جنگ و احتمالات آن در منطقە

جنگ و احتمالات آن در منطقە

ن/ بیژن قبادی

این روزها و با اعلام لغو معافیتهای ویژە و محدود برای خریداران نفت ایران و همچنین امضای طرح چند تحریم علیە نهاد، شرکتها و اشخاص حقیای مرتبط با رژیم حاکم بر تهران، شرایط نوینی بر مناسبات ایران و آمریکا، ایران و سایر کشورها و نیز ایران و همسایگانش حکمفرماست.

این شرایط با واکنش ایران برای تأثیرگذاری بر بازارهای نفتی و آشفتگی در بازار جهانی سوخت از طریق حملە بە میادین نفتی عربستان و کشتیهای حامل نفت متعلق بە کشورهای مختلف از جملە عربستان، امارات، نروژ و ژاپن، برای ایران نتیجە معکوس داشت کە با ساقط نمودن پهپاد آمریکایی در آبهای بین‌المللی در دهانە تنگەی هرمز از سوی سپاە پاسداران ایران، شدت گرفت و بە اوج خود رسید.

تحریمهای آمریکا علیە حکومت ایران ابعاد تازەتری بەخود گرفت و اینبار شخص رهبر یعنی علی خامنەای و نهادهای مرتبط کە از نهادهای قدر محسوب می‌شود، هدف واقع شدە بودند.

هرچند این نهادها از زیرمجموعەهای رهبر ایران هستند، اما هنوز جامع و کامل نیستند چون ارگانها و نهادهای دیگری علاوە بر اصول: ٢، ٥، ٥٧، ٦٠، ٩١، ١٠٧، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١٣١، ١٤٢، ١٥٧، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧ و مواد گنجاندە شدە در تمامی این اصول قانون اساسی، موارد قید نشدە دیگری را نیز در حیطە اختیار دارد.

با چنین امپراتوری وسیعی در حیطە همان قانون کذایی اساسی و نیز تراشیدن جایگاهی ربانی برای خود، اگر چنانچە این اقدام دولت آمریکا جدی باشند و عملی بشوند، کل سیستم را نشانە گرفتەاند.

اما با ساقط نمودن هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در پایانە دریای عمان و دهانە تنگە هرمز از سوی سپاە پاسداران ایران و فرمان دونالد ترامپ مبنی بر یورش بە سە نقطە از مواضع ایران، در دقایق پایانی شمارش معکوس هجوم محدود بە آن سە نقطە، چرا فرمان ایست صادر شد؟

اعلام موضع آقای ترامپ و عنوان کردن میزان آمار تلفات انسانی در اگر انجام عملیات علیە مواضع ایران، حاوی جە پیامی بود؟

اگر در نظر بگیریم کە انجام این عملیات نظامی چند هدف از جملە اثبات برتری نظامی، توان واکنش سریع، گوشمالی دادن دشمن، وارد کردن ضربە و تحمیل خسارات مالی و جانی و تقلیل کمی نیروهای دشمن و تضعیف آنها بود، چرا انجام نشد؟

بە باور من رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش در این امر اهدافی را تعقیب کردند کە چە بسا در صورت انجام عملیات نظامی قابل حصول نبودند. فرمان لغو انجام عملیات در دقایق پایانی بە نوعی اثبات برتری آنها بود و همزمان تحقیر رژیم ایران. از سوی دیگر با اعلام رقمی آمار تلفات انسانی، پیام اشراف اطلاعاتی خود را بە رخ کشیدند. آنها با اعلام میزان تلفات یکصد و پنجاە(١٥٠) نفر تلفات در صورت انجام عملیات و هجوم بە سە (٣) نقطەی مورد نظر، این پیام را برای تهران و همزمان جهان فرستاد کە با توجە بە حالت آمادە باش و حضور نیروهای ایرانی در آن مراکز و شیفت کاری و میزان حاضرین برآوردی همەجانبە، حتی آمار تلفات انسانی ناشی از هجوم بە آن مراکز اطلاع داریم.

آمریکائیان بارها گفتەاند کە مایل بە درگیری نظاومی جنگ با ایران نیستند. با این خود داری عملی از واکنش بە اقدام ماجراجویانە ایران، یک کارت دیگر از تهران گرفتە و عملا ادعای خود را بە جهانیان اثبات نمودند. توجە برخی دیگر از کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی اقیانوسیە را بە سمت خود حاصل نمودند. مقبولیتی موجە برای سیاستهای خود کسب کردند. در سنای آمریکا بر رقیب دمکرات خود فائق آمدند. اروپائیان را بر رویکردی سختگیرانە در قبال ایران ترغیب نمودند. رژیم تهران را هرچە بیشتر ایزولە کردە و پنجە بر گلویش فشردند. با پرتاب توپ بە زمین ایران، زمینە واکنش اعتراضی جامعەی جهانی ضد جنگ را از خود زدودند. زمینە را برای اقدام مقتضی نظامی علیە تهران فراهم نمودند و ... همە این موارد دستآورد نیستند، چە میتوانند باشند؟

در این میان آمریکا طیف وسیعی از قدرتهای شاخص جهان را بە همراە دارد، بر افکار عمومی چە آمریکا و چە خارج از آمریکا فائق آمدە است. هنوز هیچی نشدەاست برخی از همپیمانان سنتی و حتی ناتو برای مشارکت در جنگ احتمالی، پیشاپیش اعلام آمادەگی گردەاند.

ائتلاف منطقەای و کشورهای ثروتمند عربی حوزە خلیج را داراست اگر در آن حوزە قطر همراهی آشکار ننمودە، در عمل می‌بینیم قویترین پایگاە هوایی آمریکا را در خود جای دادە است.

با التهاباتی ناشی از کشمکش میان آمریکا و ایران، این حوزە بە بازار گرم تسلیحات مدرن نظامی مبدل گشت. کشورهای حوزە خلیج و عربستان خریدهای نجومی تسلیحاتی داشتند. انبارها انباشتە شدەاند و خرید جدیدی صورت نمی‌گیرد. این انبارها باید تخلیە گشتە و آمادە خریدهای جدید بشوند. آمادگی برای خرید یعنی وجود تقاضا و وجود تقاضا بە مثابە نیاز بە عرضە. بنابرین تقاضا، عرضە و تولید دارای رابطەی تفکیک ناپذیرند.

تولید نیاز بە موادخام، نیروی کار و ابزار مکانیزم خاص دارد و این بە معنای گسترش اقتصاد است و کاراکتر آقای ترامپ نیز در این راستا می‌باشد.

عقیم بودن طرح اقتصادی پیشنهادی اروپا برای نجات برجام کە حاکمان تهران برای عواید آن کیسە دوختە بودند، در زیر کارگری آمریکا بر این مقولە، رژیم تهران را طبق سنت همزاد خود ناچار بە برخی تهدیدات کرد و از آنجملە خروج تدریجی از برجام. با پاسخ قاطع اروپا و حتی شریک دیرن ایران یعنی روسیە و سر آمدن مدت‌زمان تعیین شدە، ایران ناچار است قدمی دیگر در راستای خروج تدریجی از برجام را بردارد و درست این موضوع در راستای سیاست واحد آمریکا و اروپا در این بارە است.

حال چرا خروج ایران از برجام در راستای سیاست واحد آن دو است؟ رژیم تهران در این قریب بە نیم‌قرن حیات خود ثابت نمودە است کە بر مداری بستە می‌چرخد و قادر بە خروج از این مدار نیست، عملکرد و ماجراجویی و بحران آفرینی نیز بخشی لاینفک از ماهیت وجودی این سیستم است. لذا غیر قابل اعتماد و اتکاء است و هیچگاە اروپائیان نمی‌توانند با حفظ ایران، آمریکا را از دست بدهند. همانگونە کە برایان هوک نمایندە ویژە آمریکا در کیس ایران گفت : اروپا ناچار است یا آمریکا را برگزیند یا ایران را. از این رو اروپا ناگزیر بە انتخاب است و عیان است کە انتخاب آنها کدامیک است.

بنابرین سە طرف شریک در برجام یعنی انگلستان، فرانسە و آلمان در ظاهربە تعهد خود مبنی بر ماندن و حفظ برجام متعهد می‌مانند و منتظرند کە ایران در این بارە یعنی خروج از برجام اقدام جدیتری بنماید. آنگاە آنها نیز با مطالبە خسارات از ایران برای جبران ضرر و زیانهای واردەی ناشی از پایبندی بە برجام برخواهند آمد.

عبور از سقف تعیین شدەی ارانیوم غنی‌شدە گامی در این بارە است و تداوم اقدامات ایران تکمیل کنندە پازل این موضوع حرکت بسوی ائتلافی عملی برای کنترل و مهار تهران و نتیجەاش توسل بە اهرم نظامی کە بازار فراش تسلیحات غربی را در منطقە گرم و گرمتر خواهد نمود.

جنگ هر مقدار طول بکشد و هر نتیجەای داشتە باشد جای خود. عوارض، تبعات، ویرانی و خرابیهای بعداز جنگ است کە می‌ماند و سرازیر شدن کارتلهای اروپایی و آمریکایی برای بازسازی و تسمەنقالە سودهای افسانەای از خاورمیان بە غرب.

در هر صورت جنگ رخ خواهد داد و در این میان بە میدان آمدن مردم برای از میان برداشتن بهانەهای جنگ برای تقلیل خسارات و عوارض و نجات خود از سیستمهای توتالیتر و خودکامەی مستبد.1086 بار دیده شده‌‌


PM:02:25:02/07/2019