نقش مردم برای احتراز از جنگ

ن/ بیژن قبادی
انسان از بدو شناخت "منافع" تا بە امروز مدام با خود، سایر موجودات و طبیعت سرجنگ داشتە، جنگیدە و تا بە امروز آنرا تداوم بخشیدە و با خودش یدک کشیدە است. در این راستا نیز لطمات غیر قابل جبرانی را بە خود، حیات و طبیعت وارد نمودە است.

هرچند در نگاهی عمیقتر خود حیات نیز یک جنگ است یعنی جنگ میان مرگ و بقا. در سایر موجودات نیز این روند در جریان است، اما جنگ آنها صرفا برای بقا است و جنگ انسان برای زیادە خواهی، ارضای برتری طلبی، اعمال سلطە و ... در کل تمام جنگهای خونین در تاریخ موجودیت بشر کە حتی منتهی بە نابودی تمدنهای خودساختە بشریت نیز شدە است، ناشی از دو مقولە است. اول تضاد منافع و دوم عدم درک متقابل. تمامی موضوعات دیگری کە بە عنوان دلایل جنگها عنوان می‌شوند، همگی جنبی و زیر مجموعەای از این دو موضوع کلی هستند.

این جنگها تا بە امروزکش پیدا کردەاند اما آدم نە بە حد اعتدالی رسیدە و "منافع" را بە عنوان امری جامع و فراگیر نگریستە و نە قائل بە ایجاد ظرفیت درک طرف مقابل خود شدە است. هرچند امروزە با انواع رنگ، لعاب، پوشش، مستمسک و زیر بیرقهای متلون صورت می‌گیرد اما ذات امر همان است کە بود.

جنگ جنگ است و با هر مستمسک و بهانەای، مخرب و ویرانگر اما هموارە ابزار دست قدرتمداران و زیادەخواهان و توسعەطلبان بودە است. سالیانە بودجەهایی کە در عرصەهای نظامی صرف می‌شود، جنگ‌افزار و تکنولوژی جنگی‌ای کە اختراع می‌کنند، هزینەهای تحقیقاتی‌ای کە منظور میگردد و مانورهایی کە در گوشە و کنار جهان و حتی فضا انجام می‌گیرند، بدون شک رقم‌های غیر قابل تصوری‌اند.

از پیشینە تاریخی و جنگهای برتری‌طلبانە، کشورگشایانە، مذهبی و استعماری کە بگذریم، در دوران معاصر جنگهای استعماری و کشورگشایانە جای خود را بە جنگهای بازرگانی، تجاری، تکنولوژیکی، دیپلماتیک، رسانەای و فرهنگی واگذار کردەاند، اما انسان از حس برتری‌طلبی اقناح نشدە و با گریم و آرایش مدرن و آمیختە با مذهب و آیین بە دنبال استیلا بر جهان است. نمونە عینی آن نیز نازیسم بود کە منجر بە دو جنگ ویرانگر جهانی شد و تا بە امروز خود انسان و طبیعت از عوارض و تبعات آن می‌نالند.

همزمان با این نیز با قرائتی وارونە و مذهب گونە از یک تئوری کە بە نیاز پاسخگویی بە نیازهای زمان خود بر آمدە بود، نیز جمعی دیگر پرچمدار جنگ سرخ شدند و تاریخ دنیا آنرا ثبت نمودە است. کە نمونە عینی آن کامبوج، ونزوئلا، کرە شمالی و ... هستند و هرکدام با مجموعەای شعار مدروز نظامهات توتالیتر را پی‌ریزی نمودە، زندانهای وسیع، دیوارهای آهنین و کشتارگاههایی برای مردمان آن کشورها را رقم زدند.

وقتی امروز رویکرد، سیاست، مدیریت و عملکرد آن سیستم‌ها را می‌بینیم و با رژیم جمهوری اسلامی و سایر شبکەهای تروریستی مرتبط مقایسە می کنیم، هیچ تفاوتی نمی بینیم بجز در یک مورد. آنها هرکدام خود را برتر و تنها سیستم نجات‌بخش بشر و می‌ پنداشتند و تافتەی جدا بافتە و با جهان سرجنگ داشتند. رژیم حاکم بر تهران و هم‌مسلکانش نیز حامل همان مدعا و بە اضافەی اینکە خود را وارث بلامنازع تمامی ادیان و نمایندە تام‌الاختیار و بلاعزل خدا پنداشتە کە رسالت اجرا و استقرار فرامین خدا بر زمین و تأسیس حکومت اللە بر عرصەی گیتی را بر عهدە دارند.

در نیم قرن اخیر این روند شکلی نوین بەخود گرفتە و شتاب بیشتری داشتە است. رژیم اسلامی تهران. اخوان در مصر و برخی کشورهای عربی، طالبان در افغانستان، بوکوحرام در آفریقا، القاعدە و داعش در خاورمیانە حزب‌اللە و حماس در لبنان و فلسطین، حوسیها در یمن و جریانات ریز و درشت دیگری کە بیشتر آنها از تهران الهام گرفتە، آبشخور مادی و معنوی آنها بودە و از سوی این رژیم کە پدرخواندەی آنهاست تأمین تدارکاتی، مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی می‌شوند.

این جریانات نەتنها عامل تمام خشونتها در منطقە می‌باشند، بلکە در سایر نقاط جهان نیز دست بە عملیات تروریستی، کشتار و خشونت زدە و تهدید بالقوە و بالفعل جهان و جهانیان هستند چون بر اساس باورهای خود تنها آنها هستند کە حق حیات دارند و باید بر سایرین سیادت داشتە باشند.

جمهوری اسلامی بە عنوان اسپانسر و پدر معنوی آنها خود در تنگنا گیر افتادەاست و راە گریزی ندارد، اما همینطور سادە هم مایل بە پاپس کشیدن نیست. آنها وعدە دادەاند کە در صورت سقوط، سرزمین سوختە تحویل بدهند. تاکنون نیز چنین عمل کردەاند. خوب میدانند کە در هرصورت رفتنی‌اند و بنابر باورهای مذهبی خود میخواهند برای نسلهای همآوای بعداز خود تاریخی را بە ثبت برسانند و ماندگار شوند. لذا بەدنبال جنگ هستند و جنگ را تا بناگوش ما آوردەاند. هیچکدام از این جنگها جنگ ما نیست. مردم نیز برای احتراز از جنگی کە جان، مال، امنیت و فرزندانش قربانی آن هستند، نیست، با هماهنگی و همآوایی و همصدایی در صفوفی فراگیر و متحد و حضور در میدان ناچارند این حربە را از دشمن گرفتە و او را خلع‌سلاح و ساقط نمایند. این امر میسر نیست مگر با حضور همەجانبەی مردم و نمایش ارادە و خواست خود بە جهان و جلب حمایت و پشتیبانی جهانیان از خواستهای خود.PM:07:57:21/05/2019
‌ ‌ 768 ‌‌بار دیده شده‌‌