قتل ناموسی محصول تحمیل شده از سوی رژیم ایران

آسونیوز- طی ده های گذشته و بویژه سال های اخیر، قتل های فجیعی تحت نام قتل های ناموسی در ایران و کوردستان رخ داده است.

اما تا کنون، آمار دقیقی از قتل های ناموسی "زن کشی، فرزند کشی، دخترکشی و غیره" از سوی هیچ نهاد حکومتی و غیر حکومتی رسانه ای و اعلام نشده است.

اما جامعه شناسان بر این باورند که، حدود 40 درصد از قتل ها در ایران، قتل های ناموسی هستند و به علت ملاحظات خانوادگی، محیطی، فرهنگی و... تحت قتل های ناموسی در جامعه منعکس نمی شود و حتا در مجامع قضایی نیز عمدتن مطرح نمی شوند.

و این در حالی است که در نظام قضایی ایران، قتل فرزند توسط اعضای خانواده، به عنوان قتل عمد محسوب نمی شود و خود این امر خلاء قانونی است. از سوی دیگر، خود حاکمیت به طور قانونی مدافع کودک همسری است.

شرع و قانون نیز از قتل های ناموسی حمایت می کنند و در جامعه به این قیبل موارد دامن می زنند. جداسازی جنسیتی، تبعیض، کودک همسری و غیره جنبه ی رسمی و قانونی دارد و روان جمعه را نیز پریشان و بیمار کرده است.


AM:10:40:30/05/2020
‌ ‌ 145 ‌‌بار دیده شده‌‌