5 اکتبر برابر با 13 مهرماه 1396 خورشیدی روزی که روز معلم است!

5 اکتبر برابر با 13 مهرماه 1396 خورشیدی روزی که روز معلم است!
تنظیم: آرام محمدی
۵ اکتبر که امسال با ۱۳ مهر مصادف شده است، روز معلم است. روز جهانی معلم. روز بزرگداشت جایگاه معلم. جایگاهی که از آن آموزش و پرسشگری بر می خیزد. آری؛ آموزشِ پرسشگری که گردونه ی دانش را به پیش می برد. وظیفه ی معلم - آن گونه که تبلیغ می شود- تلقین دانایی نیست، بلکه ایجاد کردنِ شرایط و فرصتی است تا دانش آموزان بتوانند فکر کردن و پرسیدن را تمرین کنند و بیاموزند. بیشترین ارزش در آموزشِ تفکر و چگونه پرسیدن است. 
امروزه آموزش از معلومات و محفوظات عبور کرده و به مرحله ی حساس و اساسی تولیدِ دانش و برانگیختن انسان به پرسشگری رسیده است. به سخنی روشن تر؛ معلم کمک می کند تا دانش آموزان خوب بیندیشند و خوب سوال کنند. کارِ معلم اساسا همین است، نه تکرارِ چیزهایی که سال هاست کشف و اختراع شده اند. 
۵ اکتبر( ۱۳ مهر)  روز معلم، یادآوری این کارِ بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان امروز است. 
از جهانی بودنِ روز معلم، علاوه بر این که دغدغه ی انسان امروز را که همانا آموختن برای زیستن است، به ما یادآوری می کند، بلکه همبستگی معلمان جهان- این کارگران و زحمتکشانِ اردوی دانش - را نیز با خود دارد. 
در کشور ما، معلمان درگیر مناسباتی هستند که تمام عرصه های زندگی را به سمت کالا و سود پیش می برد. 
خدمات آموزشی در ایران امروز، به تناسب برخورداری مردم از زندگی، تعریف شده است. یعنی اکثریت خانواده ها از حق تحصیل رایگان - چنان که در قانون اساسی پیش بینی شده است- محرومند. فقط طبقات دارا و وابستگان به نهاد های قدرت و ثروت به خدمات و امکانات ممتاز و مناسب آموزشی دسترسی دارند. 
سهم بسیاری از کودکان و نوجوانان از آموزش و پرورش، شهریه های کمرشکن، تبعیض، مدرسه های فرسوده و غیر ایمن، کلاس های کپری و کانکسی، کلاس های آغلی و ترک تحصیل است. 
روز جهانی معلم در ایران، روز معلمانی است که مجبورند برای زنده ماندن، به کارهای غیرفرهنگی بپردازند. روز معلمانی است که پرداخت حقوق اندک شان ماه ها و گاه سال ها به تعویق می افتد. روز معلمانی است که بیمه ی درمانی و خدمات پزشکیِ اطمینان بخشی ندارند. روز معلمانی است که برای احقاق حقوق شان دست به ایجاد تشکل های صنفی زده اند تا به تبعیض ها و دستبردها به صندوق فرهنگیان اعتراض کنند ولی اعضای تشکل صنفی معلمان ( اسماعیل عبدی- محمود بهشتی لنگرودی- محسن عمرانی - باغانی و دیگران) به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی و نظیر این، بازداشت و محکوم به حبس های درازمدت می شوند. 
روز جهانی معلم در ایران، روز  دکتر خانعلی ها، نجات الهی ها، فرزاد کمانگرها، عبدی ها، بهشتی لنگرودی ها، عمرانی ها و زنان و مردانی است جان و جوانی شان را برای آزاد اندیشیدن و داشتن زندگی شایسته ی انسانی فدا کرده اند و فدا می کنند. 
روز معلم، روز پیروزی دانایی بر نادانی، روز غلبه ی پرسش و اعتراض بر سکوت و روز برتری صلح و آشتی بر کینه و دشمنی و در یک کلام؛ روز زندگی است.
فرخنده باد روز جهانی معلم.
منبع: کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
952 بار دیده شده‌‌


AM:10:13:05/10/2017