کردها، حکام ایران، جمهوری اسلامی!

ن/ بیژن قبادی
رژیم اسلامی حاکم بر ایران از بدو پیدایش خود تا بە امروز با هر "نە"ای سرناسازگاری داشتە و هیچگاە این واژە بە مذاقش خوش نیامدە و با آن بە ستیز برخواستە و با خشن‌ترین شیوەها حنجرە، حلق و زبان گویندە واژە"نە " را دریدە، و بریدە است و نیز عناصر، اشخاص و و گروههایی را کە در این راستا اقدامی نمودەاند و در خیلی مواقع نیز حتی اگر نیتی در این بارە داشتەاند سبعانە مورد یورش قرار گرفتەاند.

مصداق عملی و عینی این موضوع نحوە تعامل رژیم با عناصر رژیم گذشتە، دگراندیشان، مخالفین و حتی منتقدین درونی و خودی این سیستم است کە همزاد وجودی‌اش بودە و هستند.

نمونە بارز این نوع تعامل رژیم اسلامی ملت کرد است. مردم کردستان هیچگاە بە این سیستم تمکین نکردە و پرچمدار مخالفت دیرپای آنها بودە و هستند. در بنام رفراندم کذایی دوازدەهم فروردین ١٣٥٨ در حالیکە بنابر ادعای سران و دستگاههای مربوط بە رژیم ادعا می‌کردند کە ٩٨٪ درصد از شرکت کنندگان بە جمهوری اسلامی"آری" گفتەاند. در همینحال می‌‌بینیم کە برخی نیروهای معلوم‌الحال می‌گفتند:" رأی ما جمهوری اسلامی است!" همین مردم کردستان در نمایشی بی‌نظیر آن عوامفریبی متکی بر احساسات و شور و هیجان باورهای ناپختە، با بایکوتی فراگیر هم یک "نە" بزرگ و فراموش ناشدنی بە رژیم گفتند و هم شعور و درک کم‌نظیر سیاسی خود را بە نمایش گذاشتند. حال امروز و بعد از چهار دهە درایت و شناخت عمیق کردها از تحولات آن‌زمان و ادوار بعدی بر همگان عیان و آشکار است.

نقطە آغاز دشمنی رژیم اسلامی با مردم کردستان از بدو گسترانیدن سایە شوم آن رژیم بر ایران و نحوە تعامل کردها و احزاب سیاسی‌اش بود کە از جنس همان مردم بودند. آنها خوب متوجە این حقیقت شدە بودند کە کردها در اوج صمیمیت، وقار و متانت اما باج بە کفتار نمی‌دهند و برای کسب حقوق اساسی و طبیعی خود مصرند. لذا با انواع ترفند و حیلەها و یورشی همەجانبە بە جنگی تمام عیار با ملتی مطالبەجو کە بجز خود و ارادەی پولادینشان، فاقد هرگونە تجهیزات جنگی و حمایت بودند، پرداختند.

سران عوامفریب رژیم تازە بەدوران رسیدە مجددا بە سلاح سنتی خود یعنی سوار شدن بر موج احساسات و باورهای مذهبی روی آوردند و کردستان سرزمین کفر و مردم کردستان را کافر معرفی کردند. نیروهای تهی‌مغز مسلح بە تعصبات کور مذهبی و پیشرفتەترین ادوات نظامی و کشتار آن زمان کە در اختیار داشتند و بازماندە از زرادخانەهای نظام ساقط شدە بود را با فتوایی دینی برای جهاد و کسب ثواب و از میان برداشتن کفار گسیل داشتند.

این مردم بی سلاح همزمان در چندین جبهە درگیر جنگ با دشمنی از هر حیث مسلح و تجهیز بودند. عرصە این کارزار و نبرد نابرابر تمامی شئون زندگی مردم بود. همزمان با یورش نظامی از سوی چندین نیرو مانند ارتش، سپاە، بسیج، مزدوران محلی، نیروهای ارتجاعی همسو از راە زمین و هوا، دستگاە تبلیغاتی و امواج رادیوئی و تلویزیونی و صفحات کتب، مجلات، روزنامە و سینما، آماج بمبارانی همە جانبە بودند.

آنها مردم مارا مشتی وحشی و آدمکش دور از تمدن معرفی می‌کردند. آثار سینمایی و تلویزیونی چهار دهەی گذشتە در ایران بیانگر نوع نگاە رژیم حاکم بر ایران و بە نوعی سیاستمدارن و طمع‌ورزان بەحاکمیت در ایران، بە کردستان و کردهاست. این نوع نگاە مختص بە حاکمان امروزین نیست و بلکە جریانات تمامیت‌خواە مرکزگرا نیز در همین دایرە میچرخند.

اما در مقابل می‌بینم همین مردم بەزعم آنها "آدمکش و بدور از تمدن" سیاسی‌ترین، آگاەترین و هوشیارترین مردمان هستند. این مردم با مردم سایر نقاط ایران هیچ دشمنی و عداوتی ندارند و برعکس دارای آمیختەگیهایی در تمامی عرصەها هستند. درواقع مردم کردستان و سایر مردمان ایران دارای دشمنی مشترک هستند کە قادر نیست بە تنوعات جامعە ایران باور داشتە باشد و آنرا بەعنوان یک اصل بپذیرد و بە آن احترام بگذارد.

علیرغم تمامی ترفندها، سرکوبها، بە حاشیە راندنها و نادیدەگرفتن‌ها، جامعەی کردستان و کردها جامعەای زندە، پویا و آگاە است. این را نە ادعای ما کە واقعیت امروز جامعە کردستان با ادلە و سند بیان می‌کند.

در هر حالی و در اوج سرکوب و کشتار و بی‌حقوقی در فقر و تنگدستی نگاە داشتن، می بینیم کردها و جامعەی کردستان در سایر عرصەها غنی و دستان حمایت از تمامی مردم سایر مناطق آنها هموارە گشودە است. نخستین کاروان حمایت از مردم ترکمن‌صحرا در بهار ٥٨ و قربانیانی کە پیشکش کرد، زلزلە کرمانشاە و نقش حماسی مردم کردستان و سیل اخیر، راهی شدن کاروانهای کمک‌رسانی و امداد، همزمان قطع شدن تمامی راهها و حضور کردستانیان و جوانان کرد با حمل کولەهای امدادی برای مردم لرستان، ایلام و خوزستان و گلستان سندهای انکار ناپذیر این مدعایند.

علاوە بر تمامی اینها تحزب یافتگی کردها، سیاسی بودن آنها و اینکە کردستان بستر اولیە ان جی او ها و تشکلات مدنی نظیر انجمنهای حفاظت از محیط‌زیست، کودکان، زنان، جوانان، حیوانات، نهادهای صنفی و غیرە و پیشرو و پیشتاز بودن این مردم بیانگر پیامهای ارزشمندی است کە دارای آموزەهای جامع انسانی است چنانچە طبق روال معمول انکار و کتمان نشوند. در غیر این صورت و استمرار نادیدە گرفتە شدن، کردها منتظر نماندە و ناچار بە اتخاذ تصمیمی می‌شوند کە در آن منافع خود را بیابند و آنگاە دیگر نە از تاک نشانی خواهد ماند و نە از تاکنشان.AM:09:51:17/04/2019
‌ ‌ 786 ‌‌بار دیده شده‌‌