بیانیه جهانی حقوق بشردستاورد مشترک انسانها

فوادشیربیگی


جنگ جهانی دوم با میلیونها کشته و زخمی و آواره و انفجار بمب اتمی زنگ خظری برای آینده بشریت بود وهمه کشورهای جهان کم و بیش تحت تاثیر اثرات مخرب این جنگ قرار گرفتند خطر بروز چنین جنگی در آینده اندیشمندان و فعالان حقوق بشر را بر آن داشت با تحقیق درخصوص دلایل شروع جنگها و شکل گیری تفکر خشونت در بیان انسانها بپردازد و به این نتیجه رسیدند که دلیل پناه بردن انسانها به خشونت و جنگ پایمال شدن حقوق انسانی آنهاست و با تامین وتضمین این حقوق است که می توان از خطر بروز چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با هدف تضمین و گسترش صلح  جهانی از طریق تامین حقوق اولیه ای که حافظ کرامت نوع بشر است تدوین گردید ودرمورخه" 10  دسامبر 1948" درصحن علنی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت مطلق این بیانیه رسید و به عنوان یکی ازمنشورهای حقوق بین الملل رسمیت پیدا کرد.

هر چند بسیاری از کشورها ی جهان این اعلامیه را امضاء کرده اند ولی متاسفانه شاهد هستیم که درعمل و در اجرای آن سهل انگاری کرده ودر داخل کشورهای خود قوانینی را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب می رسانند و بر خلاف آن عمل می کنند عدم ضمانت اجرایی یکی از نقاط ضعف این است که تاکنون باعث بروز مشکلاتی برای مردم ساکن در کشورهای پایمال کننده این اعلامیه از جمله درایران شده است اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان یک دستاورد مشترک انسانها متمدن باید فراگیر شده و همه ی ساکنان این کره خاکی از آن برخوردار باشند و به این منظور جامعه جهانی باید خود را موظف بداند که در مقابل پایمال کردن آن عکس العمل نشان داده و کشورهای ناقض حقوق بشر را مجبور به تمکین در مقابل کرامت انسان بنماید.

حقوق اولیه هر انسانی در هر زمان  و مکانی بنا به تصریح این بیانیه شامل آزادی بیان و عقیده و رهایی از هرگونه ترس و فقر است که باید در همه حقوق اساسی و در زمینه های اجتماعی ، مدنی ، اقتصادی و فرهنگی مد نظر قرار گرفته تاضمن حفظ کرامت انسان از قدرت گیری حکومت های استبدادی جلوگیری کرده و مانع از به خطر افتادن صلح جهانی شود تامین این آزادیها ورفع فقر و ترس باید از اصلی ترین وظایف هر حکومتی باشد که بر کشوری حکومت کرده و مردمان بتوانند ضمن بازخواست از مسئولین در صورت عدم توانایی آن را با کسانی که فکر می کنند توانایی اجرای این وظایف را دارند عوض کنند.

در مقدمه این اعلامیه ضمن تاکید بر بازشناسی حرمت و کرامت نوع بشر در گرو تامین آزادی و عدالت و صلح جهانی آمده است که جامعه و حکومتها با پاسداری از قوانین انسانی از اجبار برای خشونت و جنگ برای احقاق حقوق اولیه انسانی می تواند جلوگیری کرده و امکان همزیستی دوستانه بین ملل مختلف را به وجود آورد و با ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در جامعه ای آزاد و دمکراتیک می توان به حفظ کرامت انسان و ارتقای اخلاق انسانی یاری رساند و با اعتماد بر انسانیت و جلوگیری از زدودن آن در جامعه امید به زندگی انسانی را داشت و بدین منظور آشنا نمودن همه انسانها به حقوق حود از طریق این اعلامیه و به تبلیغ و ترویج آن به همراه فشار بر حکومتهای جهان برای اجرای مفاد می تواند گامهای عملی در راه رسیدن به هدف صلح جهانی باشد.

این حقوق به اختصار و به صورت کلی در 30 ماده و در خصوص موضوعات مختلف نگا شته شده و این حقوق را مبنایی برای حداقل حقوق انسانی قرار داده است که در ذیل به اختصار به کلیت آنها اشاره خواهیم کرد در بیانیه بر آزادی و برابری کامل همه انسانها بدون هیچگونه تبعیض در حرمت و کرامت و حقوق انسانی تاکید شده و برای همه انسانها حق زندگی آزادی و امنیت فردی و از بین بردن هرگونه بردگی، شکنجه آزار و بی رحمی و یا هرگونه رفتاری که منجر به تنزل مقام انسان گردد تصریح شده وهمه نوع بشر را در برابر قانون و حمایت آن و داد خواهی درمراجع قضایی و بیگناهی کامل قبل از اثبات جرم یکسان وبرابرمعرفی می کند وبرحفظ حریم خصوصی افراد وعدم تعرض بە شرافت وآبروی انسانها و تفتیش عقاید و باورهای انها اصرار دارد، در این اعلامیە در خصوص انتخاب و یا عوض کردن آزادانەی دین و مذهب اقامت یا ترک هر محلی بدون ایجاد محدودیت در داخل کشور و یا حق پناه بردن بە سایر کشورها و انتخاب تابعیت ازادانە بە شرطی کە در تضاد با مفاد این اعلامیە نباشد تاکید شدە است.

در سایر امور زندگی اجتماعی مانند: حق انتخاب همسر و ازدواج برای افراد بالغ و یا داشتن حق مالکیت و آزادی بیان و عقیدە و ترویج و تبلیغ ان بدون نگرانی از عواقب و مداخلە دیگران یا حکومتها در کنار حقوق سیاسی همچون "آزادی تجمع، تشکل، گردهمایی و دخالت در امور و مدیریت کشور خود و دسترسی بە خدمات و رفاه عمومی و امنیت اجتماعی و تامین اجتماعی برای از کار افتادگی و تلاش برای حفظ و رشد آزادانە ی شخصیت آنها" نیز در بیانیە ی موادی گنجاندە شدە است و همچنین بر حمایت از کودکان و مادران و داشتن زندگی با استانداردهای قابل قبول درهمە ی زمان ها و برخورداری از حق آموزش و پرورش همگانی و اجباری و رایگان برای دوره ی ابتدائی با هدف رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و گسترش حسن تفاهم دگرباوری و دوستی میان انسانها و ملتها برای حفظ صلح جهانی تاکید شدە است و قید هرگونە محدودیتی برای آزادی انسانها تنها در صورتی مجاز شمردە میشود کە بە منظور ایجاد امنیت و رعایت آزادیهای دیگران در یک جامعەی دمکراتیک بدون پایمال نمودن اصول مندرج در اعلامیەی جهانی حقوق بشر باشد و صراحتا نیز در بند سی ام اعلام گردیدە است کە برداشت از مفاد این اعلامیە بە هیچ شیوە ای نباید بە گونەای باشد کە منجر بە از بین رفتن حقوق مندرج در اعلامیەی جهانی حقوق بشر باشد.

یکی از مهمترین چالشها پس از عدم رعایت مفاد اعلامیە از سوی حکومتها، عدم آشنایی مردمان با این حقوق است کە در صورت ترویج و آشنا نمودن همگانی میتوان با فشارهای اجتماعی، عمومی، حکومتی را وادار بە اجرای مفاد آن نمود لذا لازم است کە هر فعال حقوق بشر و سیاسی، آزادیخواهی کە با تمام قوا نسبت بر ترویج و تبلیغ و فشار بر اجرای آن از هر کانالی اقدام نماید

PM:06:29:10/12/2016
‌ ‌ 950 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌