نسل جوان در مرداب ناکارآمدی های رژیم

نسل جوان در مرداب ناکارآمدی های رژیم

تنظیم: شیرکو عبداللهی پور

در جهان امروز قشر جوان را آیندەهای هر کشوری در زمینەهای: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. گرچە امید بە جوانان بدون برنامە ریزی های اصولی و قوانین اساسی درست مُیسر نمی شود.  جوانان تمایل زیادی بە برقراری ارتباط با جامعە خود هستند و علاقە زیادی برای همکاری کردن در رویداد های اجتماعی و سیاسی همانند: شرکت در مراسمات ملی، گردهمایی ها و تظاهرات دارند و هیچ چیزی از شور و شوق آن ها کم نمی کند.

برگزاری روز جوان در کشور های دیگر متفاوت است، برای مثال در مراکش و تایلند سالروز تولد پادشاە بە عنوان روز جوان انتخاب شدە است، در چین و ونزوئلا رخداد های جنگی یا قیام ملی کە جوانان در آن مشارکت داشتە اند، به این روز اختصاص دارد. در ایران نیز با تولد امامان شیعە در روزشمار تدوین شدە است. جوان را مهم ترین عنصر در افزایش جمعیت هر کشور می دانند، زیرا آن ها با ازدواج کردن و تشکیل خانوادە نقشی تعیین کنندەایی در ازدیاد جمعیت دارند
.


جوانان در زمینە های دیگر نیز مثل مسائل اقتصادی بیشترین نقش را ایفا می کنند، تا جایی کە درصد موفقیت هر کشور را بر اساس جمعیت جوان آن کشور پیش بینی کردەاند.

در کشورهایی کە بە جوانان اهمیت دادە می شود، درهمان حال توجە بە نیازهای آنان در اولویت قرار دادە می شود. بر پایەی آمار آن کشورها، رشد و توسعەی اقتصادی و همزمان بطور کلی میزان جرائم اجتماعی کاهش چشمگیری داشتە است.

می توان کشورهای اروپایی و ایالات متحدە آمریکا را در این راستا نام برد. اما بر اساس آمارها، جوانان کشورهایی کە درگیر جنگ های داخلی و خارجی، مشکلات متعدد اقتصادی، فراهم نکردن امکانات مناسب آموزشی، نبود آزادی های اولیە مانند: آزادی بیان در عرصەی رسانە و فرهنگ و افزایش چشمگیر بیماری های روحی و روانی کە افسردگی در میان جوانان در رتبە نخست این موارد قرار دارد، احتمال پیشرفت و توسعە در چنین کشورهایی پایین می باشد. قارە آفریقا و خاورمیانە در این دستە قرار دارند.

وضعیت در یک دهە اخیر حاکی از آن است، کە جوانان در رژیم جمهوری اسلامی ایران با برنامە های نادرست سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مرداب ناکار آمدی های رژیم غرق شدەاند. با گذشت چهل سال از عمر حکومت، مهم ترین قشر جامعە را رو بە نابودی کشاندە است. امروزە جوانان ایرانی با مشکلات بسیاری سر و کار دارند. مشکلاتی همچون: مسائل اقتصادی، بیماری های روحی و روانی از جملە افسردگی کە 30 درصد جوانان ایرانی بە آن مبتلا هستند، تا جایی کە نمی توانند در تصمیم گیری های مهم جامعە خود سهیم باشند و همیشە در حال سرکوب و شکنجە بوسیلەی سازمان های امنیتی هستند و از طرف رژیم مورد حمایت کامل هستند. این نوع برخوردها با جوانان کە نقض صریح حقوق بشر است رو بە افزایش است.

همە این مشکلات باعث شدە کە خانوادەهای ایرانی بە فکر زندگی آسودە و رفاە برای فرزندان خود باشند، یکی از راهکارهایی کە تبدیل بە عادت خانوادە ها شدە گزینە مهاجرت است.

هر چند با رفتن جوانان ایرانی بە کشورهایی کە دارای امکانات لازم هستند، ایران را در زمینە های مختلف کە بدون نیروی جوان خود نمی تواند دستاوردی کسب نماید درصد موفقیت را در چند سال آیندە کاهش می یابد و باید خود را برای مقابلە با مشکلات جدیدی آمادە کند.

این شرایط در کردستان بر طبق دادە ها بدتر از وضعیت مناطق دیگر ایران می باشد. نرخ بیکاری جوانان در ایران 21.8 درصد می باشد. این در حالی است کە کردستان 12.8 درصد را بە خود اختصاص دادە است.

در سال های اخیر با رویکرد جدید دولت روحانی در کردستان، جوانان این منطقە دچار آسیب های روحی و روانی شدیدی از جملە افسردگی کە ناشی از بازداشت یا کشتە شدن در مناطق مرزی با کشورهای عراق و ترکیە، اتهام همکاری با احزاب کوردی بوده کە منجر بە اعدام یا حبس ابد می شود. پدیدەای کە در چند سال اخیر دامن گیر جوانان کورد شدە، خودکشی است کە بر طبق تحقیقات انجام شدە، دختران بیش از پسران دست بە خودکشی می زنند. همین موضوع باعث شدە کە جوانان خود را در سیاەچالەهای رژیم پیدا کنند.
یکی از گزینە هایی کە جوانان در مناطق کردنشین بە فکر آن هستند تشکیل خانوادە است. با این امید کە بتوانند وضعیت زندگی خود را بهتر کنند. اما این جواب دهندەی مشکلات نیست. زیرا آمار طلاق چنان رشدی نجومی بە خود گرفته کە درخواست ازدواج در بین جوانان کاهش یافتە بە جایی رسیدە کە مسائل اقتصادی امروزە مهم ترین دغدغە جوانان شدە است
.


بە هر حال با این همە مشکلات کە جوانان کردستان ایران درگیر آن شدەاند، باید بە فکر چارە اندیشی برای بر طرف کردن این وضعیت بسیار دشوار باشیم. زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد و همین گونە بدون برنامە ریزی و سیاست های نادرست اقتصادی و اجتماعی پیش برویم، تا چند سال آیندە جوانان کردستان در بدترین شرایط زندگی خود قرار می گیرند و در آن زمان دیگر وقتی برای جبران خطا ها باقی نماندە است.

یادآور می شود که: براساس پیشنهاد سازمان ملل متحد، 12 آگوست سال 1999 بە عنوان روز جهانی جوانان نامگذاری شد. شعار(ساختن یک دنیای بهتر، همراە با جوانان) برای این روز انتخاب شد.
608 بار دیده شده‌‌


PM:03:48:08/10/2019