نمایش استیصال رژیم با عربدەکشی‌های پاسدار سلامی

ن/ بیژن قبادی

پاسدار حسین سلامی گماشتەی علی خامنەای در سپاەپاسدارن در آخرین شو خود با نوع بیان جملاتش، اوج استیصال و درماندەگی رژیم و اقتدار مولایش را بە نمایش گذاشت.

در عرف متداول و مرسوم دنیای امروز، هرکدام از زمینەهای زندگی انسان در دنیای مدرن دارای فرهنگ و گفتمان تخصصی مربوط بە خود است. چنانچە در نظام مهندسی، پزشکی، کامپیوتر، تحقیقات، صنعت، فضا، تجارت و بازرگانی، بازار و ... هرکدام دارای قاموس مختص بە خود هستند.

اگرچە این عرصەها هرکدام دارای اصلاحات، لغات، جملات و حتی نوع تلفظ و ادای مربوط بە خود هستند، اما در عرف سیاسی و دیپلماتیک ملغمەای از قاموسها در هم ادغام می‌شوند. حال کە عرصە بر رژیم تهران تنگ و تنگتر گشتە و آنها و موجودیتشان در تمامی زمینەها و در عرصەی داخلی، منطقەای و بین‌المللی با چالشی بی‌سابقە و جانکاە روبرو است، پاسدار سلامی سکاندار خامنەای در سپاە پاسداران با فرهنگ خاص خود نیز بە میدان می‌آید.

نامبردە بدون بهرەگیری از هیچ کدام از قاموسهای رایج و مرسوم و صرفا با توسل بە ادبیات نازل لمپنی خود با عربدەکشی بە اسرائیل و اقلیم کردستان می‌تازد. ازخصومت تاریخی شیعەگری و تبلور آن یعنی جمهوری اسلامی با یهودیان و یهود ستیزی کە بگذریم، مشکل عمدە رژیم اسلامی با کردها و مردم کردستان است.

در کل رژیم اسلامی حاکم بر تهران ملغمەای از نظامهای توتالیتر، نژادپرست، خود محوربین، دیکتاتور و ایدئولوژیک است کە با میراث‌گیری و ترکیب دو خصلت خودبرتر بینی و خود حق مطلق پنداری از منظر ایدئولوژی دینی، از بدو پیدایش خود تا بە امروز رسالتش نفرت‌پراکنی، ایجاد خصومت و دشمنی، جاەطلبی، زیادەخواهی، ترویج خشونت و تفکیک و دستەبندی انسانها براساس باورها و تفکراتشان است کە نحوە تعامل و برخورد خود با آنان را درجەبندی نمودە و بر اساس این معیارهای خود ساختە مورد قضاوت و داوری قرار می‌دهد.

در این دستە بندیها نیز کردها چون کافر تلقی می‌شوند در زمرە سایر کفار واقع شدە و در قاموس رژیم اسلامی با کفار محشور می‌شوند! بلە مکتبی کە پاسدار سلامیها و قاسم سلیمانیها را پرورش دادە و بار آوردە است، چنین بە انسان می‌نگرد.

زندە و آکتیو بودن کردها و عدم تمکین کردستانیان بە رژیمهای مستبد، دیکتاتور و خودکامە و همچنین پتانسیل موجود در کردستان کە ناشی از آگاهی و آمادگی مردم این سرزمین است، موجب خوف و وحشت رهبران و امرای پاسدار سلامی شدە است. اعتراضات دیرهنگام اما رادیکال و بنیان‌کن کە در مردم سرتاسر ایران نضج گرفتە، سایە کابوس مرگ را بر کلیت رژیم اسلامی گسترانیدە است و آنها از پیشتاز و پیشگام بودن کردها آگاە بودە و بە وحشت افتادەاند و این عربدە کشیدنها تنها نعرەهایی هستند از سر استیصال و برای مخفی نمودن ترس و واهمەای کە تار و پود رژیم را تنیدە است. آنها خوب متوجە این واقعیت شدەاند کە کردها بطور عام بستریکاملا آمادە و قوی هستند برای هرگونە تحولی در خاورمیانە و بطور خاص و باتوجە بە سابقە و پیشینە جنبش کردستان و کردها، محور و تکیەگاهی در راستای تحولات آتی در ایران.

آنها خوب میدانند کە رفتنی‌اند. اگر با تسلیم شدن بە غرب و مطیع و رام شدن و یا سرکشیدن "جام زهر"ی دیگر و "نرمشی قهرمانانە" و یا ترفند "صلح حسنی" همانگونە کە روحانی می‌گوید: در اگر تسلیم شدن ما بە آمریکا، آنها حاضرند بە ما کمک کنند". بتوانند سرپا بمانند، با خروش و سیل بی‌امان مردم گرسنەی تحقیرشدەی بەستوە آمدە چگونە میتوانند از مهلکە برهند؟

با اقدامات اخیر و انگولک کردن مزدوران خارجی خود و آتش بازی ابلهانەای کە در حاشیەی خلیج و دریای عمان راە انداختند، نشان دادند کە بخشهایی از آنها نسبت بە راە اندازی جنگی دیگر بی میل نیستند و چون در هرصورت رفتنی هستند مایلند در تاریخ و برای اندک باورمندان خود وجهەای دست و پاکنند تا همچون افسانە صحرای کربلا ماندگار شوند. این آتش بازیها هم بهانە هجومی خارجی را فراهم نمودە است. اما نباید از خاطر برد کە جنگ جنگ است و دارای تبعات و عوارضی هولناک. مردم نباید تن بە کشتار و ویرانی دوبارە بدهند و تنها راە اجتناب از جنگ نیز بە میدان آمدن متحدانە، فراگیر، گستردە، مداوم و همصدای مردم و با خواستهای معین و مشخص در راستای جلب و جذب حمایت جهانی و سرنگونی رژیم جهل و جنون و جنایت اسلامی حاکم بر ایران.AM:09:19:15/05/2019
‌ ‌ 761 ‌‌بار دیده شده‌‌