بلاخرە گور بهرام گرفت!

ن/ بیژن قبادی
بلاخرە پس از کش و قوسهای فراوان دولت آمریکا تصمیم گرفت کە سپاە پاسداران را در لیست جریانات تروریستی جای دهد. خیلی طبیعی است کە ایالات متحدە از اتخاذ چنین تصمیمی اهداف خاص خود را تعقیب می‌کند و چنانچە غیر از این بود، غیر طبیعی جلوە می‌کرد.
سپاە پاسداران بە عنوان بازوی اجرایی درون و برون مرز رژیم جمهوری اسلامی در مدت چهل سال گذشتە در سرکوب دگراندیشان، مخالفان و معترضین چە در داخل ایران و چە در خارج از مرزها نقش محوری داشتە است. بنابر تمامی شواهد انکار و کتمان نقش ویرانگر این نیرو و نادیدە گرفتن آن برای کسی ممکن و میسر نیست. در جای جای نقاط مختلف جهان اقدامی تروریست و خرابکارانە نیست کە سپاە پاسداران مستقیم و غیر مستقیم و یا توسط مباشران خود دستی در آن نداشتە باشد.
اگرچە پیشتر سپاە قدس یعنی شاخە برون مرزی سپاە در لیست ترور آمریکا جای گرفتە است، اما قرار دادن نام سپاە پاسدارن در چنین لیستی و همزمان آمادەباش بە نیروهای آمریکایی برای آمادگی برای واکنش بە عکس‌العمل تهران حال چە از طریق خود سپاە پاسداران و چە نیروهای تحت امر و وابستەاش، نشان از رویکرد جدید آن کشور در قبال تهران دارد.
رژیم جمهوری اسلامی از شکل‌گیری نطفە خود تا بە امروز با تمامی دنیا و یا بە عبارتی دیگر با هر آنچە غیرخود بودە و حتی در خیلی از موارد با بخش یا بهتر است بگوییم با بخشهایی از خودش نیز سر جنگ داشتە و در افتادە است.
بنابرین سپاەپاسداران انقلاب اسلامی ایران نقشی انکار ناپذیر در تهدید امنیت جهانی دارد و مخل آسایش و آرامش نە فقط مردم ایران، بلکە مردم منطقە و جهان است.
اگرچە این اولین بار و در چنین مقیاسی است کە نیروهای مسلح موازی سازی شدە یک کشور با چنین رویکردی از سوی کشوری همچون آمریکا مواجە می‌شود، اما نباید از یک اصل غافل ماند کە این نحوە عملکرد، کنش و تعامل سیستم حاکم در تهران است کە آمریکا را بە چنین واکنشی واداشتە است.
دست اندازیهای این مدت رژیم اسلامی بە کشورهای منطقە و دخالتهای لجام گسیختە بەویژە شاخە برون‌مرزی سپاە پاسداران موسوم بە "سپاە قدس" در کشورهای سوریە، عراق، یمن، لبنان، فلسطین، افغانستان و ... خود بیانگر این واقعیتند.
این در حالی است کە خود نیروهای سپاەپاسداران و اعضای این نیرو تمایل کمتری بە مشارکت در این شیوە عملکرد فرماندهان خود دارند و سپاە با سوءاستفادە از آشفتەبازار و فقر آوارگان افغانی و عراقی، آنها را بە میادین کشتن و کشتار گسیل می‌دارد. چنانچە چند روز پیش دولت افغانستان از طریق وزارت خارجە خود از تهران خواست کە دیگر از اعزام افغانستانیان برای جنگ در سوریە دست بردارد.
در رابطە با رویکرد داخلی نیز سپاە پاسداران اختاپوس‌وار و با تکیە بر بخش‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، تجارت و بازرگانی درحالی کە بە تمامی این عرصەها دست انداختە و بە غولی اقتصادی و امنیتی مبدل گشتە است. در همانحال با سازماندهی، تسلیح، تأمین و ساپورت، یکی از ستادهای هدایت تروریسم جهانی است.
با بازگشت تحریمهای آمریکا علیە رژیم حاکم بر تهران داد شبکەهای ترور وابستە درآمدە است و حسن نصراللە از کاهش دلارهای ایران می‌نالد و چند ماە است کە این شبکە در سوریە، لبنان و عراق حقوق ماهیانە خودرا دریافت نکردەاند.

حال و با قرار گرفتن سپاەپاسداران در لیست جریانات تروریستی، این تبلور و نماد تروریسم عیان، خود اسیر رویکرد و عملکرد خود گشتە و منابع مالی آنها محدود شدە و طبیعتا از عهدە تأمین هزینەهای تشکیلات تارعنکبوتی خود برنخواهند آمد، لذا قدرت مانورشان کمتر و محدودتر گشتە و در مقابل هم مردم کشورهای منطقە آرامش بیشتری خواهند داشت و هم جنبش اعتراضی داخلی وارد عرصەای نوین از اعتراضات و گسترش آن خواهد شد.


PM:09:25:08/04/2019
‌ ‌ 578 ‌‌بار دیده شده‌‌