حکمتیست و خمینیسم دو روی یک سکە (١-٤)اردلان فرجیفارغ از بازگویی تکرار مکررات چندی پیش فرقە حکمتیست طی بیانیەای با طرح موضوعی از اساس بی پایە ( اظهارات بدون مستمسک یک نفر در یک لایو فیسبوکی بە چند تن از اعضای سابق کومەلە) اتهاماتی (ترور مخالفین سیاسی خود و ) بە حزب کومەلە کردستان ایران زدە و حزب کمونیست ایران نیز سراسیمە کە مبادا از قافلە حملە بە کومەلە عقب بماند با نشخوار اتهامات فرقە حکمتیست اطلاعیەای صادر کرد. 

در این نوشتار سعی می شود ابعاد متدولوژی، استدلال، روانشناختی و قانونی این ادعای دروغین شکافتە شدە و نقد و بررسی شود؛


١. روش‌شناسی یا متدولوژی (Methodology) 


روايتي از محمد پیامبر اسلام نقل شده كه گفتە و دستور دادە است؛ وظيفه امت را در مقابل »اهل بدعت« كه از آنان برائت جسته، عيبها و ايراداتشان را بازگو كنيد و آنان را »مبهوت« سازيد تا براي تباه كردن ِاسلام، طمع نكنند: »إذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم ... و باهتوهم كيلايطعموا في الفساد في الاسلام و يحذّرهم الناس«. الكليني، محمد بن يعقوب. الاصول من الكافي جلد 4. تهران: دارالكتب الاسلاميه ، 1407، 123. 

خمینی طی سخنرانی خود در سال ١٣٤٨ در نجف در مورد اتهام زدن بە مخالفین خود می گوید: »آنهای کە در رواتی کە من الان یادم نیست، تهمت زدن بە آنها رواست، این تهمتی کە از گناهان کبیرە است یک همین جاهای گاهی جایز است کە اگر آبروی دارد(منظور مخالفین است) باید ساقط شود در جمعیت، اگر این ساقط نشود امام زمان ساقط می شود، اسلام ساقط می شود، اینها را باید ساقطش کرد جوانان ما لازم نیست کتکشان بزنند زیاد« و اتهام زنی بە افراد بە اصطلاح منحرف را جایز می داند. 

حجت الاسلام محمد سروش محلاتی، کە از مدرسین حوزە علمیە قم طی مقالەی تحت عنوان »تهمت در خدمت دیانت« می نویسد؛ »چە مانعی دارد تهمت زدن بە آنها بە خاطر مصلحت جایز باشد؟ و چە مصلحتی بالاتر از مثل اینکە بە فلانی دزد است و یا کافر است، مفتضح و بی آبرو کرد تا مردم از آن دور شوند و دینشان حفظ شود، هرچند یک نفر بی آبرو شدە اما جامعە سالم بماند« 

همچنین محمد موئمنی قمی فقیە شورای نگبان و مسئول امتحان اجتهاد و از کاندیدهای مجلس خبرگان و از نزدیکان خامنەای در کتاب و رسالاتش تاکید می کند کە »در موار خاص تهمت جایز است و داد تهمت زنا جایز است و «

متون اسلامی شیعە و معتقدین بە ولایت فقیە پر است از این فتواها کما اینکە کە این حربە همیشە طی سالیان طولانی علیە مخالفین خود بە کار بستەاند و نمونەهای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هستند کە بە آنها تهمت بستەاند و برای آن نیز همچنان کە اشارە شد توجیە شرعی نیز وجود دارد.

اصل روایت در مورد اتهام زنی و هتک حرمت بە این گونە است کە بعضی رویدادها معلوم الصدق هستند، بعضی معلوم الکذب و قسم سوم مشکوک الصدق هستند. این را از این جهت می گویم اتهامی کە بە کومەلە و تاریخ کومەلە نسبت دادە شدە است، مشکوک الصدق می باشد و ادلە کافی برای اثبات آن وجود ندارد و از اساس بی پایە و ساختگیست.

متد و شیوە شناختە شدە و البتە تجربە شدە از طرف جمهوری اسلامی علیە مخالفین خود بەکار بستە شدە است کە امروز فرقەای از یک طیف فکری "خود رادیکال پندار" که در حصار ایدئولوژیک خودساخته‌ای گرفتار شدەاند این حربە بە کار گرفتە می شود. 

گویی فرقە حکمتیست همچن شاگردان خلف جمهوری اسلامی از این ترفند علیە کومەلە کە دست این فرقە را بیش از پیش در جامعە کردستان رو کردەاند کە جز بدبختی و نکبت ارمغان دیگری برای جنبش کردستان نداشتەاند، بە کار می بنند.


البتە با این تفاوت کە اگر در میان فقهای شیعە وابستە بە جمهوری اسلامی در قدرت این شیوە را علیە مخالفین خود بەکار بستەاند اینان کە از تبعات ناشی از ایدئولوژیک خودساختە منسوخ و پوسیدە خود رنج فراوان همی بردەاند، دچار ایزولاسیون فکری و مسمومیت نظری شده و بنا بر ناتوانی، ناکارآمدی و نا اثربخشی در سازمان‌دهی، جذب و ایجاد ارتباط با جامعه این حربە (بدگوی، افترا و بهتان) را علیە مخالفین خود بە کار گرفتەاند.

اما نشخوار اتهامات واهی و بی اساس فرقە حکمیست از طرف حزب کمونیست ایران چرا؟ لازم بە یادآوریست کە قریب بە ٢٥ سال پیش تجربە حزب کمونیست ایران از طرف کاک عبداللە مهتدی نقد شد و همچنان کە منصور حکمت در سخنرانی سال ٢٠٠١ خود می گوید؛ کار خطرناکی کە او (عبداللە مهتدی) انجام داد بە نقد کشیدن کل تجربە حزب کمونیست ایران بود و پس از بازسازی کومەلە کە در پیوندی نامیمون در سال ١٣٦٢ با حزب کمونیست ایران در اسرات این تابوت گرفتار آمدە بود، بیرون آمد و شور شعف مبارزان، انقلابیون و مردم کردستان ایران مورد استقبال قرار گرفت، حزب کمونیست ایران را فلج کرد.


بازماندگان قبرستان حزب کمونیست ایران پروژە بازسازی کومەلە را از سر استیصال توطئە نامیدند و مدعی بودند اگر موضوع چپ در جامعە کردستان مبنا باشد خب این ما (منظور حزب کمونیست) هستیم کە این بخش را نمایندگی می کنیم و اگر گرایش بە مسلە ملی در کردستان باشد طبق مصوبە کنگرە ٦ حزب این عرصە در قرق حزب دمکرات می باشد، پس اینان در کردستان جایگاهی نخواهند داشت، اما استقبال کم نظیر از طرف مردم و جریانات سیاسی کردستان و ایران از بازسای کومەلە و سیاستهای این حزب طی قریب بە دو دهە گذشتە مهر تائید بر حقانیت پروژە بازسازی کومەلە زدە آنان را بیش از پیش آچمز کردە و آنان را بە حاشیە راندە است، کما اینکە آنان تنها در فضای مجازی و هرچند یک بار با انتشار فحش نامەهای موجودیت خود را اعلام داشتەاند.

 لازم بە یادآوریست کە امروزە تشکیلات حزب کمونیست ایران دچار بحران جدی و کمرشکنیست کە طی سالیان گذشتە با توسل بە زور و اهرمهای تشکیلاتی تنها در اندیشە حفظ موقعیت کنونی خود بودەاند و هرازگاهی انشعاباتی ریز و درشتی نیز در این حزب رخ دادە است، اما بحران امروزی درون این حزب می رود این حزب را بە قهقرای نابودی بکشاند و جناح صلاح مازوجی کە همچنان زیر قیومت تئوریک حکمتیست و کمونیسم کارگری می باشند برای از سرگذراندن این بحران، دو دستی بە متد و مش کمونیسم کارگری و حکمتیست چسپیدەاند. تکرار این اتهامات از طرف حزب کمونیست اول از کینەی چرکین از کومەلە و پروژە بازسازی کومەلە و دوم بە این دلیل کە بخشی از رهبری و کادرهای حزبش کە گرایشی بە خطمشی حزب کومەلە کردستان ایران دارند، نهیب زند کە این جریان و حزبی کە شما بدان تمایل دارید، این چنین حزبیست کە البتە این موضوع (دلیل دوم جناح صلاح مازوجی) از طرف رهبری و جمع کثیری از اعضای حزب کمونیست تائید شدە است و اذعان می دارند کە این اطلاعیە (تکرار اتهامات حکمتیستها) در جواب بە جناح دیگر این حزب می باشد. پرواضح است کە این بیانیە بعد درون تشکیلاتی دارد و  هماواز با جریان منسوخ کمونیسم کارگری و تیپ و قماش حکمتیست این اتهامات را نشخوار می کنند کە شیوە برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین خود بودە است.

ادامە دارد.AM:11:47:13/01/2019
852 بار دیده شده‌‌