صادق زیبا کلام و چند تناقض گنده ناچیز!

بیژن قبادی

 

با نزدیک شدن بە زمان پایان ضرب العجل آمریکا برای رفع نواقص و گمانە زنیها در بارە خروج آمریکا از جعبە جادویی حفظ رژیم جمهوری اسلامی موسوم بە "برجام"، طیفی کە منافعی از قبل رژیم اسلامی عایدشان می شد، بە تکافو افتادند. این مطلب جمعی را در داخل ایران و جمعی نیز تاجر و بازرگان حنجرە دریدە ریاکار "امپریالیزم ستیز"در دامان خود "امپریالیزم" و با لابیگری مأموران گسیل شدە رژیم و رخنە کردە در امکانات و رسانەهای"امپریالیستی" و بهرە گیری از آنها.

هیاهو و جنجال و نعرەهای ریاکارانە و گوش کر کن آنها را امروز شاهدیم و از آنها کە بگذریم، در این میان سخنان جناب خادق زیبا کلام جای تأملند. ایشان با چشم پوشی از تمام جنایات رژیم اسلامی در چهل سال گذشتە و ترفندها و حیلەهای رنگ وارنگ دریچەهای تخلیە و سوپاپاطمینان بقای رژیم و تە کشیدن آنها، از راهی جدید وارد شدە و نسخە جدید برای ادامە حیات رژیم مطلوبش می پیچد.

این استاد فرهیختە! علوم سیاسی تا آنجا پیش می رود کە می گوید : ولی با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم. من از اسلحه و فشنگ و...متنفرم اما اگر پایش بیفتد، اسلحه هم دست می‌گیرم و از نظام دفاع می‌کنم که سقوط نکند.

گویا فراموش کردە است کە اسلحە نماد قلدری و زور گویی است کە "نظام" مورد حمایت ایشان انواع آن را در ایران و علیە مردم بکار بست اما بی نتیجە بود.

جناب صادق خان بە ما نمی گویید چند دهە دیگر باید سپری بشود تا این نظام مطلوب شما اصلاح بشود؟ گذشتە از اینها چقدر باید مردم ایران برای این رؤیاهای بی سر انجام جنابعالی هزینە بپردازند؟ فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، زندان، شکنجە، اعدام، ترور، گرسنگی، آوارگی، افسردگی، تحقیر، بی حقوقی و .... کە همگی محصولات سیستم مورد حمایت جنابعالی هستند، تا چە حد دیگری گستردە خواهد شد؟ این نسخە، نسخە عافیت طلبی و گرە خوردن سرنوشت تو بە رژیم اسلامی است کە ناچارت می کند بە هر مستمسکی برای بقای نظامت متوسل شوی، اما با چە قیمتی و تا کی؟؟ با بهانە نوپایی انقلاب، با مستمسک جنگ خود انگیختە هشت سالە، با توسل بە حیلە دولت سازندگی و بازسازی بعد از جنگ، با حربە اصلاحات فرمایشی، با موج سواری بر پوپولیزم ناب نظر کردە رهبری، با حیلەهای روباە بنفش و ... و اینبار ترساندن مردم از تجربە افغانستان، عراق، یمن و سوریە. جناب زیبا کلام آیا از خود پرسیدەاید عامل اصلی بی ثباتی در کشورهای فوق الذکر کیست؟ یا کبک آسا سر را زیر برف می برید و خود را از دیدن واقعیات کور کردە و بە تجاهل می زنید؟

ایشان در کمال بی شرمی می گوید : امروز، شانزدهم اردیبهشت 97، باز هم می‌گویم من با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم و حتی یک قدم هم جلوتر می‌آیم و خیلی آشکار و صریح می‌گویم که اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیرد- منظورم از این نظام، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و مابقی است- اگر همین نظام دچار بحران شود و من ببینم در شرف سقوط است که یا در نتیجه خیزش مردم در داخل کشور و یا حمله امریکا، اسراییل و.. به کشور باشد، من شرمنده شما و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم. من از اسلحه و فشنگ و...متنفرم اما اگر پایش بیفتد، اسلحه هم دست می‌گیرم و از نظام دفاع می‌کنم که سقوط نکند. حتی اگر در نتیجە خیزش مردم در داخل کشور باشد، برای جنگ با مردم اسلحە بدست می گیرد! مطلب فوق خود بحدی گویا است کە نیازمند هیچ شرح و تفسیری نیست.

جناب زیبا کلام در مقام داور و میزان سنج دمکراسی بر آمدە و حاتم بخشانە نمرە می بخشد. او می گوید : اگر بخواهیم به جمهوری اسلامی از نظر دموکراسی نمره بدهیم، چند می‌دهیم؟ اگر به امریکا، به نروژ، به آلمان 18 و 19 بدهیم، به کره شمالی1 بدهیم، من به جمهوری اسلامی 7 و 8 می‌دهم. البته ممکن است یک سلطنت طلب به آن زیر صفر بدهد. اما الان نحوه نمره دادن مهم نیست. مهم این است که اگر این نظام سقوط کند، آن نمره 7 به 1 یا 2 می‌رسد و کی دو مرتبه به همان 7 برسد، خدا عالم است.

این داور منصف! نمی گوید کە نمرە ٧ یا ٨ را بنا بر کدامین معیار بە"نظام"مورد حمایتش می دهد؟ بە بزرگترین زندان روزنامە نگاران؟ بە کسب مدال اول بنابر آمار جمعیتی از اعدام؟ بنابر اعتبار بین المللی ایران اسلامی؟ بنابر سطح زندگی مردم؟ بنابر آمار فرار مغزها و نخبگان؟ بنابر آزادی عمل و قدرت مانور زنان؟ بنابر دسترسی آزاد بە اینترنت و دنیای مجازی؟ بنابر آمار زنان و کودکان خیابانی؟ بنابر درصد امیدواری و اعتماد بە آیندە؟ بنابر گسترش فقر و بیکاری تساعدی؟ بنابر انواع شکنجەهای اعمال شدە بر زندانیان؟ بنابر اجرای آزادی پوشش و عدم دخالت در امورات خصوصی و زندگی شخصی مردم؟ بنابر سیر صعودی آمار خودکشی و خود سوزی؟ بنابر اجرای قوانین متحجرانە آدم کشی در ملاء عام و قطع دست و پای انسان؟ و ...، و ... در این چهل سال رژیم مورد حمایت شما در کدام عرصە رشد داشتە و گلی بە سر این مردم زدەاست تا ما بە عنوان همان مردم، این استدلال را از تو بپذیرم و در صورت از دست دادن آن غبطە بخوریم؟

جناب صادق خان بدون اشارەای هرچند گذرا بە بانی و باعث سقوط عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و ... جامعە ایران می گوید : برای این که این 80 میلیون مردم آن قدر متفرق شده‌اند، رقیب شده‌اند و دچار آنارشیسم فکری هستند. از آنارشیزم فکری می گویید اما نمی گویید در جامعەای کە هیچ گونە ثباتی وجود ندارد و این بی ثباتی را رسانەهای انحصاری، تریبونهای رنگارنگ و منابر و وعاظ متحجر و فسیل بە مردم تزریق کردەاند، چگونە میتوان جامعەای با ثبات داشت؟

این بخش را داشتە باشید : واقعیت این است که من از فرووپاشی نظام می‌ترسم؛ از خشم، بغض و نفرتی که در دهه هفتادی ها جمع شده و دارد به دهه هشتادی ها منتقل می‌شود.

یا للعجب! جناب استاد این خشم و بغض و نفرت را کی در مردم دمیدە است؟ ادامە حیات رژیم مورد حمایت شما کە از فروپاشی نظام می ترسید، چە حجمی را بر این خشم و بغض و نفرت عمومی می افزاید و انفجار حاصلە چقدر ویرانگر خواهد بود؟ پس بجای تلاش برای ادامە موجودیت نظام مطلوب نظرت بهتر نیست شر او هرچە زوتر کم شود تا شدت انفجار و تبعات آن کاهش یابد؟ وآنگهی، این رژیم با مقولەای بنام انسان مشکل دارد پس همانگونە کە در اعطای نمرە دمکراسی دست و دل بازید، در این زمینە هم مقداری سخی باشید. عوارض ویرانگر رژیم اسلامی را بە دهە ٧٠ و ٨٠ یها چرا تقلیل میدهید؟ تمام آنهایی کە در این حکومت نفس کشیدند، بەنحوی از انحا آسیب دیدند کە این مقولە خود حکومتگران را نیز شامل میشود و روسیاهی و ننگ تاریخی را برای خود خریدند. حتی حیوانات و طبیعت نیز قربانی شدند.

این استاد علوم سیاسی و آگاە بە سیاست می گوید : بعد از 22 خرداد سال 88 با من تماس گرفتند و گفتند با «بی بی سی» و «وی او ای» و «رادیو فردا» صحبت نکن، من گفتم چشم، صحبت نمی‌کنم.

کسی کە بە اصلاحات میلیمتری بسندە می کند، نمی گوید کە این اصلاحات میلیمتری بعد از چهل سال چند میلیمتر پیش رفتە است و در عین حال چند درصد و با چە سرعتی عقب گرد داشته است؟ وی عدم حضور چهرە را از اهم دستآردهای اصلاحات نە میلیمتری مورد نظر خود کە "گام" می داند و می گوید : همین که در مجلس شورای اسلامی «الیاس نادران»، «مهدی کوچک‌زاده»، «حمید رسایی» و «آقاتهرانی» نباشند، یعنی همین قدر که جریانات زورگوو تندروی مستبد نباشند، یک گام رو به جلو است. بەقول حافظ، فکر هر کس به قدر همت اوست! جناب استاد بە ما نمی گویید کە عدم وجود عناصر مذکور، منجر بە تصویب کدامین قانون مترقی گردید کە آنها مانع از تصویب آن بودند؟ حضور یا عدم حضور آنها چە معادلەای را تغییر داد و کدام گرە از مشکلات دامنگیر ایران را گشود؟ با تعویض مهرەها، چە تغییری حاصل شد؟ من بە خود سخنان شما استناد می کنم کە خود می گویید چیزی عوض نمی شود و در بر همان پاشنە میچرخد. گفتهای خود را بیاد دارید کە با تغییر رئیس دستگاە اجرایی و رفتن "مصلحی" و آمدن "علوی" هیچ چیزی نە اینکە عوض نشد، بلکە بە مراتب بدتر نیز شد. مقداری بە مخیلە خود جهت یاد آوری فشار بیاور کە می گویید:

بعد از این که آقای حسن روحانی رییس جمهوری شدند در سال 92، تعدادی از اساتید که به اجبار بازنشسته شده بودند، به دانشگاه برگشتند. من فکر کردم این به نفع نظام است و با بی بی سی فارسی صحبت کردم و کل مصاحبه در دفاع از جمهوری اسلامی حرف زدم. اما فردایش وزارت اطلاعات مرا خواست و گفت آقای دکتر مگر ما به شما تذکر نداده‌ایم که با بی بی سی فارسی صحبت نکنید؟ گفتم ببخشید! من فکر کردم چون دولت عوض شده و آقای «حیدر مصلحی» از وزارت اطلاعات رفته و آقای «سیدمحمود علوی» آمده، می‌توانم حالا صحبت کنم. گفتند نه، آن دستورالعمل سرجای خودش باقی است.

جناب در حالی کە مردم ایران را از جنگ داخلی میترسانید کە انگار امروز چنین جنگی نیست و مردم در آرامش و آسایش زندگی می کنند و در فرادی فروپاشی جمهوری اسلامی، این جزیرە آرامش و خوشبختی دچار هرج و مرج خواهد شد. اما خود نیز خوب میدانید کە نظام مطلوب و مورد نظر و دفاع جنابعالی نە تنها عامل بی ثباتی و هرج و مرج در ایران، کە منشأ ناآرامی همسایگان و منطقە و جهان است. اما بیشتر وحشت شما بخاطر این مطلب است کە در صورت عدم احقاق حقوق انسانی و مشروع آنها، چە با جمهوری اسلامی و چە بی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر و محتوم است و بە تحقق خواهد پیوست. خوب بنگرید و وحشت خود را بروز بدهید کە می گویید :

آن چنان جنگ داخلی راه خواهد افتاد که گفتنی نیست. بعد از همه این‌ها، من تقریبا مطمئن هستم خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان جزو ایران جدید نیستند.

استاد حامی پروپاقرص "نظام"، تناقضات گفتار شما یکی و دوتا نیست اما من بە همین چند بسندە میکنم.PM:11:50:09/05/2018
1109 بار دیده شده‌‌