کودک همسری و آسیب های آن

تنظیم: فرمیسک چاشنیگر

در پیمانی کەدر سال 1989بستە شد سازمان ملل بە تصویب رسید هر فردی کە دارای سنی کمتر از 18باشد کودک بە حساب می آید .بە دلیل اینکە ازدواج در سنین پایین روز بە روز در حال افزایش است باید طوری جدی تر بە خطرات وعوارض کودک همسری پرداختە شود.

کودک همسری چیست ؟

کودک همسری نوعی از پدیده (کودک آزاری) است. از انجاییکە این پدیده را خانوادە ها زیر پوشش قرار می دهند و بە نوعی حتی تحت حمایت واجبار خانوادە ازدواج کودک شکل می گیرد.

این پدیده با وجود برخورداری از کارکردهایی کە در برهەهایی از تاریخ اجتماعی انسان چە بسا دارای کارکردهایی مناسبی نیز بودە است و با پیشرفت تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعە اقتصادی و صنعتیجوامع و نوسازی آنها امروزە از آثار و تبعات آسیب شناختی مهمی برخوردار است.

عدم توانایی جسمی

عدم توانایی روحی

عدم اموزش و تربیتی کودکان

برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بزرگ وسنگینی همچون همسری (اعم از زن یا شوهر ) پدری یا مادری نە تنها منجر بە آسیب پذیری و عدم ماندگاری در این نقش هاییاجتماعی گردیده، بلکە سبب سستی بنیان های خانوادە وقوع تجربە تلخ اجتماعی ،اسیب پذیری جسمی روحی کودک و در نهایت محرومیت اجتماعی واقتصادی از بی همسری شدە است.

دلایل گرایش بەکودک همسری:

اطاعت پذیری محض بیشتر دختران از پسران یا زنان از مردان کە ناشی از اندیشه و تجربە محدود و کمتر دختران نسبت بە پسران

تمتع و لذت جویی جنسی بیشتر مردان از طراوت و دوشیزگی دختران است کە میل بە (ناهم سن گزینی ) در همسر یابی مردان را تقویت و بخشی قابل توجهی از دختران واقع در سنین کودکی تحصیل و رشد جسمی و ذهنی را بە مردان بزرگسال در می آورد.

ازپیامدهای کودک همسری این است که مانع از شکوفایی شخصیت فردی و اجتماعی مستقل آنان، تضعیف سطح آموزشی و تربیتی خانوادە ها بە دلیل افت تحصیلی و ترک تحصیل پس از ازدواج

افت کارایی اثر بخشی مادران کودک نداشتن آگاهی لازم

آسیب های شناختی و روانی در کودک بە دلیل اینکە او در حال شکل گیری شخصیت و هویت است

وجود عوارض و خطرات بارداری در سن بلوغ

طلاق گرفتن این کودکان باعث تداوم تشدید زنانە شدن فقر می شود.
زیرا فقری کە خود منجر بە ازدواج می شود با طلاق گرفتن کودک تداوم یافتە و تشدید می شود.

افزایش خشونت خانگی خودکشی، ثبت نشدن ازدواج ها، ظهور کودک بیوە، خشونت خانگی، همسر آزاری، فرار از خانە ها محرومیت تحصیلی، خودسوزی خودکشی، باز تولید چرخە فقر، افزایش سقط، زایمان زود رس، افزایش تولید نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی و فشار زیاد برای بارداری می شود که از جمله دیگر آسیب های روانی و جسمی وارده به کودکانی است که در سنین پایین تن به ازدواج زود هنگام می دهند.PM:04:04:15/12/2019
‌ ‌ 377 ‌‌بار دیده شده‌‌