دولت حزب‌الهی و جوان مورد نظر خامنەای!

ن/ بیژن قبادی

علی خامنەای رهبر باند حاکم بر ایران در دیدار روز چهارشنبە اول خردادماە خود با جمعی کە دانشجو قلمداد شدند، از فراهم‌سازی و مقدمەچینی برای سرکار آوردن دولتی حزب‌الهی جوان دم‌زد و سخن بە میان آورد! و گفت: "زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید". با رمز گشایی از این کلیدواژەهای خامنەای لازم است منظور وی را از این مقولە بهتر و سلیستر متوجە بشویم.

با اوجگیری تنش میان آمریکا و رژیم اسلامی حاکم بر تهران، تغییر فرماندە و طیفی گستردە از فرماندەهان سپاەپاسداران در ردەهای مختلف از علیا گرفتە تا سفلی و همزمان عزل جمعی از آنها و حتی زدن اتهامات امنیتی بە آنها بیانگر اوج درماندگی رژیم اسلامی و دست‌پا زدنها و توسل بە هر مستمسکی برای بقای خود. در واقع تمامی این ترفندها تقلای بی‌نتیجەای است برای بیرون کشیدن خود از باتلاق خودساختەای کە می‌رود تا تتمە نای جان‌کندن را از این رژیم بگیرد.

اگر در بدەبستانهای روتین و بە مصداق آن پند کە می گوید : "با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد" خود را بە هر دری می‌زنند بلکە مفری برای خود بیابند. اما آنها وارونە بە آن ضرب‌المثل عمل میکنند، یعنی با پا پس می‌زنند و خیلی آشکارا و در مقابل گوش و چشم جهانیان با تمام توان و هر ابزار موجود و هر ترفندی، با دست پیش می‌کشند. این عمل معکوس، هیچ چیزی نیست بجز بیان اوج درماندگی، ناچاری و درماندەگی کلیت این رژیم.

درست در چنین شرایطی است کە برخلاف توصیەهای خود عمل کردە و دست بەجابجایی مهرەهای خود می‌زنند. تعویض فرماندەهی سپاەپاسداران در این وانفسا و گماردن پاسداری لافزن و

گزافەگو همچون سلامی و عربدە کشیدنهای بلافاصلە بعداز گماشتە شدنش بیانگر کدامین نگرش(بەقول متملقین ریاکار) حکیمانە است؟

نگاهی اجمالی بە تغییر و تحولات اخیر در سپاەپاسداران و چینش مهرەهایی چون پاسدار سلامی، مرتضی قربانی، نقدی، سلیمانی و نیز خلعید و بازداشت جمعی دیگر کە بنابر آمارهای اعلام شدە ازسوی خود رژیم بالغ بر یک‌صدوسی‌و‌پنج نفرند، بیانگر چیست؟

رژیم اسلامی در مخمصە گرفتار آمدە و در باتلاقی مرگبار دست و پا می‌زند. در این مدت نزدیک بە نیم‌قرن، با انواع ترفندهای مختص بە خود از مهلکە رستە است. متأسفانە هموارە با تکیە بر توهمات جمـعی از مردم و محروم کردن و سرکوب خیل دیگری از همان مردم، و گریزهای فریبکارانە برای بقای خود زمان خریدە است.

همزمان با این ترفند و رویکرد کاسبکارانە عوامل بیرونی، دست این باند تبهکار در دست‌اندازیهای داخلی و خارجی باز گذاشتە شدە است. در این سایە امن و حیات خلوت، بە امنیت جهانی و تهدید آن نقب زدە و خطر آرمانگرایی و تعصبات کوری کە امروزە در امن‌ترین نقاط این گوی خاکی روزانە آشوب بپا نمودە و جنایت می‌آفریند ناشی از همین مقولە می‌باشد.

چون رژیم حاکم بر تهران دچار افلاس گشتە و از شیردادن محروم و با بحرانهای گوناگون و بی‌اعتباری داخلی دست بە گریبان، جامعە جهانی یا همان عوامل خارجی رویکرد خود را تغییر دادەاند. رژیم از هرسو در محاصرە است. احتمال جنگ هرآن فزونی می‌یابد. سیل اعتراضات مردم هرروز گستردەترمی‌شود. تشکلات صنفی کارگران، زنان، معلمین، دانشجویان، جوانان، کامیونداران، رانندگان تاکسی، مرغداران و ... همگام با سایر اقشار مردم، هرچند هنوز ناهماهنگ اما آکتیو و مطالبەجو بە میدان آمدەاند.

حاکمان تهران با توجە بە ترفندهای سابق خود مجددا بە دنبال عوامفریبی، مظلوم‌نمایی و خرید زمان در راستای بقای خود تکمیل پروژەهای افزون‌خواهانە و جاەطلبانەی خود هستند. هرچند در قاموس این رژیم پارلمان و کابینە و دولت بجز نمادهای سمبولیک و تشریفاتی هیچ چیزی نیستند و در این سالها این موضوع بە عینە آشکار و عیان بودە است. اما تغییرات در سپاە پاسداران، خلع و بازداشت جمعی از فرماندهان و ابقاء لاریجانی در مجلس و نیز" فرمان ایجاد زمینە برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی"بەما میگوید کە خامنەای بە دنبال ترفندی دیگر و خرید زمان برای بقای خود و رژیمش است. با کنار زدن روحانی و کابینە نمایشی‌اش و انداختن مسئولیت تمامی نابسامانیها بە گردن آنها،جمعی گوش بە فرمان دیگر را گماردە و با بهانە اینکە دولت تازەکار است، باید بە آنها فرصت داد، کنترل امور را در دست داریم و ... هم شیرە برسر مردم مالیدە و هم عوامل خارجی را در انتظار نگاه خواهند داشت تا انتخابات ٢٠٢٠ آمریکا و با توجە بە وعدەی نامزدهای دمکراتها مبنی بر بازگردانیدن آمریکا بە برجام، زمان لازم را برای بقای خود کسب کنند.

حال وظیفە مردم چیست؟ جامعەی جهانی در قبال این رژیم چە رویکردی باید داشتە باشد؟ مردم ایران باید متوجە این حقیقت باشند کە چە در بر افراشتن پرچم سفید و تسلیم شدن سران رژیم بە آمریکا و چە ادامە وضع موجود فشار برآنها فزونی یافتە و بە‌هیچ عنوان کم نخواهد شد. با ادامە حیات این رژیم باید هرروز آە و افسوس دیروز و پریروز را خورد. همچنانکە تا بە امروز چنین بودەاست. جامعەی جهانی نیز باید بداند کە با بقای این رژیم نە خیابان و اماکن و ابنیە آنها در امان خواهد بود، نە جان شهروندانشان و نە امنیت سواحل دریا تأمین و نە انتقال انرژی تضمین خواهد شد و نە بازاری برای فروش کالاهایشان.PM:02:52:27/05/2019
‌ ‌ 877 ‌‌بار دیده شده‌‌