نە عمل جراحی و نە تجویز مُسکن/ تنها راە دفن مُحتضِر است!

ن/ بیژن قبادی

رژیم اسلامی حاکم بر ایران در طول حیات خود با توجە بە ماهیت ذاتی‌اش، هموارە با جهان سرستیز داشتە و دارد. همین امر مدام آنها را منزوی و مترود نمودە است. در فلسفە فکری حاکمان جمهوری اسلامی، این طیف تافتەی جدا بافتە و مظهر حق و حقیقت و منادی عدالت تنها نمایندگان مجاز و دارای حق انحصاری نمایندگی ایدئولوژی و خوانش و قرائت مورد نظر آنها.

در این میان حتی گوی سبقت را از خواستگاە اولیەو سرزمین مادری آن باور دینی ربودە و خودرا "کاتولیک‌تر از پاپ" معرفی نمودە و داعیە نمایندگی تام و تمام و کمال آنرا دارند.

در این میان بە درازی تاریخ موجودیت خود، دست بە بدعاتهایی نیز زدەاند. یکی از این ابدعات نیز "تقیە" است. آنها برسر هر تند پیچی متوسل بە این پلمیک شدە و با ترفندهای مختصی خودرا از مخمصە رهاندە و از مهلکە جستەاند.

سران رژیم اسلامی، آخوندها و وعاظ تریبونهای تبلیغاتی در این بارە تبحر کامل دارند. مجالس، وعظ، روضەخوانی، مرثیەسرایی و گریاندن حاضرین و پای‌منبریهای خود، سندی گویا از افسانەبافی، دروغگویی، تحریف حقایق، وارونە نشان‌دادن رخدادها و ... است.

کاری بە ادوار و تاریخ گذشتە آنها نداریم و بە زمان حال بسندە می‌کنیم و برای این منظور بە یکی دو نمونە عیان و گویا اکتفا می‌نمائیم.

بە یمن تکنولوژی و بهرە گیری از آن و نیز وجود دنیای مجازی و شبکەهای رسانەای و تلاشی جمعی در نشر و بازنشر برخی از آنها، مضحک بودن آن ادعاها برای خیلی وسیعی از مردم عیان و آشکار شدەاست. روزانە مخاطب خود را از دست میدهند و رسوا و رسواتر می‌شوند تا جائیکە بیشتر از آنها همچون جوک و لطیفە استفادە می‌کنند.

دروغها و وعدەهای چهل سالە رهبر، سران‌قوا، وزراء، خطیبان، وعاظ، رؤسا، فرماندەهان، مسئولین و در کل از عالیترن تا نازلترین ارگانها و مقامات رژیم را مد‌نظر داشتە باشیم، چند دهم درصد از آنها رخت عمل برتن نمودەاند؟

در قضیەی جنگ هشت سالە و با توجە بە تنگنای جانکاهی کە در آن گیر افتادە بودند، با سرکشیدن "جام‌ زهر" جانی تازە نگرفتند؟

آنها برای بقای خود استعداد آن را داشتە و حاضر بە دادن هر باجی هستند. حتی در این بارە برخی از عناصر و مهرەهای اصلی خود را نیز قربانی نمودە و بە مسلخ کشیدەاند.

در تندپیچهای عرصە سیاسی و بین‌المللی اوجگیری تنشها هم هرگاە با بە میدان آمدن شخص رهبر و تراشیدن عنوانی، باز از مهلکە جستەاند. از جملە در موضوع توافق هستەای موسوم بە برجام و "نرمش قهرمانانە" و یا گسیل مخفیانە عناصری برای مذاکراتی مخفیانە با سران اروپایی و آمریکایی و نیز توسل بە واسطە و واسطەگری در این راستا نمونەهای دیگری در این بارەاند.

اکنون نیز با فروافتادن تشت رسوائیشان از بام متوسل بە همان حیلەها شدە و حسن روحانی در سخنرانی در جلسە کابینە روز چهارشنبە چهارم اردیبهشت ماە سال ٩٨ برای خالی نبودن عریضە و ژستی برای بیان سخن از موضع قدرت پیش‌شرطهایی را برای مذاکرە با آمریکا عنوان می‌کند. او گفت: چنانچە آمریکا فشارهار برما را کم کند و معذرتخواهی کند، برای مذاکرە آمادەایم! خیلی جالب است! تمام فشارهای آمریکا برای تضیف و بە پای میزمذاکرەی باب میل خود کشاندن است وگرنە مذاکرە برای چیست؟

جالبتر اینکە این رژیم بە کدامین "صراط مستقیم" است؟ از این سو رئیس جمهور تشریفاتی و نمادین بحث از مذاکرە می‌کند و از آن سو رهبر و مرجع و فرماندە کل قوا مهرەهایش را برای جنگ می‌چیند و آرایش جنگی بەخود می‌گیرد.

لذا باید برای جهانیان روشن شدە باشد کە این رژیم فاقد هرگونە معیار و ملاک متعارف دنیای امروز است و مرتب گریز و زیگزال می‌زند و برای بقای خود و بە شرط آن، حاضر بە تخریب جهان است و تاکنون نیز چنین عمل کردە است. پس هرگونە ژست و ادعایی بیانگر ماهیت حقیقی این رژیم نیست و تنها برای فریفتن جهان است. چنانکە در مخفی نمودن طرحهای اتمی خود نیز چنین بودە و هست.

بنابرین هرگونە ترفندی از سوی این رژیم برای فریب و خودرهانیدن از مهلکە است. تنها راە گریز از این فاجعە جهانی و احترازاز عوارض و تبعاتش، دفن این محتضر است و هر گذینەی دیگر بجز این بە عنوان دارویی مسکن عمل نمودە و منتهی بە بقای این رژیم شدە و مخاطرەای است برای جهان و جهانیان. این امر نیز ممکن نیست مگر با بە میدان آمدن مردم ایران و پشتیبانی و حمایت جهانی از قیام مردم و پرهیز از حمایت رژیم حاکم بر تهران.AM:10:18:28/04/2019
‌ ‌ 675 ‌‌بار دیده شده‌‌