تحلیلی اجمالی از رفیق دلنیا رحیم زاده فعال سیاسی و از کادرهای کومه له در خصوص ٢٥ نوامبر

تحلیلی اجمالی از رفیق دلنیا رحیم زاده فعال سیاسی و از کادرهای کومه له در خصوص ٢٥ نوامبر

تهیه و تنظیم: آرام محمدی

همچنان که واقف هستید، ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان در همه ی موارد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره چنان گسترش یافته و شکل فراقانونی به خود گرفته که به تنهایی آمار خشونت تمامی کشورهای منطقه را به خود اختصاص می دهد. قتل های ناموسی، اسید پاشی، کودک همسری، تجاوز و ده ها مورد دیگر را می توان به این مقوله افزود، تحلیل شما چیست؟

اصولا روند تاریخی رو بە کاهش امر خشونت در جهان وجود دارد، البتە منکر خشونت های روزانە ای کە امروز در سراسر جهان و من جملە در ایران شاهد هستیم، نیستم . تفاوت در اینجاست. در حالی کە جهان امروز اقدامات مهم، بزرگ و موثری را در راستای کاهش اشکال خشونت علیە زنان اعمال می کند، عدە ای از متحجرین برخواستە از قهر تاریخ ١٤٠٠ سالە، ایران و مردمش را بە گروگان گرفتە و با اجرای قوانین غیرانسانی و با استفادە از ابزار قدرت و پول نقش اصلی در ترویج و تطبیق این خشونت ها را بر جامعە و بویژە زنان داشتەاند.

شما بە نکات مهمی در مورد انواع خشونت ها اشاره کردید، بگذارید از خود نمونەهای شما شروع کنم، قتل های ناموسی، اسیدپاشی، کودک همسری و تجاوز همە و بسیاری از موارد دیگر از جملە سنگسار (کە این روزها بە لطف تلاش مستمر فعالین حقوق زنان اجرا نمی شود) و از نگرش و شریعت اسلامی سرچشمە می گیرند کە از چهل سال پیش در قانون اساسی ایران گنجاندە شدەاند، یا بە عبارتی دیگر شالودە قانون اساسی ایران اسلام و شریعیت اسلامی است.
نوعی از اسلامی گری کە متحجرترین و قرون وسطایی ترین قوانین را بر جامعە ایران و بە ویژە در مورد زنان اعمال و بە اجرا می گذارد.

زنان ایران و بخصوص زنان اقلیت های اتنیکی با ٧ نوع خشونت دست بە گریبان هستند کە از نظر من عبارتند از؛ خشونت های جسمی و روحی کە خود بە ٥ نوع خشونت دیگر تقسیم می شود کە عبارتند از؛ خشونت فرهنگی، سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی
.


بە باور من و با نگاهی کلی بە پیشرفت های زنان در جوامع پیشرفتە جهان باید تمام تلاش فعالین زنان، فعالین حقوق بشر، آزادیخواهان و دمکراسیخواهان، مبارزین و اپوزیسیون ایرانی در راستای الغای قوانین عصر حجری باشد کە امروزە بە عنوان قانون ادارە یک مملکت از طرف نظام جمهوری اسلامی بە اجرا در می آید. احقاق حقوق زنان در گرو هوشیاری و آگاهی زنان بە خشونهای است کە علیە آنان اعمال می شود و همچین تلاش همسو با نهضت های آزادیخواهی و دمکراسی خواهی است کە امروزە علیە جمهوری اسلامی و قوانین غیرانسانی اش وجود دارد.


354 بار دیده شده‌‌


AM:09:03:25/11/2020