بازی ائتلاف اعلام نشدە علیە حکام تهران

ن/ بیژن قبادی
از زدن استارت تبلیغات انتخاباتی برای انتخاب چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا و تمرکز بر روی دو گزینە مشخص از سوی دونالد ترامپ بە مثابەی یکی از نامزدها، یعنی بازگردانیدن آمریکا بە جایگاە خودش در عرصەی بین‌المللی و نیز موضوع توافق اتمی موسوم بە برجام، تعامل با تهران و حکام تهران وارد مرحلەی نوینی شد.

در این رابطە و همچنین تمامی وعدەهای انتخاباتی وی، گذشتە از اینکە ما لە یا علیە سیاستها و رویکردش باشیم اما میتوان گفت کە بعد از روشن شدن نتایج و فروکش کردن هیجانات انتخاباتی و عملکرد دوسال و نیم گذشتە و حضور این کاندید منتخب جامعەی آمریکا در سکانداری کاخ سفید، یکی از صادقترین کاندیدتورها نسبت بە وعدەهای انتخاباتی خود بودە است. چرا؟ چونکە بە بالغ بر هشتاد درصد از وعدەهای خود جامەی عمل پوشانیدە است.

رشد شاخص‌های گوناگون اقتصادی در این مدت و کاهش رقم بیکاری و رشد اقتصادی در آن کشور و شکستن رکورد نوین نزدیک بە دو برابر بیشتر از پیش بینیهای صاحب‌نظران در آن عرصە و در نتیجە سیاستهای اقتصادی ترامپ نشانگر جهشی مثبت برای آمریکائیان می‌باشد. در عرصەهای دیگر مرتبط با منافع ملی آمریکا علیرغم اینکە سایرین چگونە بدان می‌نگرند، اقدامات انجام دادە است کە در راستای تأمین منافع آمریکائیان بودە است.

موضوعی کە برآنیم نگاهی گذرا بر آن داشتە باشیم، موضوع رژیم اسلامی حاکم بر تهران و جایگاە این رژیم و عناصرش از یک سو و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی بەنام ایران در این رویکرد و سیاست نوین آمریکا و متحدین آن است.

در بازی شطرنج هرکدام از مهرەها دارای جایگاە، عملکرد، وظیفە و عمر مشخصی هستند کە روال بازی و در موقعیتهای مختلف تمامی آنها را تعیین می‌کند.

خروج آمریکا از برجام کە یکی از وعدەهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب آمریکا بود، یکی از نقاط ثقل این دور جدید بازی با ایران است. در این مرحلە از بازی چون آمریکا این مهرە و موقعیت را برای بازی کلانتری کە در نظر دارد، مضر تلقی نمودە و تشخیص دادە است، ضروری می‌داند کە در قبال عوارض و تبعات آن خود را واکیسنە کند. هدف غایی آمریکا کنترل و مهار اژدهای زرد است. اما با توجە بە مدارگریزی‌ها و تناوب رفتاری ایران و نقش مخرب و توسعەگرانە و تمامیت خواهانەاش، آمریکا مایل نیست پشت جبهەای آلودە داشتە باشد. لذا لازم می‌بیند کە این عامل را ناچار بە تسلیم و تمکین و تا حد ممکن و لازم تضعیف و خنثی نماید.

در همین راستا و در تعقیب این رویکرد آنها توانستەاند متحدینی برای خود دست و پا کردە و نوعی همگرایی با برخی دیگر از قدرتهای جهانی و منطقەای ایجاد نمایند کە بە تعبیری دیگر بە نوعی از ائتلاف اعلام نشدەی غیر رسمی دست یافتەاند.

ملاقات مقامات آمریکایی با روسها و بعد از آن سە موضوع اعلام شدە از سوی پوتین یعنی : ١- ایران بهتر است در برجام بماند چون در صورت خروج ایران از برجام دنیا فراموش می‌کند کە چە کسی اول از بجام خارج شد! ٢- ما آتش نشان نیستیم کە همە را نجات بدهیم! ٣- ایران هیچ توقعی از اروپا نداشتە باشد کە زیانهای اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمهای آمریکا را برای ایران جبران کند چون اروپا این توان را ندارد!

بعد از آن فشار روسها برای خروج ایران از سوریە و حتی زدوخورد محدود نیروهای نظامی دوطرف در خاک سوریە، بیانگر نتایج مشهود نشست موسکو است.

پاپس کشیدن خریداران نفت ایران حتی قبل از پایان مدت زمان معافیتهای اعطاء شدەی آمریکا بە تعداد مشخصی از این مشتریان کە آخرین آنها ترکیە بود و علیرغم موضعگیری تند در این بارە از سوی مقامات ترک، اما عملا بستن بندرگاههای تخلیە محمولە نفتی از ایران، ضلعی دیگر از این ائتلاف عملی است.

حملات مداوم ارتش اسرائیل بە مواضع، اهداف و مراکز تجمع نیروهای ایرانی و مزدوران مسلح وابستە و تحت فرمان آنها در سوریە، لبنان و حتی عراق و بەعهدە گرفتن رسمی برخی از آنها توسط اسرائیل بخشی دیگر از موضوع است. این حملات با سە منظور انجام می‌گیرند کە عبارتند از : ١- محک زدن توان دفاعی ایران.٢- تضعیف نیروهای نظامی ایرانی مستقر در سوریە و مزدوران وابستە کە دشمنان سنتی اسرائیل محسوب می‌شوند. ٣- نشان‌دادن توان نظامی اسرائیل در قبولاندن این موضوع بە جهان عرب کە ما میتوانیم متحد و هم‌پیمان هم باشیم در اگر تهدیدات ایران شیعی نسبت بە جهان عربی سنی با توجە بە ترکیب صف‌بندیهای نوین منطقەای و شکاف فزایندە این دو قطب اسلامی در منطقە و عادی شدن روابط برخی از کشورهای عربی با اسرائیل در نگرانی از سیاستهای توسعەگرانە و مداخلە جویانە ایران. این هم بخشی منطقەای از آن ائتلاف کە مکمل آن نشست سران عربی بنابر دعوت ملک سلمان پادشاە عربستان در مکە و موضع واحد جامعەی عربی در قبال تهران بود.

موضوع انگلستان را هم کە در ملاقات ترامپ از انگلستان و توافق تراز می و ترامپ در روز چهارم ژوئن ٢٠١٩و همگامی بریتانیا و آمریکا در قبال ایران را با بانگ بلند سردادند. ماجراجوئیهای ایران در منطقە، اروپا و جهان و موضع فرانسە در همراهی با آمریکا در این بارە نیز برکسی پوشیدە نیست.

تمامی شواهد و قرائن بیانگر اوج ایزولەیی و منزوی شدن ایران است. در چنین شرایطی آمریکا با ١٢ پیش‌شرط خواهان مذاکرە با تهران است. گذشتە از اظهارات گوناگون در این بارە، آمریکا می گوید : ما خواهان مذاکرە با عالیترین مقام ایرانی هستیم. این عالیترین مقام ایرانی کیست؟ آیا رئیس جمهوری کە در شامگاە ٣٠ اردیبهشت ماە ١٣٩٨ در جمع شماری از اعضای حوزه علمیه خواهان "اختیارات ویژه‌ای"شد، دارای اختیار در این زمینە است؟ این اختیاراتی کە از وی دریغ شدە است را از چە کسی مطالبە می‌کند؟

در حالیکە عالیترین مقام اجرایی کشور کە حال درست یا غلط و بە زعم خود رژیم، تبلور رأی مردم است! خواهان اعطاء اختیار است، کدامیک از اعضای کابینەی این رئیس دولت می‌تواند عنوان "عالیترین مقام ایرانی" را یدک بکشد و چنین صلاحیتی را دارا می‌باشد؟

بنابرین عالیترین مقام ایرانی کسی بجز شخص علی خامنەای نیست. حال جا دارد بپرسیم کە وی توان مشارکت در چنین نشستی را دارد؟ چنانچە از لاف‌زدنهای خود عقب نشینی کند و "جام زهر" دیگری سر بکشد، از مذاکرە و نشست با آمریکائیان کە تا بە امروز و بە انحاء گوناگون "با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند"، بدون شک محصولی کە بعد از نشست با غرب و بە ویژە با آمریکائیان استحصال خواهد شد، اینی نیست کە امروز موجود است.

لذا نە آن شیر حراف و گزافەگو و قطب سرمنشاء ترور و خشونت جهانی میتواند بماند و نە آن مست عربدەکش چاقو بدست. در صورت عدم تسلیم شدن و تمکین بە غرب قطعا فرجامی بهتر از صدام، قذافی، مبارک، عمرالبشیر و ... نخواهند داشت. اما در بر افراشتن پرچم سفید و بالابردن دستها، برای حفظ قواعد بازی اگر بصورت نمادین هم شدە، برخی امتیازات نازل را بە رژیم خواهند داد. اما باید خاطر نشان نمود کە این امتیازات اعطا شدە هیچکدام خارجی نیستند و همگی برای حفظ ژست شیر دارای یال و دم و اشکم و از اینجا است کە دیگر با چشم‌پوشی غربیان از مسائل داخلی، فاجعە در داخل ایران آغاز خواهد شد.

همانگونە کە گفتم دو راە بیشتر پیش روی رژیم نیست کە عبارتند از جنگ و یا تسلیم شدن. اما آیا راە سومی وجود دارد؟ پاسخ این است: بلە بدون شک راە سومی وجود دارد و آنهم خارج از ارادەی غربیان و یا رژیم حاکم است و این گذینە تنها مختص بە ساکنین ایران است و در انحصار آنان کە آنهم بە میدان آمدن متحدانە و بەزیر کشیدن رژیم حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خودشان در راستای سە منظور مشخص کە این سە منظور چنین خلاصە می‌شوند : خاتمە دادن بە قریب بە نیم قرن فلاکت، پرهیز از جنگی ویرانگر کە قربانیان مستقیم آن همین مردم هستند و سوم عدم میدان دادن بە توافقی ظاهری با غرب بە بهای ادامەی حیات این رژیم و تداوم چەبسی فاجعەبارتر از چهار دهەی گذشتە.PM:10:50:07/06/2019
‌ ‌ 783 ‌‌بار دیده شده‌‌