پیرامون سخنان خامنەای مبنی بر افزایش جمعیت و چند نکتە...

ن/ بیژن قبادی

اخیرا و بر روی صفحات دنیای مجازی متن پیامی از سوی علی خامنەای منتشر شدە‌ است کە با مشاهدەی آن انسان نمی‌داند برای سیەبختی ایرانیان و امتی کە چنین مقتدا و امام و پیشوایی دارند و ادارەی امور دنیوی و اخروی خود را بە وی سپردەاند بگرید یا بر حماقت و جهالت چنین موجودی در کسوت رهبر یک کشور و مدعی احیای یک امپراتوری تخیلی و یدک کش عنوان پر طمطراق رهبری جهان اسلام و تلاش برای قاپیدن آن از دستان عربستان بخندد و ریسە برود!

جمعیت ایران در سال ١٣٥٧ بنابر آمارهای رسمی و اعلام شدە سی و پنج (٠٠٠/٠٠٠/٣٥) نفر بود. گذشتە از اغراض سیاسی دارای موقعیتی بە نسبت از ثبات اقتصادی و نمودی مطرح در عرصەی اقتصاد منطقەای و شاید بتوان گفت کە جهانی اما با وجود این مؤلفەها، وجود فقر حاشیە نشینی، کپر نشینی و حلبی‌آبادها برای هیچکس با هر دیدگاهی قابل انکار و کتمان نیست. حال بحث ما نقد و بررسی نظام سلطنتی نیست و آنرا تنها بە عنوان یک مثال مورد اشارە قرار دادیم، لذا بە موضوع بحث خود باز میگردیم.

طمع گسترش حوزەی اشغالی خود از ایران بە سایر کشورهای منطقە و نهایتا فتح جهان و محبوس ماندن درجهان دنکیشوتی گسترش قلمروها با تکیە بر تیغ شمشیر و عبور از میان تل‌های انباشتە شدەی کلەهای بریدە و شنا در حوضچەهای خون آنهم با تکیە بر شستشوی مغزی و راە اندازی امواج چنین اشخاصی با ترسیم دورنمای تصاحب رؤیایی حوریان تن بلورین عرعر قامت و جویهای روان شهد و شراب و جنگلهای انبوە بە پاداش آنهمە کشتار و فتح جهان توسط آنها، بە مقابلە با برنامەهای تنظیم خانوادە پرداختند و تمام رشتەهای چند سال کار کارشناسی و کسب تجربەی جهانی را پنبە کردند.

برنامەهای کنترل رشد جمعیت باطل و غیر اسلامی و دخالت در کار خدا قلمداد گشت و استفادە از ابزار مورد نیاز حرام و ممنوع شد. بلە آنها برای فتح جهان نیاز بە نیروی انسانی داشتند و جمعیت هرچە بیشتر ابزار نیل بە آن اهداف نیز مهیاتر. از این رو در چند سال اندک جمعیت ایران دوو برابر گشت، جنگ تمام شد، خواب سران توسعەطلب تمامیت‌خوا هیچ تعبیری نداشت و کابوسی بیش نبود در نهایت علی ماندە و حوضش! عدم توان مدیریت، نالایقی مدیران کە نە بنابر دانش مدیریت، بلکە تنها بنابر میزان سرسپردگی و وفاداری بە سران حکومت بر امور گماردە شدەاند و از دیگر سو عدم پتانسیل رویکرد و قرائت ایدئولوژیک ماقبل قرون‌وسطایی برای ادارەی جامعە در قرن بیست و یک برای ادارەی جامعە آن نیمە دوم جمعیت تولد یافتە در این سیستم را با مصائب و مشکلات مضاعف روبرو نمود.

از اینرو سیستمی کە براساس مناسبات جوامع بدوی مبتنی بر اقتصاد خمس و انفاق و ذکات و مدیریت ماقبل فئودالیتە بە نیاز ادارەی جامعە بود و اصولا اقتصاد را مربوط بە چارپایان میدانست، در حالیکە توان ادارەی حداقلی آن میزان جمعیت را نداشت، چگونە از عهدەی جمعیتی دو برابر آنهم نیرویی کە بە یمن انقلاب تکنولوژی ارتباطی و سیال و سوار بر امواج الکترومغناطیس، مایکرووی و تشعشعات ماهوارەای و دنیای آی‌تی و رسانەهای بیحەد و مرز و کوچک شدن هرچە بیشتر جهان را ادارە نماید. آنهم تودەای مدام در ارتباط تنگاتنگ با جهان پیرامون و درهم شکستن مرزهای فکری و موانع ساخت نظامهای توتالیتر.

باید بە جناب شیخ گوشزد نمود کە حضرت آقا، در جامعە و حاکمیت تحت مدیریت شما بنابر دلایل معیشتی، کمبود امکانات، گرسنگی، بیکاری، حاشیە نشینی، گورخوابی، حاشیە اندازی، فقر، فحشا، اعتیاد و خیل وسیع مشکلات و معضلات بیشمار دیگر کە تبلور و شاخص آنها میزان و آمار خودکشی روزانە و فرار از این سرزمین سوختە است، آیا از سیر صعودی این آمارها ناخرسند هستید و مایلید در این عرصەها برای آیندە نیز رکورددار باشید؟ بلە درستە مایل نیستید در این عرصەها هیچگاە بازندە باشید، اما لازم نیست حضرتعالی برخود فشار وارد کنید چون اصولا رقیبی در این میادین ندارید و با هر شتاب و سرعت و عدد و رقم و آماری کە پیش بروید، برد از آن شماست. تنها قهرمان و رکورددار این ماراتن سقوط شما و نظام تحت امر و فرمان خود شما می‌باشد.

از رشد جمعیت در سایر کشورها و بە عنوان مثال نام کشور آمریکا آوردە و سخن بە میان کشیدەاید! این بخش نیز از سایر بخشها مضحکتر می‌نمایاند. تنها مقایسە چند شاخص در این زمینە بە باور من کافی است تا یاوە بافیهای متکبرانەی جناب شیخ علی خامنەای بە سنگ محک زدە شود. شیوە و ساختار حکومت، نحوەی گردش قدرت، میزان اختیار پارلمان، میزان اختیار مدیران، ملاک برای انتخاب و یا انتصاب مسئولین و مدیران، گردش آزاد اطلاعات، میزان امید بە زندگی، میزان رشد اقتصادی، توان صنعتی و تخصصی، امید مردم نە زندگی، نحوەی مشارکت مردم و ارگانهای مردم نهاد در حکومت و میزان تأثیر گذاری آنها، فرار نخبگان، وظایف حاکمیت و دولت در قبال شهروندان، وظایف شهروندان در قبال حاکمیت و حقوق شهروندی، فلسفە و کارکرد حاکمیت و دولت و ....و ....و ....

بە علاوەی یک تفاوت کوچک و آنهم اینکە در سایر کشورها مردم ارباب حاکمیت و صاحب اختیارت آن می باشند و در زمان مقتضی تنها و تنها با یک تعرفەی رأی اختیار خود را بە نمایش می‌گذارند اما در حاکمیت شما جمعی موجودات صغیر کە توان ادارەی خود را ندارند و شما و مباشران شما از روی ترحم آنها را ادارە می‌کنید کە اجری اخروی بردە دارو ندار این موجوادت صغیر را مایملک خود می‌دانید و برای خود حق دخل و تصرف را محفوظ داشتەاید چون شما نمایندگان خدا بر زمین هستید و برای ادارەی بندگان خدا این همە رنج می کشید!PM:05:17:05/08/2019
‌ ‌ 561 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌