حزب کومەلە در کردستان حرف اول را میزند!

حزب کومەلە در کردستان حرف اول را میزند!
ن: حمید بهرامی

بە مناسبت ٢٦  بهمن سالروز آشکار شدن فعالیت علنی کومەلە هر سال در کردستان فعالیتهای تبلیغی وسیعی از طرف فعالین و هواداران کومەلە صورت میگیرد . اما امسال با وجود جو شدید امنیتی در سراسر کردستان ،فراخواندن فعالین مدنی و سیاسی بە ادارە اطلاعات و دادن تذکر بەآنها، زیر نظر گرفتن فعالین کوملە ، کنترل بیشتر و گشتهای شبانە ، همە اینها نە تنها نتوانست مانع فعالیت چشمگیر و وسیع دوستداران ، هوادارن و اعضای کومەلە در سرتاسر کردستان گردد، بلکە با هوشیاری کامل فعالیت تبلیغی گستردەای را در سرتاسر کردستان انجام دادند . 

دامنە این فعالیت وسیع همە شهرها و روستاهای کردستان، از ارومیە و مهاباد  و بوکان و سردشت و سقز گرفتە تا بانە و مریوان و سنندج و دیواندرە و کامیاران و قروە و ایلام را گرفتە کە با پخش تراکتهای تبلیغی کومەلە ،با نوشتن شعار بر در و دیوار اماکن عمومی و محلهای تردد مردم قدرت و توان کاری و پتانسیل بلقوە حزب کومەلە کردستان ایران را بە نمایش گذاشتند . قدرتی کە دشمنان جنبش آزادیخواهانە کردستان را مات و مبهور کرد و مخالفان کومەلە را انگشت بە دهان ! و دوستداران جنبش آزادیخواهانە کردستان و همە آزادیخوهان و بویژە خانوادە سربلند جانباختەگان کومەلە را شاد کرد .

این حرکت وسیع و گستردە سرتاسری بە مناسبت ٢٦ بهمن نشان از ظرفیت بالای این حزب و پایگاە اجتماعی آن در کردستان است . اگرچە حزب کومەلە در طی سالیان گذشتە دچار خساراتی شد و عدەای از اعضایش صفوف حزب را ترک کردند اما پایگاە تودەی و اجتماعی حزب در بین اقشار مختلف کردستان از کارگران و زحمتکشان گرفتە تا روشنفکران و دانشجویان و دانش آموزان و زنان و دختران بە اندازەای عمیق و جافتادەاست کە بەسان دریائی میماند کە همیشە درجریان است و ایستادن ندارد . درایت و کاردانی رهبری و فعالیت کادرها و اعضای حزب بیگمان یکی از رمزهای پیروزی و موفقیتهای حزب میباشد .

ازخود گذشتگی و فداکاری طیف وسیع فعالین و اعضای حزب کومەلە در کردستان جای تقدیر و قدردانی است . این فعالین طی روزهای اخیر در کردستان نشان دادند کە کافی است تنها چهل و هشت ساعت فرصت فعالیت علنی بە این حزب در داخل کردستان دادەشود آنگاە همە از میزان پایگاە تودەای حزب در کردستان و قدرت سازماندهی آن متحیر خواهند شد . 

2446 بار دیده شده‌‌


PM:05:19:18/02/2016