آزادی موقت سە فعال زیست محیطی شهر سنندج با قرار وقیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی


آسونیوز/ به نقل از کمپین ژینگەوان "دفاع از تلاشگران محیط زیست" امروز سه شنبه برابر با 28 اسفندماه سال جاری، سە فعال زیست محیطی  بە اسامی: فردین کریمی، آرمان وفایی و افشین شیخ الاسلامی کە طی یک ماه گذشتە از طرف ادارە اطلاعات شهر سنندج بازداشت، و پس از نزدیک بە یک ماە بازداشت، تهدید و ارعاب، در سلولهای انفرادی نهاد اطلاعاتی و امنیتی، بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە بودند، در تاریخ فوق الذکر، هر یک از این شهروندان بازداشتی با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی، یعنی جمعا یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بە صورت موقت و تا زمان برگزاری دادگاە آزاد شدند.


PM:03:07:19/03/2019
‌ ‌ 170 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌