بۆكان\ مه‌رگی باوكی ئه‌ندامێكی كۆمه‌ڵه‌

بۆكان\ مه‌رگی باوكی ئه‌ندامێكی كۆمه‌ڵه‌

بهپێی ههواڵێك كهبهناوهندی ههواڵنێری ئاسۆی ڕۆژ گهیشتووه، سهر لهبهیانی ههینی ١٨ی گهلاوێژ كاك سهلاح حهسهنی باوكی هاوڕێ عهلی حهسهنی پێشمهرگهو ئهندامی كۆمهڵهبههۆی جهڵدهی مێشكهوهلهتهمهنی ٦٥ ساڵی دا دڵی بۆ ههمیشهلهلێدان كهوت.

كاك سهلاح پیاوێكی خۆشهویست و جێگهی ڕێزی ئاوایی عهزیزكهند و دهورووبهری بوو

بهناوی ستافی ئاسۆی ڕۆژهوهبه‌‌ بۆنهی مهرگی كاك سهلاحهوهسهرهخۆشی لههاوڕێ عهلی حهسهنییهوهدهكهین و خۆمان بهشهریكی خهمی دهزانین و یادی كاك سهلاحیش ههمیشهبهخێر.


ستافی ئاسۆی ڕۆژ

١٩ی گهلاوێژی ١٣٩٨ی ههتاویئه‌م بابه‌ته 838 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


PM:08:53:10/08/2019