دیدار نمایندگان کنگرە ملیت ھای ایران فدرال با عضو پارلمان سوئد

ھیئتی بە نمایندگی از کنگرە ملیت ھای ایران فدرال با آمنە کاکەباوە نمایندە سوسیالیست مستقل سوئد در پارلمان، دیدار و گفتگو کردند.

ناسر بلیدەای، جمیلە حسنخالی و دلنیا رحیمزادە  بە نمایندگی از کنگرە ملیت ھای ایران فدرال در سوئد روز  چھارشنبە ١٠/٦/٢٠٢٠ در استکھلم با آمنە کاکە باوە عضو پارلمان سوئد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار پس از استقبال گرم و صمیمانە از طرف خانم کاکە باوە عضو مجلس سوئد، در مورد وضعیت کنونی ایران و مناطق محروم بە صورت کلی و مشروعیت از دست رفتە نظام جمھوری اسلامی در داخل از ایران بحث و گفتگو شد.

سپس در مورد وضعیت کولبران در ایران و ھمچنین خشونت علیە زنان در ایران و مخصوصا مناطق محروم بحث و گفتگو شد. کولبری در مناطق مرزی ایران شغلی بالاجبار است و مردم این مناطق بە دلیل نبود شغل و درآ‌‌مد، ناچار بە کولبری شدە و از روی اجبار و برای امرار معاش ھرچند ناچیز، اقدام به جابجایی کالا از خارج از ایران زدە و با این کار ریسک زیادی متقبل خواھند شد.

نیروھای مسلح ایران بە کولبران غیر مسلح شلیک می کنند و روزانە جان کولبران زیادی کە بر اساس آمار، در میان آنھا بچەھای زیر ١٨ سال نیز وجود دارد، جان خود را در راە پیدا کردن نانی برای خانوادە، از دست میدھند.

کولبران زیادی ھستند کە در زندان و ھمچنین بسیاری نیز بە دەست نیروھای رژیم جمھوری اسلامی ایران مجروح شدەاند. این ھا سخنانی بود کە ھمراە با سند و مدرک بە این عضو پارلمان ارائە دادە شد. ھمچنین در این دیدار در مورد شرایط تحصیلی در زمان کرونا و محدودیت ھای مردم در ایران بحث شد.

در شرایط کنونی کە ھمە جھان مبتلا بە ویروس کوید١٩ شدە و بیشتر کشورھا  کە اعلام قرنطینە و تحصیل بە صورت آنلاین کردەاند، در ایران اما وضعیت چگونە است؟ در ایران نیز ھمانند بسیاری از کشورھا اقدام بە تحصیل بصورت آنلاین کردند، اما با این تفاوت کە دانش آموزان و والدین از کمترین امکانات بی بھرەاند. 

خانوادە دانش آموزان بە دلیل وضعیت اقتصادی بسیار سخت کە قبل از ورود کرونا، گریبان مردم ایران را گرفتە است، امکان خرید بستەھای اینترنتی را نداشتە تا بتوانند بە صورت آنلاین درس بخوانند. بسیاری از مردم، موبایل ھوشمند، کامپیوتر یا تبلت ندارند تا بتوانند بە برنامە ھا و درس ھای آنلاین دسترسی پیدا کنند و یا حتی خانوادەھای ھستند کە سواد آموزش دانش آموزان را ندارند این مشکلات و بسیاری از مشکلت دیگر باعث شدە تا بسیاری از دانش آموزان تصمیم بە ترک تحصیل و رغبتی برای ادامە تحصیل ندارند.

قابل ذکر است کە زنان در این شرایط بیشترین آسیب را می بینند. در ادامە این نشست، وضعیت زنان در ایران مورد بحث اعضای کنگرە ایران فدرال و نمایندە پارلمان قرار گرفت. بر اساس آمار غیر موثق، آمار خودکشی زنان در ایران روز بە روز افزایش میآبد و اگر شرایط کنونی ایران برای ھمە سخت و دشوار شدە، برای زنان پنج برابر غیر قابل تحمل شدە است.

زنان در ایران تحت حاکمیت نظام جمھوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مورد خشونت قرار می گیرند. در این دیدار موارد بسیاری از خشونت ھایی کە زنان در ایران با آن مواجە ھستند مورد بحث طرفین قرار گرفت.

ھمچنین در این دیدار، آمنە کاکە باوە عضو پارلامان سوئد از درخواست کنگرە ایران فدرال در سوئد مبنی بر کنفرانسی در پارمان سوئد، در مورد وضعیت زنان در ایران، استقبال کرد، اما بە دلیل شرایط کنونی و ویروس کرونا این کنفرانس بە چند ماە آیندە، در صورت عادی شدن شرایط سلامت موکول شد.

در پایان این دیدار ھیئت اعضای کنگرە ملیت ھای ایران فدرال از دیدار و ھمکاری آمنە کاکە باوە عضو سوسیالیست مستقل پارلمان سوئد تشکر کرد.
2020/06/10

PM:07:48:12/06/2020
‌ ‌ 192 ‌‌بار دیده شده‌‌