نان، کار، آزادی، برای جامعه ی بیدار، وجدانی، اندیشمند و دموکراتیک

دیاکو لُر

اگر مبارزه را در ذات، جنگ "بود و نبود" یا راز بقا بدانیم که حقیقتن اینگونه هم هست، به عنوان تجمعاتی که نام "انسان هوشمند" را یدک می کشند و از این بابت به خود می بالند، چه تصور و ذهنیتی را از فرم و قواعدش، در خود ایجاد کرده ایم؟ همچنین چه تعریف و تصویری را از خود "بقا"، به اصالت و حقیقت نزدیکتر میدانیم؟

آیا شناسەگذاری ها و تعاریف انحرافی و دستکاری شدەی مقولەهایی همچون آزادی، سیاست، فرهنگ، اخلاق، آگاهی، اقتصاد، امنیت، در مراکز آموزشی و دانشگاهی جهانی بر پایەی علوم صرفن مادی و آزمایشگاهی رسمیت یافتەی دوران تمدن و نظام کاپیتالیستی (از دولتی و به اصطلاح چپ گرفته تا خصوصی، فرقه ای و لیبرال که خودشان عامل همه نوع غصب، استعمار، استثمار، آسمیلاسیون، انحصار و تبعیض بوده و هستند) بر بینش و تصورات ما نسبت به مبارزه و بقا، سایه ی تاریکی نینداخته است؟

آیا انسان فاقد رهبری، فاقد تشکل یابی، محروم از آموزش و سادە اندیش خاورمیانه ای، پس از هزارەها تاواندهی به شلاق و شمشیر خاندان ها و طبقات به اصطلاح تمدن ساز، این بار به نام گرایش متجددانه و روشنفکری و همچنین نیاز ضروری گذار از دگماتیسم سنت های مرتجع و حکومتی شده، سنگ ها و خشت های اولیەی نیات خیر و تحرکات آزادی خاهانه اش را بر فنداسیون های کج و ناتراز نچیده و نخواهد چید؟

طبیعتن و ذاتن، ما خداشاهان، بردەگان، اشرف مخلوقات، دشنام آفرینش، حیوانات ناطق و ربات های تنها وبی مسئولیت نبودیم و نیستیم. هیچ استدلال و منطقی نمی تواند هیچ جبر و اجباری را به انسان و جامعەی آموزش دیده، رهایی یافته و ارادەمند تحمیل کند.

جهانگیران تمدن هیرارشیک، پیشوایان مذهبی، پوچ گرایان و نا امیدان، چپ های کلاسیک و جهانخواران پوزیتیویست همه و همه دانسته یا ندانسته در گمراهی ما به مثابه ی جامعەی انسانی سهیم بوده اند.

پس از این جهت درس و پلەی اول مبارزه خودشناسی بود.

ما می بایست می آموختیم که انسان هستیم و انسان دارای ماهیتی اجتماعی، اخلاقی، اندیشمند و برخوردار از استعداد و نیروی مدیریت است.

همچنین ما می بایست می آموختیم که خودسازی فقط بر زمینه و اساس این ویژگی های بنیادین و ارزشمند انسانی می تواند صحیح، پیشبرنده و مطابق با طبیعت فردی و اجتماعی مان باشد. جامعه ی آزاد و کمالگرا، متشکلی سازمان یافته و نظاممند است که از افراد خود شناخته و خود ساخته پدید می آید و نه از راه مهندسی اجتماعی و ساختاربندی هایی بی روح مطابق قوانین خشک و بی انعطاف علم فیزیک.

شاید پاره ای از دیدگاه ها، جهانبینی ها و آلترناتیوهای درست و بایسته مورد اتهاماتی تنگ نظرانه و یا مغرضانه همچون ایدەالیسم مطلق یا تخیلی و غیرقابل اجرا بودن قرار گیرند، اما جواب این پرسش را چگونه می دهند؟ که آن ایدەی هرزه جهت بردە سازی زنان، تحت فرمان آوری جامعه و غصب دست آوردهایش و بهرە کشی افراطی و ناهمزیستانه از طبیعت که همه به واقعیت پیوستند، برای اولین بار در مخیلەی آلودەی کدام مرد غیرعادی لرزه ایجاد کرد؟

بقای ما به عنوان موجودات اجتماعی، اخلاقی و اندیشمند، مقدم تر و پیشتر از هر گونه واکنش غریزی، به درک با معنای ما از هویت مان وابسته می باشد.

جامعەی انسانی می تواند در جنگل به سر برد، اما نمی تواند از قانون جنگل و حیات وحش پیروی کند. بقا در حیات وحش سرفن وابسته به مانایی جسمانی ست و در دوام فیزیکال هر موجودیتی، نمود پیدا می کند.

(‌بکش تا کشته نشوی، واینکه قوی ترها زنده می مانند، قوی ترها حکم می کنند و در راس زنجیره های تغذیه قرار می گیرند) اگرچه مطلقن نمی توان گفت که سطح احساسات و عواطفشان راکد مانده ودر حال رشد نیست... درمی یابیم که بقای انسان در شان نامش، از دو جنبه ی مادی و معنوی که ابعاد گسترده و قابل تفصیلی را به خود می گیرند میسر خواهد شد.

بقای انسان و خصوصن انسان به اصطلاح مدرن سرگشته، بسته و تنیده در ایجاد و برقراری شرایطی بستر ساز جهت دسیابی به استقلال؛ آزادی؛ امکان پذیری فرصت های برابر و دادرسی یکسان متاثر از ترقی وجدان و اندیشه؛ سیاست و مدیریت دموکراتیک و شانس تاثیر گذاری؛ اقتصاد غیر انحصاری که جامعه محورباشد؛ حق طبیعی و اجتماعی زندگی با معیارهای "اصل خود بودن"، حراست ودفاع مشروع از خود، جامعه و همه ی عناصر هویت جنسیتی، نژادی، ملی ، میهنی، فرهنگی، زبانی و بینشی بدور از هر گونه آپارتاید و تبعیض می باشد.

فروکاست گرایی در مبارزه و شعار تامین نان، کار، آزادی، بدون بستر سازی اندیشمندانه، اخلاقی و دموکراتیک متاثر از آموزش و پرورش صحیح جهت ایجاد آزادی و کمال توامان جامعه، بیشتر به تامین علوفه، بار تعدیل یافته، و چراگاهای دراندشت برای رمه های چهارپایان شباهت دارد.

بر بستر یک انقلاب ذهنیتی مادی- معنوی جهانشمول، مبارزەای روشنفکری، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی- دموکراتیک ضروریست.


PM:02:31:19/05/2020
‌ ‌ 524 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌