در قهقرای چهل سال سقوط!

در قهقرای چهل سال سقوط!

ن/ بیژن قبادی

امروز مصادف است با سرآغاز فصلی شوم و سیاە نە فقط برای ایرانیان بلکە برای همسایگان و حتی کشورهای دوردست، و بەتعبیری دیگر و بدون اغراق شاید بتوان گفت برای جهانیان و امنیت جهانی.

بلە امروز دوازدەهم فروردین است. روزیکە از یک‌سو سیاهترین قرائت ارتجاع با تکیە بر التهاب، شور و احساسات مذهبی مردم و از دیگر یک‌سو عدم تجربە، خوش باوری و محصوریت فکری جریانات سیاسی آنزمان کە در چنبرەی قرائتی صرفا ایدئولوژیکی آرمانخواهانە و رؤیایی گیر افتادە بودند، میدان را واگذار کردند. فضای دوقطبی بودن جهان و امپریالیزم ستیزی نگرش بە جهان پیرامون از پشت عینک دورنگ بینی و عدم توان درک این واقعیت کە همانگونە کە از صف تا صد اعداد مختلفی وجود دارند، بەهمان شیوە نیز در مابین رنگهای سیاە و سفید دنیایی متنوع و متلون وجود دارد، هرچندکە تأثیر ویرانگری داشت اما بکام بلوک شرق بود.

باری بە هر جهت تودە درگیر هیجان و احساسات و بدون قرائت و خوانشی معقول از تاریخ و دچار شوری مقطعی با حضور در پای صندوقهای رأی، بدون امکان داشتن گذینەای دیگر برسر دوراهی قرار گرفتند. "آری" و "نە" آن دوراهی‌ای بود کە تودەی رأی دهندە تحت تأثیر و غلیان احساساتی مقطعی ندانستە مهر تائید و صحت بر روندی نهاد کە نە تنها زندگی خود و نسلهای بعد از خود را، کە جهان پیرامون را نیز درگیر تهدیدی مداوم نمود کە عوارض و تبعات آن امروزە دامنگیر همگان شدە است.

جمع کثیری از رأی دهندگان و لبیک گویان بە قشر طفیلی جامعە کە با سوار شدن بر موج توهمات، تعصبات، احساسات، شور و هیجان بابە گروگان گرفتن ایران و مردمان ایران پروسە تخلیە عقدەهای قرون و اعصار متمادی را بە منصەی عمل در آوردند، از دنیا رفتەاند. اما آیا وقت آن نرسیدە است کە باقیماندە آنان و نیز مطلعین امر از خود بپرسند رژیمی کە با تکیە بر سە شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، بجز جمهوری اسلامی کە برای سردمداران آن هیچ هزینەای نداشت و تمامی هزینەهای مرتبط بر مردم تحمیل گشت، چە دستاوردی حاصل نمودەاند؟

دو رکن اولیە استقلال و آزادی در کجای این معادلە واقع شدەاند؟ استقلال در چە زمینەای؟ بجز اقتصادی سقوط کردە و بی اعتباری جهانی و تنزل و سقوطی بە قهقرا چە حاصلی داشتە است؟ ورشکستگی در تمامی عرصەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تعطیلی مراکز تولید و ... این همەی آن دستآوردهایی است لە رژیم حاکم بر ایران در شعار استقلال طلبی خود حاصل نمودە است.

از آزادی چی؟ برای شهروندان ایرانی آزادی چە معنایی یافتەاست؟ دخالت در جزئیترین امورات شخصی، پوشش، شکل ظاهری، آزادیهای فردی و اجتماعی، تجمعات و اعتراضات مطالبە جویانە صنفی و ... لابد وجود هزاران نفر از روزنامەنگاران، فعالین صنفی و مدنی، کارگران، معلمان، دگر اندیشان، فعالین سیاسی، فعالین محیط زیست و ... در زندانها قرائتی بە سبک رژیم اسلامی اسلامی از "آزادی" است!

الحق در یکی از موارد فوق موفق بودە است کە آنهم تثبیت "جمهوری اسلامی" است و تسری آن بە زندگی احاد مردم و تبدیل زندگی مردم بە جهنمی تمام عیار در تمنامی ابعاد.

مردم هموارە بە امید بهبود شرایط کوتاە آمدە و بخشی نیز خود را فریفتەاند. اما قدر مسلم آن است کە بە مصداق این پند فارسی کە می گوید: سال بەسال دریغ از پارسال، عدم اقدامی قاطع و بە زیر کشیدن این سیستم هرچە بە درازا بکشد، ابعاد فاجعە در ایران بیشتر و بیشتر شدە و و جبران آن بەمراتب مشکل‌تر.578 بار دیده شده‌‌


PM:09:13:01/04/2019