گزارشی اجمالی ازوضعیت زندانی سیاسی کرد"لاوین کریمی"

آسونیوز: لاوین کریمی دانشجوی سیاسی کرد، 24 ساله اهل سقزدر"24 مرداد1394"خورشیدی توسط نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با یکی ازاحزاب کرد معاند نظام دستگیروازسوی دادگاه انقلاب به"5 سال و6ماه"زندان محکوم شد. درپی اعتراض به حکم صادره دردادگاه تجدید نظرحکم جاری تقلیل و نامبرده به"3 سال حبس وتبعید به زندان همدان" محکوم شد. درمورخه 24 مرداد 1394 خورشیدی نیروهای امنیتی به منزل پدری لاوین کریمی یورش برده و بعد ازتهدید وارعاب خانواده، وسایل شخصی وی ازقبیل"لب تاپ،گوشی موبایل،کتاب"و... ضبط گردید واین دانشجوی کرد دستگیروبه اداره اطلاعات سقزازتوابع کردستان منتقل وبالغ بر"45" روزتحت شکنجه وآزارواذیت نیروهای امنیتی قرارگرفت. درهمین راستا نامبرده با حکم دادگاه به مدت یکسال با خانواده ممنوع اللاقات شد. لاوین کریمی بعد ازانتقال به زندان همدان وبا توجه به شکنجه وآزاروادیت زمان بازداشت ومحروم بودن ازحق پزشک، دچارخونریزی شدید معده گردید وبه اذعان"رجبی"یکی ازمسئولین زندان همدان، اداره اطلاعات مجوزانتقال وی را به بیمارستان خارج از زندان صادر نکرده است.
نامبرده در"1دیماه" سالجاری جهت اعتراض به وضعیت موجود دست به اعتصاب غذا زد که نهایتا روزسه شنبه مورخه"7دیماه" بعد ازگذشت"هفت" روزازاعتصاب غذا، ازسوی دادگاه با انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان درهمدان موافقت به عمل آمد وهم اکنون نامبرده تحت نظارت ومراقبت پزشکی می با شد.
گفتنی است که ازیک سوعدم واکنش مسئولان دستگاه قضایی ودیگرنهادهای مرتبط نسبت به وضعیت زندانیان اعتصاب کننده وعدم اطلاع رسانی ازسوی رسانها وسایتهای رسمی، بی اطلاعی جامعه از این عملکرد وازسوی دیگر ودرعین حال پراکندگی وطولانی شدن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ومدنی درایران، موجب تداوم فشاربرآنها ازسوی مسئولین زندانها را افزایش داده واین امرجان برخی ازآنان را درمعرض خطر جدی قرارداده است.
 

AM:11:19:31/12/2016
‌ ‌ 1520 ‌‌بار دیده شده‌‌