج مشروع شکل میگیرد و بی گمان برخورداری از آ‌مادگی لازم جسمی، روانی و اجتماعی رکن اساسی آن است، لیکن در این میان برای تعداد زیادی از دختران و برخی از پسران این ارتباط و پیوند مهم، قبل از سن قانونی و رشد لازم رخ میدهد که آثار منفی و پیامدهای ناگواری، به ویژه برای دختران به دنبال دارد و موجب آ‌زار، اعمال خشونت و آ‌سیبهای جبران ناپذیری بر آ‌نان خواهد بود. مطالعات نشان میدهد در جهان حدود 12 میلیون دختر که در حال حاضر بین 10 تا 17 سال سن دارند، قبل از 11 سالگی ازدواج میکنند؛ این رقم دخترانی را که در سنین پایین تر (زیر 10 سال) ازدواج میکنند نیز دربرمیگیرد.

ازدواجﺎی زودﻨﮕﺎم در ﺳﻨﯿﻨﯽ روی ﻣﯽدﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در آ‌ن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زوﺟﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ازدواجﺎی زودﻨﮕﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آ‌ﻣﺎر ﻃﻼق دارد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن و ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻘﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻃﻼق ﮐﻮدك اﻣﺘﺪاد و ﺣﺘﯽ آ‌ن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ازدواج در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ و آ‌ﺳﯿﺐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی را در آ‌ﯾﻨﺪه ﺑﺮ آ‌ﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺪ ﮐﺮد ﮐه ﻧﻤﯽﺗﻮان از آ‌ﺛﺎر رواﻧﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواجﺎ ﺑﺮ ﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ. ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی آ‌نﺎ و درﻧﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. اﻟﺰاﻣﺎت ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده، دوﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻠﻘﺎت، از دﺳﺖ دادن آ‌زادی، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻤﺴﺎﻻن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

کودک همسری در ایران:

چیزی شبیه تجاوز جنسی به کودکان یا فروش آ‌نها در ازای مبلغی ناچیز؟ گرفتن فرصت ادامه تحصیل و بازی و کودکی از آ‌نها یا فرسوده کردن جسم و زنانگی دختران؟

ازدواج کودکان در ایران مجموعه‌ای از همه اینهاست و در کل به معنای نقض آ‌شکار «حقوق کودکان» است که حکومت ایران رعایت آن را بر اساس معاهدات بین‌المللی امضا کرده است. قانون مدنی ایران اما در کنار عرف و سنت‌های فرهنگی، دست به دست مشکلات اقتصادی و فقر گسترده داده و این پدیده را به یک بحران قابل توجه در مسائل اجتماعی ایران تبدیل کرده است.

روند ازدواج در ایران یک مقیاس دو قطبی است. در یک طرف این قطب، جمعیت جوان و فعال و اغلب شهرنشین قرار دارد که ازدواج را به میانسالی به تاخیر می اندازد و از طرف دیگر قطب، به دختران و پسران خردسالی می رسیم که هدف یا قربانیان کودک همسری هستند. عواملی مانند توسعه ی نسبی و تدریجی، اکتساب سبک زندگی مدرن و داشتن رابطه های خصوصی و مشکلات اقتصادی فردی نسل جوان را وادار به موکول سازی ازدواج به سنین بالاتر کرده است. قوانین سخت گیرانه در ایران در خصوص حقوق فردی، آبروی خانوادگی و امیال جنسی منجر شده است که ازدواج شکل مقبول درگیری در روابط جنسی باشد. داشتن مقاربت جنسی خارج از روابط زناشویی مسأله ساز است، به خصوص از این لحاظ که راه دیگری برای برطرف کردن این نیاز ها برای بسیاری از افراد وجود ندارد. افراد توسط سیستم و خوانواده تشویق می شوند که در سنین بسیار پایین ازدواج کنند تا به نگه داشت نظم اجتماعی و نظام کنترل اجتماعی کمک کنند بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه می‌دهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آ‌ن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت‌های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب می‌شود. البته در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، قوانینی که از ازدواج زود هنگام کودکان جلوگیری می کرد، مخالف دین و شریعت اسلامی تشخیص داده شدند. در بسیاری از قوانین مربوط به ازدواج تجدید نظرهایی به عمل آ‌مد و ازدواج مجاز شد. نرخ طلاق نیز در ایران در گروه سنی 10 الی 18 سال به طرز قابل توجهی بالاست. طبق آ‌خرین داده های جمعیت شناختی 21.149 دختر و پسر زیر 18 سال در سال 1393طلاق گرفته اند.

مطالعات مستقل و معتبر چندانی در خصوص کودک همسری در ایران انجام نشده است و اطلاعات اندکی در این باره در دسترس است. آ‌مار رسمی و دولتی ایران حاکی از این است که سالانه دهها هزار دختر و پسر زیر سن 15 سالگی توسط خانواده هایشان وادار به ازدواج میشوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت بالاتر از این آ‌مارها است. بسیاری از خانواده ها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمی کنند و یا به صورت غیررسمی به ثبت می رسانند. طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران شمار دخترانی که در زیر سن 15 سال ازدواج کرده اند از 33383 نفر در سال 1385 به 43459 نفر در سال 1388 رسیده است؛ یعنی 30 درصد افزایش در عرض سه سال. چنین افزایشی در نتیجه ی نگاه سنتی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، حمایتهای دولتی و شرعی، ریشه دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط جنسی دخترانشان بوده است.آ‌مارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال 1383 تا 1393، نزدیک به 420هزار دختر زیر 15سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آ‌خرین آ‌ماری که یونیسف در اواخر سال 2016 میلادی منتشر کرد، 17درصد از دختران ایرانی زیر سن 18سال و سه درصد نیز زیر سن 15سال ازدواج می‌کنند.

فقر اقتصادی»، «بی‌سوادی یا کم‌سوادی» و «اعتیاد والدین به مواد مخدر»، ازجمله مهمترین دلایلی است که منجر به ازدواج دختران در سنین زیر 18 سال می‌شود. عواقب ازدواج در کودکی هم از احتمال طلاق، بیماری‌های جنسی، بارداری ناخواسته شروع می‌شود و تا محرومیت از ادامه تحصیل، مرگ به علت بارداری و عوارض روحی و روانی ادامه می‌یابد.

برای تغییر سنت ازدواج کودکان که از مناطق دورافتاده تا شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد، علاوه بر فرهنگ‌سازی، نیاز به حمایت قانون هست اما قانون ایران، دست سنت را برای استمرار این روند باز گذاشته و تلاش‌هایی را که از سوی جامعه زنان و حقوقدانان برای تغییر این رویه صورت می‌گیرد، دچار اخلال کرده است. به همین دلیل است که بخش‌های سنتی و قشری جامعه مانند روحانیون با فشار تبلیغاتی جلوی تغییر قانون ازدواج در ایران را می‌گیرند و تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس ایران که از یک سال قبل در تلاش برای تغییر سن قانونی ازدواج بوده‌اند تاکنون عقیم مانده است.

ازدواج کودکان با ریشه های عمیقش در نابرابری های جنسیتی زمانی که سن زوج دو برابر سن زوجه است، بر دختران تأثیر بیشتری دارد. ازدواج زودهنگام کودکان معمولا با ترک همسر مرتبط است طلاق یا ترک همسر اغلب این دختران جوان را به فقر بیشتری گرفتار می سازد، زیرا او معمولا به تنهایی مسئولیت فرزندانشان را بر عهده گیرد. از آنجا که اکثریت این دختران در سنین بسیار پایین و در حالی که فاقد تحصیلات بوده اند، ازدواج کرده اند، مهارت های کسب درآ‌مد آنها بسیار پایین (اگر نه هیچ ) بوده و در نتیجه به فقر بیشتر آنها دامن می زند از آ‌نجا که در کودک همسری سن دختران معمولا به طرز چشمگیری پایین تر از شوهرانشان است، آ‌نها در سنین پایین تری مطلقه می شوند، بنابراین نسبت به زنانی که در سن بالاتری ازدواج کرده اند، ممکن است که چالش های اجتماعی و اقتصادی را در بعد عمیق تر و گسترده تری تجربه کنند جوامعی که در آن ازدواج کودکان رایج است بیشتر مستعد طالق های زودهنگام و کودکان مطلقه است.

ملک شاهی ، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران اعلام کرد که 70 درصد طلاق ها توافقی و مربوط به موارد ازدواج زودهنگام بوده است. بسیاری از این افراد به دادگاه و شکوه می کنند که بسیار زود ازدواج کرده اند درحالی که هیچ ذهنیتی در مورد ازدواج نداشته اند و اکنون خواهان طالق هستند. بالاترین میزان طالق در میان دختران و زنان جوانی بوده است که در فاصله سنی 10 الی 19 سال قرار دارند و این ما را به این استدلال می رساند که طلاق در ایران بیشتر ناشی از ازدواج های زودهنگام است. و بدتر از آ‌ن اینکه آمارهای طلاق در ایران در طول یک دهه اخیر تا 74 درصد افزایش یافته است.

جنبه ها ی قانون اساسی ، باورهای دینی ، ابعاد جنسی و همچنین هنجارها و مناسک اجتماعی نقش قابل توجهی در ازدواج زودهنگام در جامعه ایران دارند.

در عوض قانون، سن خاصی را مصوب می کندکه به موجب آن درگیری در فعالیت جنسی برای فرد ‌غیرقانونی اعلام می شود. این امر گاها با معانی دیگری هم مورد استفاده قرار گرفته است، برای مثال سنی که در آ‌ن فرد قادر به رضایت به ازدواج میشود. بیشتر سیستم های قضایی سن رضایت به رابطه جنسی را بین 14 الی 18 سال قرار می دهند. برای حفاظت از کودکان در برابر سواستفاده های جنسی، بسیاری از کشورها یک سن حداقلی را برای رضایت به رابطه جنسی تعیین کرده اند، با این حال زمینه ی چنین اندازه هایی در درون فرهنگ های اسلامی دیده نمیشوند زیرا کلیه رابطه های غیر از ازدواج همیشه غیر قانونی بوده اند.

قبل از انقلاب بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده (1353) ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن 18 سالگی و ازدواج مردان قبل از اتمام 20 سالگی شان ممنوع بود.

تغییر این سن بعد از انقلاب در ایران رخ داد. تغییرات اولیه در آ‌ن موقت شکل گرفت و این ماده با ماده 1041 قانون مدنی تعویض شد. بر اساس این ماده سن ازدواج برای دختران در زیر سن 13 سالگی و برای پسران در زیر 15 سالگی اعلام شد. با این حال همین قانون به دختر اجازه میدهد که ازدواج در زیر سن 13 سال به شرط رضایت والد یا دادگاه بتواند شکل بگیرد.

علاوه بر این اگر قیم کودک (پدر یا پدربزرگ) چنین درخواستی را داشته باشد و دادگاه به این نتیجه برسد که او به قدرکافی بالغ شده است که بتواند ازدواج کند، کودک میتواند حتی در سنین پایینتر نیز ازدواج کند.

با استناد به ساختار دینی حاکم بر ایران، بلوغ و شروع اولین عادت ماهانه به انتقال از ی عنوان آستانه کودکی به بزرگسالی در نظر گرفته میشود. رسیدن به این آستانه ی فیزیکی و بیولوژیکی به معنای صالحیت فرد برای ازدواج، صرفنظر از سن واقعی او میباشد. اگرچه ازدواج زودهنگام به هردوی دختران و پسران خردسال اطالق دارد، اما واقعیت تلخ جامعه دال بر این است که عواقب و اثرات پدیده ی کودک همسری برای دختربچهها به مراتب جدی خطرناکتر و تر است. بدون شک سرمایه گذاری اجتماعی بر روی دختران، بسط سرمایه های اجتماعی و اقتصادی آنها و تضمین دسترسی شان به خدمات آموزشی و بهداشتی نشان روشنی از برابری جنسیتی است که موجبات شکوفایی جوامع قویتری را فراهم میکند.

کودک همسری در جهان:

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آ‌مریکای لاتین، آ‌سیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آ‌ن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا طبق گزارشی از سازمان "دختر،نه عروس" ، اگر روند 16 چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند ازدواج کودکان کاهش نیابد، آ‌مار جهانی ازدواج کودکان به 1.2 میلیارد مورد در سال 1429 خواهد رسید بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر در نوجوانی ازدواج می کند، که معادل 34 درصد از جمعیت این گروه سنی می باشد. با در نظر داشتن این روند، چنین تخمین زده شده است که تا سال 140 ،1399 میلیون دختر در زیر سن 18 سال و 15 میلیون نفر از آ‌نها زیر 15 سال ازدواج خواهند کرد. هر ساله 14 میلیون و هر روزه 39 هزار دختر ازدواج می کنند. در کشورهای در حال توسعه از هر 9 دختر، یک نفر قبل از رسیدن به سن 15 سالگی متاهل می شود سالانه 7.3 میلیون دختر زیر 18 سال فرزند به دنیا می آ‌ورند و از میان آ‌نها 2 میلیون نفر زیر 14 سال سن دارند. به لحاظ آ‌ماری مرگ و میر مادران در حین زایمان در میان زنانی که زیر از سن 20 سالگی زایمان کرده اند، 50 درصد بالاتر است. هر ساله 70.000 نفر از این نوزادان اندکی پس از تولد می میرند و 3.2 میلیون کودک مجبور به سقط جنین می شوند.
AM:10:29:23/01/2019
‌ ‌ 774 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌