تجاوز بە زندانیان سیاسی در ایران

تنظیم: فواد منصوری

تجاوز را اگرپدیده ای بدانیم که بر مبنای تعریف حقوقی دسته بندی شود،رفتاری است که در هم شکستن حریم شخصی و عمومی را شامل می شود. در چند برهە از تاریخ جمهوری اسلامی ایران؛ حکومت ایران متهم بەتجاوز جنسی گستردەای بە زندانیان سیاسی بودە است؛ در دهەی پر تلاطم شصت که ایران خیل عظیمی از دگر اندیشان را به زنجیر و بند کشید، رفتاری غیر اخلاقی و غیر انسانی را در درون زندان های خود به اجرا گذاشت که از آن به عنوان یک جنایت تاریخی می توان نام برد.

حسینعلی منتظری کە در آن زمان قائم مقام رهبری بود طی نامەای سر گشاده به خمینی این نکته را گوشزد کرد که در زندان ها به دختران سیاسی پیش از اعدام تجاوز جنسی می شود و متجاوزین با اذن شرعی وبهانه اسلامی این جنایت را مرتکب می شوند. تاریخ شاهد بود که با منتظری چه رفتاری پیشه کردند! کسی که از دل نظام خودشان بود. این جنایت همچنان در بحبوحه اعتراضات سال هشتاد و هشت دوباره تکرار شد.

طبق آنچە کە درسایت وبلاگ نویسان آمدە است، معماریان، روزبه ابراهیمی، رفیع زاده و بسیاری دیگراز تهدید شدگان به تجاوز در آن سال بوده اند.

همچنین معینی به نقل از شیرین عبادی درباره ی پرونده زهرا کاظمی پرداخته و می گوید: اگر به سر خانم کاظمی ضربه خورده چرا قسمت های خاصی از لباس او خونی است؟

در تاریخ 18 مرداد سال 1388

مهدی کروبی نامزد معترض و اصلاح طلب ایران در نامه ای جنجال برانگیز به هاشمی رفسنجانی از وی خواست تا به موضوع تجاوز به دختران و پسران سیاسی که در زندان هستند رسیدگی شود. کروبی بطور صریح در نامه خود به این موضوع و پرداخته و نوشته؛

بسیاری از افراد بازداشت شده مطرح نموده اند که برخی از بازجویان در زندان به دختران زندانی به شدت تجاوز نموده اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی هایی در سیستم تناسلی آنها شده اند.

از سوی دیگر افرادی به پسران جوان به طرز وحشیانه ای تجاوز می کنند که باعث افسردگی و مشکلات روحی و روانی آنها شده است و عده ای از تجاوز شده ها دست به خودکشی زده اند.

افسانە بایزیدی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یزد

بانوشتن نامەای بە علی خامنەای پردە از تجاوز بە زندانیان سیاسی

برداشت.

افسانە بایزیدی بە دلیل نوشتن نامە و افتادن آن بە دست نیرو های امنیتی زندان ،در 28اسفند 95بە مدت 15روز بە سلول انفرادی زندان یزد منتقل شد.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامە خود می نویسد'هرگز فراموش نمی کنم کە در زندان چە بر سر من و امثال من آمد اما روزی فرا خواهد رسید کە فرزندانی از قبیل من شرکای شما را در دادگاە های صالحە خواهند دید؛ بە امید آن روز کە اشغالگران رژیم پلید جمهوری اسلامی بە سزای اعمال خود برسند."

آزار جنسی زندانیان کە از دهشتناکترین ابزار شکنجە در دستان باز جویان و کارشناسان ادارەی اطلاعات و امنیت است کە هم واواک هم ساواک ازاین نوع شکنجە در راستای تخریب و شکستن زندانیان بکار بردە و می برند وبە گفتیی روانشناسان این نوع شکنجە تا سال های سال حتی درصورت آزادی این زندانیان با آنها ماندە و هیچگاە آنان نمی توانند بە زندگی عادی خود بر گشتە و همیشە کابوس وار با آن زندگی می کنند، بنابر کنوانسیون ها حقوق بشر حتی تهدید این نوع آزار نیز شکنجە محسوب می شود.

باشد که با این افشاگری ها از جنایتی تاریخی که عوامل جمهوری اسلامی آن را در سکوت دهشتناک خود پنهان می کنند، جامعه جهانی مطلع شود و در مقابله با آن سازمان های ذی ربط را به انجام یک واکنش وادار کند.

سرا ن نظام اسلامی ایران که مبلغ دین و قرآن هستند خود می دانند که در آیه ای از همان قرآن آمده که؛ ملک با کفر به حیات خود ادامه می دهد اما ظلم را بر نمی تابد.

تحمل ظلم دیده گان هم حدی دارد و بی تردید روزی کاسه صبر آن ها و تاریخ هم لبریز می شود.AM:11:23:06/11/2019
‌ ‌ 675 ‌‌بار دیده شده‌‌