فقر سیستم آموزشی دیجیتال معضل جدید جامعە ایران

ن/ شیرکو عبدالهی
با همە گیر شدن ویروس  کرونا در سراسر جهان و تعطیلی بسیاری از امکان عمومی، آموزشی، تجاری و اقتصادی مشکلاتی متعددی در زمینە های نامبردە برای مردم بە وجود آوردە است.

در میان مشکلات بە وجود آمدە شیوەی ادارەی مراکز آموزشی (مدارس، دانشگاە دولتی وخصوصی ...) بحث داغ دولت ها  شدە است. البتە کنترل این مورد برای کشورهای پیشرفتە زیاد دردسر ساز نبودە و بیشتر کشورهایی کە در آنها با فساد سازمان یافتە، کمبود بودجە آموزشی و تنها توجە خاص بە قشرهای مرف درگیر این قضیە هستند وموانعی زیادی بە وجود آوردە است.

ایران کە خود دارای رتبە پایینی از لحاظ سیستم آموزشی در جهان است، و اکنون نیز در حال دست و پنجە نرم کردن با ویروس کروناست و نوع شیوەی ادارە آموزش و پرورش درسال های گذشتە انتقاد زیادی را بە دنبال داشتە، دولت از همان روز های اول دچار سردرگمی شدیدی شدە بود تا جایی کە نمی دانست آیا مراکز آموزشی را تعطیل کند یا نە کە با روند رو بە افزایش ویروس کرونا بالاخرە تصمیم بە تعطیلی آن گرفت. 

بعد از این تصمیم آموزش و پرورش بە دنبال راەحل هایی برای جبران تعطیلی کلاس های درس بود، کە اولین راەحل استفادە از شیوەی سنتی یعنی تلویزیون کە در زمان جنگ با عراق بە کارگرفتە شد.

 و با راە انداختن برنامەها آموزشی بیست تا سی دقیقەای و بدون پرسش و پاسخ گزینەی اول دولت برای کاستن مشکل بود، اما با توجە بە پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر استفادە از این روش خیلی نمی توانست مورد استقبال دانش آموزان و دانشجویان باشد برای همین دوبارە مسئولان باید بە فکر چارە دیگر می بودند و همین مقدمەای برای بکار گیری اپلیکیشن "شاد" بود کە باعث مشکلات جدیدی برای محصلین و معلمان بود.

"شاد" راەحل یا مانع:
اولین مشکل ابتدایی این نرم افزار برای دسترس عموم داشتن گوشی های هوشمند بود، با توجە بە تعطیلی کسب و کار و نبود برنامەای کارساز از سوی طرف دولت و حمایت نکردن از کسانی کە مشاغل ازاد دارند، و وجود تورم بالا خانوادەها از توانشان خارج بود کە بتوانند برای فرزندانشان این وسیلەی ابتدایی را تهیە کنند و مناطق کردنشین کە بیشترین درآمدشان شغل های آزادی مانند: کولبری، کارگرانی بدون قرارداد و نبود بیمە درست و حسابی مشکل را بە یک معضل تبدیل کرد. تا جایی کە خانوادەها با شرمساری مغآزە ها را ترک می کردند.

دومین مشکل نیز شیوەی استفادە از این اپلیکیشن بود، برای نمونە روی گوشی های ایفون نصب نمی شود و حتما باید از گوشی اندروید برای راه اندازی استفادە شود.

با توجە بە اینکە هنوز در بسیاری از مناطق ایران مدارس بە شیوەی چادر، کانکس و فضای باز برگزار و دسترسی نداشتن بە اینترنت و خطوط ارتباطی بە نظر "شاد" رویایی بیش نیست کە متاسفانە سران حکومت قادر بە دیدن این مشکلات نیستند و باید نیمی از دانش اموزان و دانشجویان هنوز در چشم انتظار باشند. 

سابقەی غیرقابل اعتماد بودن نرم افزار های داخلی (تلگرام طلایی، سروش و...) در گذشتە مشکل دیگریست کە مردم خواهان استفادە از ان نیستند.

هک کردن و فروش اطلاعات شخصی افراد توسط این برنامەها ، باعث استفادە از برنامەهای جایگزین و قابل اعتماد مانند: واتساپ و تلگرام شدە است . 

مشکل دیگر و اساسی " شاد " این است کە بە افراد با نیازهای خاص (معلولین ، ناشنوایان و نابینایان ...) توجە نشدە و همین باعث انتقاد زیادی از سوی خانوادە ها و کارشناسان حوزە آموزش شدە است، کە با بی جوابی همراه بودە. و این اشخاص هنوز در وضعیت نامشخص قرار دارند.

با گذشت نزدیک بە چهار ماه از شیوع کرونا و بی برنامە بودن راەحل های سران حکومت نشان از بی مسولیتی آنهاست کە قادر بە کنترل این وضعیت نشدە است. کشوری با ثروت بیکرانی چون ایران با حاکمانی فاسد، ناکارآمد و بی لیاقت چارەی جز تغییر اساسی در سیستم سیاسی حاکمە بر این کشور ندارد و انتظار می رود بعد از افول کرونا، مردم ایران کە بیش از پیش ناشایستگی حاکمان کشورشان، برایشان عیان شدە، تصمیمات جدی در راستای تغییر رژیم ایران خواهند داشت.

AM:08:53:07/05/2020
‌ ‌ 529 ‌‌بار دیده شده‌‌