زانو زدن در برابر "شیطان بزرگ" بە سبک "امام حسن"!

اردلان فرجی
علی خامنەای روز جمعە در صفحە رسمی خود در تویتر نوشت: "من معتقدم کە امام حسن مجتبی شجاع ترین چهرەی تاریخ اسلام است، ایشان حاضر شد خود را و نام خود را  درمیان دوستان نزدیکش فدای مصلحت واقعی کند و تن به صلح دهد..."

این تویت برشی از یک متن است که سال ۱۳۵۱ ه. ش  علی خامنەای آن را در کتابی که در باره صلح امام حسن است منتشر کرده است  و در آنجا از سیاست "نرمش قهرمانانە" حرف می زند و می گوید کە: "نرمش در مواقعی که  اسلام بە خطر می افتد، جایز است".

اما آنچە که حائز اهمیت است  این است که چه چیزی باعث شده که بعد از ۵۰ سال بخشی از یک مقاله قدیمی در این برهە زمانی دوباره منتشر شود؟

در واقع متُد پراکتیکی علی خامنەای رهبر کنونی جمهوری اسلامی و خمینی رهبر پیشین آن بە خصوص  در دوران جنگ ٨ سالەی بین ایران و عراق بیشتر بر مبنای سخنان و رفتار امام حسین امام سوم شیعیان بود که هیچ گاه سازش نکرد و جان خویش را در همان راە فدا کرد، فدا کردن جان و سازش نکردن از رفتارها و تاکتیکهای استراتژیک این رژیم برای حکومت کردن بودە است. 

طی ٤٠ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، تلاش تام همەی  دستگاه های تبلیغاتی رژیم برجستە کردن نقش امام حسین برای محافظت از اسلام و شیعە و مقدس سازی شیوەی تعامل امام حسین بودە است.
امام حسین برای شیعەیان نماد و سنبل مقاومت تا پای جان و فداکاری است و در مقابل امام حسن نماد سازشکاری  و صلح جویی بودە است کە این امر درنظر رهبران شیعە جلوەگر امری ناپسند و ناشایست بودە است. 

مشخصە بارز "اسلام سیاسی" بەکار گیری و استفادە از متون دینی (قرآن، احادیث و روایات) است کە بر اساس آن و بر پایە ضرورت و بنا بە نیاز زمان، متن یا گفتە یا رفتار خاصی را برجستە می کنند کە از طریق آن بتوانند به  رفتار و سیاست فعلی خود مشروعیت بخشند. جدای از این در مذهب شیعە مسالەای وجود دارد بە نام "تقیە" و این راهی است که از طریق آن اذهان عمومی را برای یک تغیر استراتژیک و تغییر موضع ناگهانی، آماده کنند.

هر چند در مدت این ۵۰ سال تنها در ۸ سال گذشته بوده و طی سالهای ۱۳۹۲و ۹۳و ۹۴   که چند بار و به عمد و به منظور خامنەای در محافل و مجالس خود از امام حسن و راه و روش ایشان سخن راندە است.
پیدایش اصطلاح "نرمش قهرمانانه" از سوی خامنەای آن زمانی بود که زمینە را برای حسن روحانی فراهم کرد که قراداد برجام را که در رابطه با برنامه و فعالیت های مشکوک جمهوری اسلامی ایران بود با آمریکا و پنج قدرت بزرگ جهانی امضا کند. این یعنی اینکه ایران سازش کرد که زانو بزند و و جام زهر را سر کشد.

دوباره مطرح کردن این موضوع و انتشار مجدد این سخنان‌ِ خامنەای برای سازش و به زانو درآمدن و نوشیدن جام زهر دگریست.

حال که دو سال است قرداد برجام به مانند سابق نیست و آمریکا از آن خارج شده، فروش نفت ایران به پایین ترین سطح صادرات خود که در اوج بازار ۳۰۰ هزار بشکه است- آنهم در اقتصاد کاملا وابسته به نفت ایران-، "قاسم سلیمانی" که نماد اقتدار رژیم در منطقه بود کشته شد و آب از آب نیز تکان نخورد، ایران از عراق، سوریه، یمن و لبنان بیرون راندە شدە است، اعتراضات وسیع سرتاسری در ایران  کە جمهوری اسلامی با سرکوبی عریان در خیابان مردم و معترضین را بە رگبار بست و در نتیجە آن بیش از پیش محکومیت های جهانی و بە ویژە نهادها و سازمانهای حقوق بشری را در پی داشتە، جامع تر و تنگتر شدن تحریم های جهانی علیە جمهوری اسلامی، این رژیم را در سراشیبی زوال و نابودی قرار دادە است.

 
البته نباید این را فراموش کنیم که شعار خامنەای در برابر آمریکا "نه جنگ و نه مذاکرە" بود و تمام امیدهای خود را در سبد دوبارە انتخاب نشدن ترامپ بە عنوان رئیس جمهوری آمریکا گذاشتە بود و حال که بر اساس اخبار و شواهد "جوبایدن" رقیب ترامپ، شانس کمی برای برندە شدن دارد، همه امیدهایش را نقش بر آب می بیند، بر درگاه امام حسن می کوبد و متوسل به "نرمش قهرمانانه" و سازش می شود تا زمینە را برای تسلیم شدن و سرکشیدن جام زهر دیگری فراهم کند. همه نشانە ها حاکی از آنست که خامنەای می خواهد با الگوبرداری از صلح امام حسن و برای حفاظت از اسلام و قرآن در مقابل شیطان بزرگ زانو بزند.
•  این متن از زبان کردی بە فارسی برگرداندە شدە است.

PM:12:40:10/05/2020
‌ ‌ 426 ‌‌بار دیده شده‌‌