شباهتهای امروز میان ایران و آلمان نازی

ن/ ژیکان راهنورد

آسوی روژهەلات:

با آغاز رایش سوم درسال 1933و روی کارآمدن یک رژیم توتالیتر درآلمان باحمایت حقیقی بخش اندکی از جامعەی آن زمان، جهان درمسیری خاص قرار گرفت. ایدئولوژی نازی‌ها ریشە در تعصب نژاد پرستانە و خشم از گذشتە و تاریخ کشور داشت. هیتلر و اطرافیانش از ابتدا سخنرانی‌های خود، دم از اهداف خود برای غلبەی نژاد آلمان بر اروپا و ازبین بردن یهودیان میزدند. درآن زمان یکی ازبزرگترین رقبای آلمان نازی، شوروی بود کە اگرچە از نظر اساس ایدئولوژی تفاوت هایی با آلمان داشت، اما هر دو بە میزان یکسانی توتالیتر محسوب میشدند.

نازی‌ها اندک زمانی پس از بە قدرت رسیدن، تمرکز خود را بر ارتقای توان نظامی گذاشتە و تلاش کردند حمایت برخی از همسایگان خود مانند چک‌واسلواکی را جلب کنند. در آن زمان جامعەی آلمان در برابر ایدئولوژی نازی‌ها، یکپارچە نبود. گروەهای خاصی از سران و حتی نظامیان با قوانین نازی مخالف بودند. گروەهای نخبگان و دانشجویان همانند گروەرزسفید(white rose) و نیز گروەهای کارگری و صنفی، هریک در مقاطع مختلف، بە مبارزە بارژیم نازی پرداختند. اماعواملی باعث شد تا نازی‌ها در یابند کە می توانند ایدەهای شوم خود را عملی سازند. یکی از آنها، اتکا بە اتکا بە برنامە نظامی در حال رشدشان بود کە بدون توجە بە عهدنامە‌های جهانی باسرعتی سرسام‌آور در حال اجرا بود. دوم، تشکیل گروەهای نظامی SSوSAدر جهت حمایت نظامی و امنیتی رژیم نازی در داخل و خارج از آلمان، و سوم، موفقیت نازی‌ها در قانع کردن شوروی درسال 1939برای ورود بە اتحاد هیتلر_استالین ؛ اگرچە نازی ها روسها را نژاد پایین می دانستند اما از آنجا کە در دنیای سیاست، قول و عمل همخوانی‌ای باهم ندارند، آلمان در انتهای امر نهایت تلاش خود را برای جلب حمایت شوروی انجام داد، اتحادی کە سرانجام نازی‌ها را قادر ساخت بر اکثر نواحی اروپا غالب شوند.

تعدادی از مورخان معتقدند کە این امکان وجود داشت کە پیش از دستیابی نازی‌ها بە تسلیحات نظامی پیشرفتە، باحمایت اپوزیسیون فرانسە و بریتانیا نیروهای نظامی آلمان علیە رژیم نازی کودتا کردە و شرایط براندازی آن راهم فراهم میکردند. اما آنچە مانع این اتفاق شد چە در جامعەی آلمان، چە درمیان سران کشورهای اروپایی، این باور اشتباه اما گستردە بود کە رهبران آلمان نمی توانند در بیانات خود جدی باشند و شعارهای آنها صرفا گزافە گویی و تلاشی مذبوهانە برای اعمال وجود می‌باشند. آنها تصور می کردند کە آلمانی‌ها نمی‌توانند بە قدری دیوانە باشند کە بە گفتەهای غیر عقلانی خود جامەی عمل بپوشانند خصوصا کە آلمان سردمدار فرهنگ غنی می‌دیدند. از این جهت سیاسیت مدارا را در پیش گرفتند کە در آن زمان دلالتی برترس نبود بلکە تصور میشد تاکتیکی دیپلماتیک است. همین دیدگاه باعث شد نویل چمبرلین درسال 1938توافقنامەی مونیخ را امضاء کند کە از دید او این توافق ضامن صلح برای آن زمان بود و قرار بود از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری کند.

اکنون روشن است کە شرایط آن زمان جهت جلوگیری از جنگ جهانی دوم، سیاستی کاملا متفاوت میطلبید. سیاستی کە مدارا را رد کردە و افکار عمومی را نسبت بە ایدئولوژی نازی‌ها روشن کردە و اصلاح نماید. حال؛ شرایط امروز جمهوری اسلامی را با آنچە در تاریخ بە وقوع پیوستە است مقایسە کنید. رژیم جمهوری اسلامی درسال 1357با یک ایدئولوژی متعصبانەی قرون وسطایی و همچنین خشمی عظیم از تاریخ، قدرت را درست گرفت. ازهمان ابتدای حکومت تا بە امروز، در شعارهای سران رژیم، مهمترین تفکرات حکومت حول دو محور ارائە میشوند:

1.غلبەی ایدئولوژی اسلامی برخاورمیانە و جهان

2. پاک کردن اسرائیل از نقشە جهان

سالها پیش رژیم جمهوری اسلامی شروع بە توسعەی تسلیحات اتمی خود نمود کە درمحوریت آن غنی سازی اورانیوم قرار داشت و هم اکنون بر همگان ثابت شدە است کە مطابق با استانداردهای جهانی، صلح‌آمیز نبودە بلکە میزان غنی سازی همان طور کە در مقالات اساتید ترور شدەی هستەای مندرج است، در راستای دستیابی بە تسلیحات هستەای بودە است. عنصر دیگری کە درست مسیر رژیم نازی را پیمودە است، سپاه تروریستی پاسداران است کە باشاخەهای گوناگون خود اعم از بسیج در داخل برای کنترل حرکاتی کە در جامعە بە وقوع میپوندد و نیروهای قدس در خارج، با در دست داشتن برنامەی موشک‌های بالستیک و هستەای و تربیت نیروهای شبە نظامی وشبکەهای تروریستی برون مرزی و مسلح سازی حزب‌اللە و حماس، در تمام این سالها، در جهت حمایت و حفظ رژیم و غلبە بر کشورهای منطقە از قبیل سوریە ولبنان حرکت کردە است.

جامعەی ایران نیز هم اکنون با رژیم یکصدا نیست. هموارە چهرەهای مذهبی، نظامی، صنفی و دانشجویی بە مخالفت با رژیم بەپا خواستەاند. خصوصا درسالهای اخیر در بدنەی ارتش نارضایتی‌ها افزایش یافتە و حتی برخی سران ارتش دیگر حامی سیاست‌های رژیم نیستند. عنصری کە اگر در اعتراضات سال 1388از سوی دولت اوباما جدی گرفتە میشد، میتوانست مدتها قبل، سرنوشت متفاوتی را برای خاورمیانە رقم بزند. گویا اوباما در آن زمان عمدا یا سهوا اشتباه چمبرلین را تکرار کرد.

اکنون مدتهاست کە سە فاکتور مهم رژیم نازی کە جسارت دنبال کردن ایدئولوژی شومشان را بە آنها میداد، در جمهوری اسلامی پیگیری شدە و مورد استفادە قرار گرفتە است:

1.برنامەی هستەای افسار گسیختەی ایران.

2.اشتباه مجدد جامعەی جهانی دردست‌کم گرفتن یک رژیم توتالیتر برای رسیدن بە اهدافش و بی توجهی بە خطر موجود در شعارهای آنها.

3.جلب حمایت سایر حکومت‌های توتالیتر جهان

با نزدیک شدن جمهوری اسلامی بە افقی از اهداف غیر عقلانی خود، جهان آرام آرام صدای پای جنگی نزدیک را حس کردە و در تلاش برای متوقف ساختن آن برآمدە است. هر روز تعلل در این مقابلە، فرصتی عظیم برای رژیم در برداشتن گامی بزرگ بە سوی آرمانهایش است. تاریخ نشان دادە است کە سیاست مدارا در برابر رژیمهای توتالیتر خصوصا جمهوری اسلامی کە از سویی در صدد حاکم سازی یک ایدئولوژی قرون 6و7بر جامعەی قرن 21 بودە و از سوی دیگر در صدد جنگ طلبی برای حفظ بقای خود است، هرگز کارساز نبودە و تنها نشانی از ترس برای عدم تحریک بیشتر آنها می باشد. سیاستی کە ثابت شدە کە در نهایت جهان را بە سوی جنگی بزرگ هدایت خواهد کرد. اما اهمیت نقش مردم را می توان با بازگشت بە وقایع هولوکاست دریافت. زمانی کە از یهودیان پرسیدە شد کە چرا باوجود جمعیت عظیم، در برابر اقدامات و فشارهای رژیم نازی، دست بە حرکت جمعی وگستردە و اقدامی اساسی نزدید، پاسخ این بود:"هرگز باور نمیکردیم کە آنچە در هولوکاست اتفاق افتاد، در جامعەای انسانی، بتواند بە وقوع بپیوندد..."

باید اذغان داشت کە انکار هولوکاست در دنیای سیاست، تلاشی عمدی جهت سوءاستفادە از تاریخ برای تکرار اعمال و ایدئولوژی‌های مشابە آن زمان میباشد؛ کاری کە جمهوری اسلامی از ابتدا علنا بە آن پرداخت. حال میتوان شباهت جامعەی ایران را با جامعەی آلمان نازی در جنایات رژیم و سکوت مردم دریافت. رژیم از ابتدای حکومت خود، دست بە پاکسازی هویتیو ژنوساید در تمامی نواحی کشورکە با اهدافش، چە مذهبی و چە سیاستی، مخالف بودند، زد کە از مهمترین آن مناطق میتوان بە کردستان و سیستان‌و‌بلوچستان اشارە نمود. رژیم کە ملت کورد را قوی تر از آن میدید کە بتواند آنها را مطیع خود سازد، دست بە کشتار زدە و هولوکاستی دیگر را در سکوت جهانی، برای ملت کورد رقم زد.

١-از سوی دیگر تا پیش از این، مردم بە دنبال تلاش برای کسب در آمد جهت تهیەی مسکن و ارتقای سطح زندگی خود و اعضای خانوادەی خود بودند؛ آنچە حقوق اولیە هر انسانی در یک جامعەی آزاد است. از زمان شدت گرفتن بی‌ثباتی اقتصادی در دورەی احمد نژاد و ادامە آن تاکنون، با ایجاد جامعەای کە آیندەای روشن پیش روندارد و کمرنگ شدن امید در مردم، آنها کە خواستەهایشان با امکانات در دسترس، فاصلەی زیادی گرفت، باچشم پوشی از استانداردهای یک زندگی نسبتا معمولی مانند داشتن مسکن شخصی، ماشین، پس اندازو...، تمام در آمد خود را صرف تهیەی مایحتاج اولیە کردە و بە همین روند عادت کردند. غافل از اینکە حکومت بە همین درجە اکتفا نکردە و سیاست‌های خود را در جهت فقیر سازی مردم، ادامە خواهد داد. "هرم مزلو" نشان می دهد کە تا زمانی کە انسان، درگیر تامین نیازهای اولیە‌اش باشد، توان تعالی نخواهد داشت. رژیم کە بە این مسالە بە خوبی واقف است، روند غیر انسانی کردن نازی‌ها را در پیش گرفتە و هموارە ایرانیان را در شرایطی سخت در تنگنا برای تامین کوچکترین نیازهای زندگی نگاه داشتە تاتوان مطالبەی بیشتر را ندشتە باشند. سیاست نازی‌ها، بر اساس مطالعات پیشرفتە روان شناسی انجام می‌گرفت. آنها میدانستند اگر انسانها را ناگهان در شرایطی قرار دهند کە از پیش برای آن هیچگونە آمادگی کسب نکردەاند. از لحاظ روحی دچار تزلزلی شدید شدە و توان مقابلە را نداشتە، امیدی برای رهایی نخواهند داشت، درنتیجە کاری جز تسلیم از آنها برنخواهد آمد. اکنون مردم بە دلیل دانش اندک سیاسی و تاریخی، توان شناخت دقیق یک رژیم توتالیتر را نداشتە و نمیتوانند نهایت جنایتی را کە حاکمیت قادر بە انجامش می باشد پیش بینی و باور کنند، همچنین بە دلیل فقر فرهنگی و عدم اتحاد، هموارە آمادەاند کە فریب بازی‌های حکومت را خوردە و زندگی خودرا در حالت انتظار قرار دادە تا کاوەی آهنگری بیاید و آنهارا نجات دهد.

طبقی سخنی ازکورت تو خولسکی:"هویت یک کشور را تنها اعمال آن کشور تعیین نمکند، بلکە در گرو مواردی ست کە ملت آن را تحمل میکند."

مردم باید بدانند کە سرنوشت یک کشور در برابر رژیم‌های توتالیتر یا با جنگ رقم خواهد خوردیا اتحاد ...

با اقتباس از :"Parallels Between Present – Iran and Nazi Germany” نوشتەی: Robert Jaems Woolsey

"شباهتهای امروز میان ایران و آلمان نازی " بە قلم (رابرت جیم ولسی)PM:02:21:16/05/2019
‌ ‌ 1529 ‌‌بار دیده شده‌‌