پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در راستای کمک به مردم سیل زده

 

به کمک مردم سیل زده ایران بشتابید...

 

 

مردم مقاوم کردستان، سازمانهای جامعه مدنی:
نوروز ١٣٩٨ در حالی بە پایان رسید کە بخشهای وسیعی از جنوب غرب ایران بعلت بارش فراوان باران و سهل انگاری دستگاه های رژیم جمهوری اسلامی هنوز زیر آب است، دستکم٥٧ نفر جان خود را از دست دادە و نزدیک بە ٥٠٠ نفر زخمی شدەاند. دسترسی بە صدها روستا قطع است و دە‌ها روستا تخریب شدە است و مردم آن نواحی دچار زیان مادی زیادی شده اند. ٢٣ استان کشور درگیر بارندگی های شدید هستند، شش استان ایلام، کرماشان، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهکیلویە در شرایط اضطراری هستند، خطوط راە آهن سراسری شمال و جنوب قطع شدە است، و تعداد بیشماری از هموطنان در شرایط بسیار ناگواری قرار گرفتەاند.

 

باید گفت سیل و سیلاب پدیدەای طبیعی است و نمی توان جلوی آنرا گرفت، اما با اعمال سیاست های درست بە آسانی می توان از آثار و پیامدهای ویرانگر آن کاست، این امر متاسفانە در ایران بە علت عدم سیاست گذاری درست و اندیشمندانە ، در پیشگیری از خسارات و همچنین در هنگام وقوع بحران و امدادرسانی پس از آن مشاهدە نمی شود، و خسارات بسیار جبران ناپذیری بر جان و مال هموطنان وارد شدە است.

حاکمیت در جمهوری اسلامی با عدم توجە بە سیاستهای بلند مدت توسعە، مدیریت بدون تخصص و مقطعی، صرف هزینەهای هنگفت در کشورهای دیگر بە علت گسترش عوامل خویش و سیاستهای توسعە طلبانە و کشورگشایی بە جای تخصیص این بودجە ها برای امور عمرانی و گسترش زیرساختها وتوسعە زیربنایی در کشور، بر میزان خسارات و عواقب خانمانسوزاین واقعە های طبیعی افزودە است. حتی سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی باعث آن شده است در این شرایط ناگوار که بخش وسیعی از نواحی ایران دچار آن شده است، جامعه جهانی در برابر این فاجعه سکوت کرده و امداد رسانی به فاجعه دیدگان را فراموش کرده است.

از سوی دیگر عدم اعتماد مردم بە رسانەهای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عدم اعتماد مردم بە مسئولین و مدیران، دخالت سپاه پاسداران در مدیریت کە دراین روزها بە دفعات شاهد آن بودەایم و سپاه و دولت هر یک دیگری را بە کارشکنی و ناتوانی در اقدام بە موقع برای امدادرسانی متهم می کنند، عدم اعتماد بە نهادهای خدمات رسان حکومتی چون هلال ا‌حمر و کمیتە امداد و بسیاری از مشکلات دیگر باعث تشدید بحران وخسارتهای بیشمارتر شدە است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن همدردی با مردم سیل زدە در ایران بە ویژە در استانهای لرستان و ایلام، از تمامی سازمانهای جامعه مدنی و هر فرد کرد تقاضا دارد، مانند همیشه و با احساسی انسانی و ملی، همچنان که در امداد رسانی به مردم زلزله زده کرماشان حماسه آفریدند، اینبار نیز کمک های خود را از مردم خسارت دیده دریغ ندارند و همچنانکە در طول تاریخ ثابت کردەاند کە پیشگام حرکتهای اخلاقی و انساندوستانە هستند این بارنیز در امور انسان دوستانه پیشرو هستند.

در همانحال خواستار آنیم که مراکز بین المللی و سازمانهای جهانی مدافع حقوق انسان به کمک مردم سیلاب زده در ایران بشتابند و علاوه بر محکوم کردن سهل انگاری مسئولان جمهوری اسلامی در برابر مردم سیل زده، به مردم بی سرپناه این استانها یاری برسانند.

 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
14 فروردین 1398
3 آپریل 

 PM:02:20:04/04/2019
‌ ‌ 607 ‌‌بار دیده شده‌‌