افزایش سهم بودجه نهادهای نظامی ایران درلایحه بودجه دولت درسال"1396"

آرام محمدی


درتابستان امسال که دولت حسن روحانی درحالی لایحه اصلاح بودجه سال 95 را به مجلس ایران ارائه کرد که با مخالفت وانتقاد تند مخالفان دولت وجمعی ازمقامات نظامی بویژه سپاه پاسداران روبروشد. دولت در این اصلاحیه پیشنهاد کرده بود که اختصاص بودجه"7/1-یک وهفت دهم" میلیارد دلاری ازدرآمدهای دولت، به نهادهای نظامی حذف شود، که درآنزمان نیزحسین علی امیری نماینده پارلمانی دولت، ازعمده دلایل حذف این بودجه را به نهادهای نظامی خالی بو دن خزانه دولت وکمبود بودجه ازدرآمدها را بیان کرده بود، واین کاهش 5هزارمیلیاری بودجه نظامی با واکنش تند منتقدان ونهادهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران نسبت به دولت روحانی همراه بود. یکی ازمنتقدان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود که این امر را به زیان دفاعی کشورمی دانست. اما دراین راستا، باتوجه به فشارمنتقدان ونهادهای نظامی بردولت یازدهم، وهمچنین تنش موجود درمنطقه خاورمیانه ودخالت نظامی درسایرکشورهای منطقه وکمک مالی به دیگرگروه های تحت نفوذ، روند این افزایش چشمگیربود ودرهمین راستا،  درلایحه بودجه سال 96 بودجه سپاه،ارتش،بسیج، وستاد کل نیروهای مسلح افزایش یافته است، که دراین میان بیشترین بودجه نظامی به سپاه پاسداران اختصاص دارد که مبلغی معادل 22 هزارو245 میلیاردتومان افزایش داشته است یعنی"63 درصد" افزایش بودجه را در پی داشته است. بودجه ستادکل نیروهای مسلح نیز50 درصد افزایش داشته که مبلغ این افزایش 3هزاروبیست وسه میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال93 "107 درصد" افزایش داشته است. همچنین دراین راستا، دولت بودجه ارتش را106 هزارمیلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش داده است که نسبت به سال 93"51درصد" رشد داشته است که شاید خود به نوعی نشانگرنزدیکی دولت به ارتش درمقابل فشارهای سپاه باشد. همچنین بودجه بسیج نسبت به سال 93 "84.2"هشتاد وچهارو دودهم درصد" بیشترشده است. برسی علنی بودجه نهادهای نظامی ایران بیانگرافزایش بودجه ای بیش از"80.1" دهم درصدی" اعتباراختصاص یافته به این چهارنهاد نظامی میباشد واین درحالی است که دولت ازیک سو،  بودجه ای جداگانه به افراد حقیقی وحقوقی درسپاه وبسیج اختصاص میدهد وازطرفی دیگرطبق آمارهای رسمی، سپاه پاسداران بالغ بر300 پروژه بزرگ وکلا ن اقتصادی ازجمله شرکتهای بزرگ نفتی وگازی ومنابع زیرزمینی، سد سازی، بیش از50 درصد ازسهام مخابرات وده ها شرکت دیگردرکشوررا دراختیاردارد که درسال درآمدی نزدیک 130 هزارمیلیارد تومان میباشد که شاید به نوبه خود تداعی انحصاروهمچنین دلالت بررانتی بودن اقتصاد ایران وحمایت ازپیمانکاران خصوصی وابسته به سپاه را دارد. ناگفته نماند که زمزمه افزایش بودجه نظامی ایران درپی توافق هسته ای بوده که مبلغ تقریبی آن 5میلیارد دلاربرآورد شده بود، که به گفته یک اندیشکده آمریکایی احتمالا صرف اعمال تروریستی خواهد شد. این اندیشکده درمطالعه ای که انجام داده است گزارشی از فراوانی تولید انواع هواپیماهی بدون سرنشین مسلح، سپرهای دفاع موشکی وتولید انواع سوخت جامد ومایع ودیگرادوات نظامی توسط ایران داده است. همچنین درراستای افزایش بودجه نهادهای نظامی، دولت روحانی بودجه 13 نهاد مرتبط با نیروهای نظامی را تا سقف 30 درصد افزایش داده است. ازطرفی محاسبه دقیق بودجه نهادهای نظامی درکشورکاردشواری است علت دشواری محاسبه دقیق بودجه سپاه وارتش شاید دراین نکته باشد که بخش زیادی ازهزینه های نظامی درردیف های بودجه عمرانی وآموزشی وغیره مستقر شده وتفکیک دقیق آنها ممکن نیست. واز سوی دیگردرآمدهای ناهمگون نفتی ومشکل توافق هسته ای وبرجام است. درحالی بودجه نظامی کشورافزایش میابد که با توجه به اقتصاد رانتی، مدیریت ضعیف دراداره امورکشوروتورم بالای موجود درجامعه، حقوق کارمندان دولت روحانی 18 درصد افزایش داشته وخصوصا افراد کم درآمد وفقیرولایه های زیرین جامعه زیرشدید ترین فشاراقتصادی هستند، پرداخت نشدن حقوق کارگران وتعطیلی اکثر کارخانجات، وبخش زیادی ازاعتراضات کارگری وکارمندی شاید نشان ازبی عدالتی به اصطلاح دولت تدبیر وامید روحانی درتقسیم بودجه کشوراست.

 حال باید این پرسش رامطرح کرد که درشرایطی که سقوط نفت دربازارهای جهانی به نگرانی درمورد کسری بودجه دولت روحانی دامن زده، افزایش بودجه نهادهای نظامی وبرخی نهادهای مرتبط وموسسات وابسته دراین شرایط دشواراقتصادی چه توجیهی دارد.

منبع آمار: زمانه، شرق،جام نیوز، دویچه وله فارسی.


AM:11:26:19/12/2016
‌ ‌ 1828 ‌‌بار دیده شده‌‌