مصاحبه اسونیوزبا یکی ازاعضای سازمان کمپین "نه به تانکرهای مرگ"

 مصاحبه اسونیوزبا یکی ازاعضای سازمان کمپین

در  چند سال اخیرشاهد تردد تانکرهای نفتکش، اقلیم کردستان عراق درجادهای مواصلاتی مریوان با دیگر شهرهای کردستان بوده ایم که د راستای این ترددها، هر ساله شاهد حوادث وتصادفات جاده ای زیادی هستیم که دهها نفر از همشهریان، د راین تصادفات کشته وزخمی می شوند .

مصطفی زاهدی


 نمونه بارزآن در طی چند روز اخیر، که آتش گرفتن تانکرنفتکش اقلیم کردستان عراق در جاده مریوان- سنندج بود که منجر به کشته شدن 4 شهروند وزخمی شدن تعدادی دیگرشد که  درهمین رابطه وغیر استاندارد بودن جادهها وجلوگیری ازتردد وسایل نقلیه سنگین نفتکش در جادههای کردستان، با راه اندازی کمپینی از سوی فعالان سیاسی ومدنی بامضمون"نه به تانکرهای مرگ " اعتراض خود را اعلام داشته اند.

اسونیوز:مدتی است که  کمپینی" نه به تانکرهای مرگ" درفضای مجازی واخبارروز، راه اندازی شده است، دراین مقطع زمانی راه کاراین کمپین به چه صورت؟  و برنامها وفعالیت این کمپین برای چیست؟

جاده مواصلاتی مریوان- سنندج یکی از بدترین وغیراستانداردترین جادهای مواصلاتی بین شهرهای استان ازجمله "بانه، سقز، پاوه، کامیاران ودیگرنقاط استان وایران میباشد، تا جایی که به علت مرزی بودن این شهرستان،  بیشترین بارترافیکی دراین راه مواصلاتی صورت میگیرد، که متاسفانه سالانه بالغ برده ها وصدها شهروند مدنی دراین جادهها،  کشته میشوند. این در حالیست که جدا ازخرابی وغیر استاندارد بودن این جاده مواصلاتی، چند سالی شاهد تردد واستفاده تانکرهای نفتی وماشینهای سنگین نفت کش اقلیم کردستان عراق، ازجادههای مریوان ورسیدن آنها به بندرهای ایران هستیم که ترس ودلهره  شهروندان را از تصادفات جاده ای درشهرهای کردستان وتلفات انسانی آن بویژه در جادهای مریوان را دوچندان کرده است. شایان ذکر است که ترمیم واستاندارد نمودن جادهای مواصلاتی مریوان، خواستی همگانیست تا جایی که نمایندگان مردم شهرستان در مجلس نیزدراین خصوص به اجماع نظررسیده اند اما عملا در این خصوص کاری صورت نگرفته است.  متاسفانه درروزهای اخیرشاهد انفجاریکی ازاین تانکرهای نفتکش درجادهای مریوان بودیم که باعث سوختن وکشته شدن وهمچنین زخمی شدن چندین نفر ازشهروندان مدنی بودیم که این امر، نارضایتی واعتراض مردم محلی وشهروندان مریوانی را درپی داشته است.

 در ذیل توجه شما را به مصاحبه" اسونیوز" را با یکی از اعضای کمپین"نه به تانکرهای مرگ" را درمتن مبینیم!

اسونیوز:-آیا خارج ازفضای مجازی ودر میان عامه مردم وبویژه از طرف سازمانهای مدنی و ارگانهای مربوطه{دیپلماسی}  برنامهایی در دست دارید واعتراض ونارضایتی خود را به چه شیوه ای بیان میکنید؟

بله! طوماری اعتراضی به غیراستاندارد بودن راههای شهرستان مریوان آماده شده که تا حال نزدیک به 5000 هزارنفرآنرا امضاء نموده اند، که در همین راستا روز" سه شنبه، 4 اکتبربرابر با 13 مهرماه" تجمعی اعتراضی مبنی برآگاه  نمودن مسئولین به متن این طومار میباشد که خود این امر نیازبه زمان دارد ورسیدگی به خواسته بحق مردم در کمترین زمان موجود، راه حل مشکل تردد تانکرهای نفتکش میباشد.

اسونیوز-چه گروه ویا احزاب مدنی از این کمپین حمایت کرده اند؟

براستیکه این موضوع بحث است همگانی، وازسوی دیگرنیز، دراین راستا در میان، شهروندان وخانوادهای مریوانی،  قوربانیان زیادی مبنی برتصادفات جاده ای شهروندان  با   تا نکرهای مرگ وجود دارد واین نارضایتی واعتراض از بطن اجتماع شهری مردم مریوان و روستاهای همجوار میباشد وتا حال هیچ سازمان وگروهی رسما از این کمپین حمایت نکرده است وبه صورت خود جوش توسط خود مردم حمایت میشود.

اسونیوز-هما نگونه که مطلع هستید مقوله اقتصاد، پهنای باند بزرگتری ازدنیای امروز را به خود اختصاص داده است، با این مصادیق تانکرهای نفتکش اقلیم کردستان نیزجزیی ازهمین اقتصاد است ، اهمیت ودرامد آن هم برای کردستان باشوروازسوی برای حکومت ودولت ایران، میباشد. آیا این فشارها واعتراضات در جهان نفتی امروز که ریشه در اقتصاد حتی سیاست،  دارد میتواند کارگرباشد؟

آشکار است که این امرقسمتی ازمشکلات اقتصادیه، وبه مسا ئل مرزی نیز بی ارتباط نیست، و روشنی این امرنیزاز سوی مردم به وضوح میباشد و بحث عامه شهروندان، تلفات جانی  ومالی میباشد که برمیگرده به غیر استاندارد بودن جادهها، ونبود فرودگاه وجابجایی با قطار، است وسنگینی این موضوع نشان میدهد که هرکدام از طرفین"اقلیم کردستان ودولت  ایران" مشکلات این امر را به طرف دیگرربط دهند، فشاراین مسئله شاید تا حدودی خواسته بحق مردم منطقه را کمرنگ جلوه بدهد اما از سوی دیگرفرستادن تانکرهای نفتکش اقلیم، بازرگانی نفت نیست، بلکه بیشتر به مافیای نفتی شبیح است وروشن است دوطرف این قضیه"ایران واقلیم" دارای قدرت میباشند وقدرت وتوان مردم وشهروندان نیزطرف دیگر این مسئله است وآینده ، این موضوع را روشن خواهد نمود.

اسونیوز-به وضوح روشن است  که درجادهای مواصلاتی مریوان وکردستان، به سبب تردد زیاد تانکرهای نفتکش اقلیم کردستان، تعداد کثیری از شهروندان کشته و زخمی شده، آیا آماردقیقی از کشته ها را در دست دارید؟

متاسفانه این آمارها نیز یکی دیگر از مشکلا ت است به این معنا که مسئولین مربوطه، آمارهای دقیق کشته ها وزخمیها را رسانه ای نمیکنند، واطلاع رسانی در این خصوص صورت نمیگیرد تا از سوی خانوادهای قربانیان اعتراضی صورت نگیرد. البته ناگفته نماند آمارهای دقیق عمق این فاجه را بیشتر روشن میکند.

اسونیوز-درصورت نبود راه حل وبی توجهی مسئولین وسازمانهای مربوطه به این موضوع،  آیا مکانیزم، دیگری در دست اقدام دارید؟

درخواست مردم وشهروندان مدنی، به یقین در خارج ازقانون ایران راه حل دیگری ندارد، مهم فرموله کردن و هموار کردن این خواستها میباشد، هرچند بخشی از این قضیه مربوطه به مسئله مرز وهمچنین استاندارد نمودن راههای مرزی  و جادهایی مواصلاتی میباشد واین موضوع"غیر استانداردبودن جادها" به سالهای اخیر برمیگرده ومتاسفانه هیچ جوابی از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است و خواست مردم منطقه براین است که با ید همچنان برسر خواستهایشان مصر ومصمم باشند ودر نهایت راه حلی منطقی وقانونی برای این مسئله پیدا کنند. واگر این قضیه نیز به سرانجام نرسید نارضایتی مبنی بربودجه ای ما زاد جهت استاندارد نمودن جادها وراههای مواصلاتی شهرستان مریوان در دستورکاردولت قرارگیرد، و درصورت بی توجهی مسئولین مربوطه به این امر،  دیوار و زنجیره ای انسانی جهت جلوگیری ازتردد تانکرهای نفتکش، راه اندازی شود.

اسونیوز-هرچند بحث کردن بر سراین مقوله زیاداست، اگردر پایان مطلبی در این خصوص هست بفرمائید؟

نه ممنونم از شما نیز به خاطر اهمیت دادن به این امرمهم،  تشکر وقدردانی میکنم...

ترجمه از  کردی به فارسی آرام محمدی.

   

2398 بار دیده شده‌‌


AM:11:23:05/10/2016