استعفای ظریف و حواشی آن!

ن/ بیژن قبادی

دیشب محمد جواد ظریف نمایندە پیشین رژیم اسلامی در سازمان ملل و وزیر خارجە روحانی در تویتی استعفای خود را علنی نمود. دلایل این واکنش ظریف ابعاد گوناگونی دارد و در اینجا بە چند مورد از آنها تیتروار اشارە می کنم.

در زمان ریاست جمهوری اوباما در آمریکا و باتوجە بە رویکرد سیاست خارجی آن کشور و همگامی دول اروپایی بویژە اعضای دائم شورای امنیت و آلمان، توافقی برسر برنامە اتمی رژیم تهران حاصل شد. معماران این توافق کە حاکمان تهران از قبل آن بهرەهای کلانی بردند دولت روحانی و با نقش محوری ظریف بودند کە با چراغ‌سبز خامنەای صورت گرفت.

رژیم تهران هیچ باوری بە توافق در هیچ سطحی ندارد و از این مکانیزمها تنها در راستای پیشبرد سیاستهای خود بهرە بردە و می‌برد و بەصورت کلی بەعنوان فرصت بدانها می‌نگرد. بخشی از آمریکائیان متوجە این موضوع شدە و در راستای تأمین منافع خود و حامیانشان، رویکرد خودرا پیرامون آن موضوع تغییر دادند و با خروج از توافق موسوم بە "برجام" عملا دست رژیم تهران را در حنا گذاشتە و همزمان اروپائیان را بر سر دوراهی گذاشتند.

عملا اروپا از هیچ بعدی و بنا برهیچ توجیهی قادر بە فاصلە گرفتن از آمریکا و هم‌پیمان شدن با تهران نیست. اما در این میان بەدنبال ماهی‌گرفتن از آب گل‌آلود و بهرە تجاری بردن از تتمە موجود سود بازار ایران است. لذا با توافقی اعلام نشدە با آمریکا، با ماندن در توافق برجام و اعلام رسمی تداوم آن و در واقع در راستای رویکرد نهایی آمریکائیان توانستند نظر تهران را بسوی خود بە عنوان آخرین تکیەگاە متوجە این کانال جلب کنند.

با وعدە و وعیدهای اروپائیان سران رژیم تهران بە عنوان مفری بدان می‌نگریستند. آنها برای این موضوع چە کیسەها کە ندوختە بودند. این رؤیای مسکر ایرانیان دیری نپائید و با کشدار شدن زمان اجرای سازوکار اروپائی متمم برجام موضوع عمق بیشتری یافت. تا اینکە بعد از اعلام رسمی بستە سازوکار اروپائیان، ایران بستەی مشروطی کە دریافت کرد عصارە و چکیدە مواد ١٢گانە آمریکا بود. در اینجا بود کە آنها متوجە شدند کە اروپا بخشی از بازی آمریکاست و در واقع مکمل آن. لذا خامنەای علیرغم چراغ‌سبزی کە خود دادە بود، از آن تبری جست و آنرا از دامان خود زدود و چند روز پیش در سخنرانی خود بەآنها تاخت و گفت : من از اول هم بە این اروپائیان اعتماد نداشتم.

از دیگر سو با فشار و ضرب‌العجل "گروه ویژه اقدام مالی" یا (FATF) و اینکە ظریف با توجە بە اطلاعاتی کە در این زمینە داشت و متوجە وخامت اوضاع شدە بود. لذا با تیم همراهش تمام توان خودرا برای تصویب الحاق تهران بەآن بکار گرفتند اما نتیجەای عایدشان نشد. سرو گوش جنباندن ظریف در کاریدورهای دیپلماسی اروپایی – آمریکایی، کنفرانس ورشو، نشست اروپا و جهان عرب در شرم‌الشیخ مصر و موضاعات مطروحە در آن نشستها کە بر تمرکز بر ایران و سیاستهای رژیم حاکم برآن انجام شد. نیز پافشاری حاکمان تهران بر مواضع خود و عدم تن دادن بە قواعد بازی دنیای امروز ظریف چارەی کار و خلاصی خود از این مخمصە را در پاپس کشیدن می‌بیند.

با پافشاری جمعی در حاکمیت کە دارای شاخک‌های حسی بروزترند و تلاش آنها برای پیوستن ایران بە "گروە ویژە اقدام مالی" تمام تلاش خودرا بکار گرفتە و خطرات مرتبط را گوشزد نمودند. اما ارکان واقعی قدرت در ایران رنج چندسالە خود را در اگر پیوستن ایران بە (FATF ) نقش بر آب می‌بیند و سپاە پاسداران بە عنوان سهامدار اصلی این پروژە بازندە است. لذا ارگان متعارف دیپلماسی در حاشیە واقع شدە و فاقد اختیار است. بی جهت نیست کە محمد جواد ظریف در بیانات تنها چند ساعت بعد از استعفای خود در روز سە شنبە هفتم اسفندماە ١٣٩٧می گوید : امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی‌اش در روابط خارجی باشد.

موضوع استعفای ظریف در این شرایط و باتوجە بە گاردگیری در مقابل پیوستن ایران بە FATF ) ) و پیام خامنەای مبنی بر عدم اعتماد بە اروپائیان و همچنین مخرج مشترک کنفراس ورشو و شرم‌الشیخ بیانگر اوج استیصال رژیم تهران و استارت تسویەحساب درونی و ناچار کردن روحانی بە پیوستن بە خط حاکم و یا پاپس کشیدن است.PM:05:55:26/02/2019
‌ ‌ 1377 ‌‌بار دیده شده‌‌