دروغ، اغراق، ریا و گزافەگویی بخشی لاینفک از ماهیت وجودی جمهوری اسلامی!

دروغ، اغراق، ریا و گزافەگویی بخشی لاینفک از ماهیت وجودی جمهوری اسلامی!

ن/ بیژن قبادی

امروزە، آنچە کە در صدر و بر تاج آن خود نمایی می‌کند دروغ، اغراق، ریا و گزافەگویی است. این چهار خصلت چنان با این سیستم عجین‌ شدەاند کە دیگر بخشی لاینفک از این سیستم هستند. بە جرأت می‌توان گفت کە در بازخورد امروزین تجسم عینی این خصائل در ذهن مردم ایران، جمهوری اسلامی با تمام موجودیت، مسئولین ریز و درشت، دستگاههای تبلیغاتی، اخبار و آمار و ارقام اعلامی، تریبونهای وعظ و خطابە، ادعاها و وعدەهای مسئولین و ... می‌باشد.

از وعدەی آب و برق مجانی تا دعوت بە عدم قناعت نسبت بە وضع موجود آن‌‌زمان و بیان آن جملەی معروف " دلخوش بە این مقدار نباشید، ما شما را بە مقام انسانیت می‌رسانیم" تا" همە را صاحب خانە می کنیم" و خیل بیشمار وعدە و وعیدهای بی پایە و اساس دیگر. بە درازای تمامی سالهای گذشتە اگر مروری کوتاە بر آمار و ارقام اعلامی رسمی از سوی مسئولین و کارگزاران رژیم چە از سوی رسانەهای فت و فراوان و یا سخنرانیها و گزارشهای آماری داشتە باشیم، بنا بر همان آمار اعلامی و جمع‌کردن آنها باید امروز ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی در تمامی عرصەهای خدماتی، تولیدی، اقتصادی استخراج و ... چندین برابر آمار انسانی در این کشور رشد می‌داشتیم! اما در واقعیت امر چی؟؟

در هنگام جنگ ویرانگر هشت سالە با عراق اگر مسئولین عراقی شمەای از روحیات طنز می‌داشتند، باید در مذاکرات خود ادعای باز پس دادن آمار و ارقام اجساد کشتە شدەگان، مجروحین و اسرای خود را می کردند. آن‌وقت چرا این ادعا؟!بلە سؤال جالبی است! عراقیان باید روزانە آمار اعلامی کشتە، مجروحین و اسرای خود را کە از سوی دستگاههای تبلیغاتی رژیم تهران پخش می شد، جمع نمودە و در خاتمە با جمع بستن تمامی آن اعداد و ارقام، بدون شک عددی کە حاصل می‌شد بیشتر از آمار جمعیتی عراقیان در تمامی ردەهای سنی و جنسی را شامل می‌شد.

همانگونە کە گفتیم، اغراق بخشی از پیکرەی وجودی این سیستم است. همین موضوع را اگر در داخل خود ایران در زمینەهای گوناگون پیگیری نمائیم، با دنیایی تخیلی و کابوسی سرسام‌آور مواجە می‌گردیم.

در عرصەهای مختلف خدماتی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگان، تجارت و غیرە چنان در رسانەهای خود اقدام بە جعل و پخش و بیان رقم و عدد می‌کنند کە بسیار بیشتر و حتی چند برابر از آمار سرانەی ایرانیان می‌باشد. اگر مقداری واقع‌بین باشیم، در کل تمامی ما انسانها موجودات خود فریبی هستیم و برای هرموضوعی سعی در باوراندن و تلقین امری بە خود هستیم. حال این خود فریبی میتواند ناشی از عدم شناخت، عدم آگاهی، جهل، ناتوانی، مصلحت‌اندیشی، تنبلی، عافیت‌طلبی و یا موضوعاتی از این قبیل باشد. لذا در موارد زیادی با توسل بە خود فریبی بەنوعی خود را تسلای خاطر دادە و این روند تا بە امروز گریبان مارا گرفتە است. اگر اندکی ریشەای‌تر بە موضوع بنگریم و سعی بکنیم بر روی همان ریل طی طریق ننمودە و از آن مدار ریل مدور بیرون بجهیم، تمامی گرفتاریهای امروز بشر کە حیات سایر موجودات و حتی فضا و کرات و کهکشانها کە گروگان انسان هستند، ناشی از همین موضوع است. حال بیاییم تخیلات بی انتهای انسان و طمع و آرزوی ماندگاری و پایایی ابدی را بدان بیافزاییم. خلق دنیاهای دیگر و پاداش و عقاب و تداوم بهرمندی و تنعم آدمی را نیز بدین مقولە بیافزاییم، حال تو خود حدیث مفصل برخوان از این مجمل!

در ایران و با توجە بە ذهن رؤیاپرداز موج‌سواران سوار بر اریکە قدرت و با بهرەگیری از تحمیق باورمندان، این موضوع ابعاد گستردەتری می‌یابد و "دروغگویی" نهادینە می‌شود. دلیل این مدعا نیز مقولەای بنام "تقیە" است. آنها با توجیە مذهبی "تقیە" و مشروعیت و روایی دادن بە آن، این خصلت را لعابی دینی پوشاند و بە خورد مردم دادەاند.

آنها در این عرصە تا حدی پیش رفتەاند کە هر روز کالایی نوین در ویترین خود عرضە می‌کنند و حتی در فرامین کتاب آسمانی خود دست بردە و آشکارا آنرا تغییر می‌دهند. بە عنوان نمونە تصویب قانون جدید برابری دیەی زن و مرد است کە در جای جای کتاب مقدس صراحتا بە نصف بودن و نابرابری آن صحە می‌گذارد! جالبتر اینکە این موضوعات اگر از سوی منتقدی و یا هرکسی دیگری خارج از آن دایرە مطرح گردد، بدون شک با حکم مرگ مواجە خواهد شد.

اگر این خصائل در همان دایرەی سکت محسور می‌ماند مهم نبود. موضوع قابل تعمق این است کە آنرا در جامعەی ایران گسترش دادە و همین مسئلە تمامی ارکان زندگی مردم منجملە اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، عاطفی و در کل تمامی شئون آنرا بە لبەی پرتگاهی مهیب کشاندە است. بنابرین رژیم جمهوری اسلامی تنها در یک یا چند زمینە ایران و جامعەی ایرانی را در آستانەی ویرانی، تباهی و فروپاشی قرار ندادە است. بدون شک تنها مکانیزم عبور از این مهلکەای بنام"جمهوری اسلامی ایران" در دستان خود مردم ایران است و سکوت، عدم تحرک، بە میدان نیامدن و سهل‌انگاری در این بارە، شتاب بخشی بە فرایند سقوطی سهمگین است.463 بار دیده شده‌‌


AM:11:04:10/08/2019