اقدام اخیر آمریکا و برزخ سپاەپاسداران

ن/ بیژن قبادی
اگرچە سپاە پاسداران در بدو پیدایش خود نیرویی مقطعی بود و فلسفە وجودی آن نیز در خود نامش نهفتە است، اما همانند کل سیستم رژیم جمهوری اسلامی ایران فاقد موازین و نرمهای متعارف بود. لذا با هر مستمسک و بهانەای بە حاشیە سازی، پروبال دادن و موازی سازی آن با ارتش کلاسیک ایران برآمدند. این نیروی جدیدالتأسیس نقشی اساسی در سرکوب و قلع و قمع مخالفین سیاسی، دگر اندیشان و معترضین ایفا نمود.
زیادخواهی و توسعەطلبی سران ایران و تلاش برای گسترش حوزە قدرت و آنچە کە آنها بە عنوان "صدور انقلاب و حکومت جهانی اسلام" نام می‌بردند و پیام خیلی صریح آیت‌اللە خمینی رو بە مردم کشورهای پیرامونی و تهییج آنها بە قیام علیە حکام خود و مشخصا حکومت بعثیان در عراق، آنها را ناچار بە عکس‌العمل نمود. نتیجە فوری آن آغاز جنگ هشت سالە ایران و عراق بود. روال جنگ چگونە بود، بە کجاها انجامید، عوارض و تبعات آن چی بود، جای خود. در این میان نیرویی بنام سپاە پاسداران تقویت شد و عمدە دلیل تقویت هدفدار سپاە عدم اعتماد بە ارتش بود چونکە بسیاری از فرماندهان آن یا فرار کردە بودند، یا در زندان بسر می‌بردند و یا توسط جوخەهای مرگ دادگاههای آنی شیخ صادق خلخالی راهی سینە قبرستان شدە بودند.
از این‌رو هم برای سرکوب مردم و معترضین و ناراضیان، هم جهت حفاظت از خود و هم بە حاشیە راندن ارتش، میدان برای گسترش این نیرو فراهم شد و طیفهای گوناگونی را در خود جای داد گە شامل این گروهها میشد: جمعی از باورمندان بە رژیم، طیف لمپن بە حاشیە راندە شدە جامعە، مجرمین و بزەهکاران و حتی قاتلین و جنایتکارانی کە با گشودە شدن در زندانهای ناشی از قیام ٥٧ بە جامعە سرازیر شدە بودند و فاقد جایگاە و وجاهتی اجتماعی بودند.
آغاز جنگ فرصتی بود برای تکتازی این طیفهای متفاوت و در طول جنگ و با استفاد از آن فضا عناصری در این میان اسم و رسم و لقب و سردوشی‌ای برای خود بەهم زدند. چە جنایتها و کشتار و شقاوتهایی کە در این مدت از سوی این نیرو کە دیگر بە باندی مخوف تبدیل شدە بود، انجام نشد. اما خاتمە جنگ تازە آغاز ماجرا بود. فرماندهان سابق امروزە هرکدام مدعی بودند و با مرگ خمینی و دوختن قبای ولایت و رهبری بر تن خامنەای و بە صدارت رسیدن هاشمی رفسنجانی فرصتی شد برای کشیدن این مدعیان بە عرصەای دیگر. این بود کە پروژەهای سد سازی بی‌برنامە و بدون مطالعە و غیرکارشناسانە، ساخت و سازهای بی‌رویە و در کل گشودن میدانی جدید از جنگ اما اینبار در چندین عرصە آغاز شد.
تداوم سرکوب مردم و ناراضیان و اعتراضات، تخریب طبیعت و ویران کردن محیط زیست ایران، موازی سازی در عرصەهای سیاست، امنیت، اقتصاد، بازرگانی و تجارت آن میادینی بودند کە سپاە آنها را عرصە تاخت و تاز خود قرار داد.
بە موازات ارتش دارای نیروهای نظامی شد، بازرگانی و تجارت رادردست گرفت و بە آن نیز اکتفا نکردە و بنادر، لنگرگاە و اسکلەهایی غیر رسمی برای خود دست‌وپا نمود. بە موازات دستگاە امنیتی، اطلاعات سپاە را تأسیس کرد. در عرصە خدمات بیشتر سهام شرکت مخابرات را از آن خود و بە آن نیز اکتفا نکردە شرکت مخابراتی موازی ایجاد نمود. پروژەهای راە، اتوبان و تونلسازی را بە انحصار خود در آورد. با تأسیس شرکتها مناقصەای تحت عناوین گوناگون اختاپوس‌وار در تمام شئون سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، خدماتی، بازرگانی، ساخت و ساز خودرا تنید.
یعنی درواقع بە قدرتی موازی مبدل گشت و بە ایران اکتفا نکردە بە خارج از مرزهای ایران نیز دست اندازی نمود. نمونە آنرا در عراق، سوریە، لبنان، یمن و غیرە می بینیم. با تکیە بر توان مالی فراوانی کە داشت، باندها و گروههای تبهکار، تروریست و مافیایی را گسترش داد.
این نیرو در عرصە نظامی بجز لاف زدن هیچ هنر دیگری ندارد، چنانکە دیدیم و همگان شاهدیم کە در مقابل حملات اسرائیل در سوریە فاقد هرگونە عکس‌العملی بود.

امروز و با قرار گرفتن در لیست تروریسم خارجی آمریکا نیز بە همین لافزنیها بسندە می کند. خود مستقیما عاجزتر از آن است کە بتواند اقدامی بکند مگر اینکە از کانال عوامل خود بدون قبول مسئولیت بە برخی اقدامات خرابکارانە بپردازد. در غیر اینصورت چنانچە خود مستقیما وارد عمل بشود، تأیید صحت شیوە نگرش آمریکا است و اجماعی جهانی علیە رژیم تهران بەدنبال خواهد داشت. لذا سپاە پاسداران امروز در برزخی خود ساختە قرار دارد کەدر صورت حفظ رویکرد امروز و یا تسلیم شدن در هرحال آیندە آنها با سرنوشت رژیم تهران عجین شدە است.


PM:05:01:10/04/2019
‌ ‌ 837 ‌‌بار دیده شده‌‌