هه‌یئه‌تێكی كۆمه‌ڵه‌ی شۆڕشگێڕ له‌ كۆنفڕانسی نه‌ته‌وه‌یی کوردستانی ڕۆژهەڵات بەشداری کرد

هه‌یئه‌تێكی كۆمه‌ڵه‌ی شۆڕشگێڕ له‌ كۆنفڕانسی نه‌ته‌وه‌یی کوردستانی ڕۆژهەڵات بەشداری کرد


لهڕێكهوتی ١٩ی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ی زایینی كۆنفڕانسی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستان له ستۆكهۆڵم، پایتهختیوڵاتی سوئێد، بهبهشداری كۆمهڵێك لهكهساییهتییهكانی ئاكادێمیك و پسپۆڕ لهبوارهجیاوازهكاندا بهڕێوهچوو و ههیئهتێكی كۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران پێكهاتوو لههاوڕێیان كاكۆ عهلیار، ئهندامی كومیتهی ناوهندیی و مێهران عهباسیان، بهرپرسی كومیتهی كۆمهڵهلهسوئێد، بهنوێنهرایهتی لهسهركردایهتی ئهم حیزبهبهشداربوون. هاوڕێ كاكۆ عهلیار بهبۆنهی كردنهوهی كۆنفڕانسهكهوتارێكی پێشكهش كرد و سهرنجی بهشداربووانی بۆلای بۆچوون و ڕوانگهكانی كۆمهڵهڕاكێشا ههروهها پاڵپشتی و پشتیوانی كۆمهڵهی بۆ ئهم ناوهندهڕاگهیاند و لهسهر ئهو باوڕهبوو كهلهگهڵ خواست و ئامانجهكانی كۆمهڵهدا هاوئاراستهیه‌. شایانی باسه، ههندێكی دیكهلهئهندامانی كۆمهڵه،وهكوو تاك لهچوارچێوهی وۆركشاپ و كۆمیسیۆنهكانی ئهم كۆنفڕانسهدا بانگهێشتكرابوون و دهوریان گێڕا.

كۆنفڕانسی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستان، بهئامانجی كۆكردنهوهی هێز و هزر و وزهی كوردهكانی ڕۆژههڵات ههروهها بهمهبهستی هاوئاههنگی و كاری هاوبهش لهنێوان ناوخۆ، باشوور و دهرهوهی وڵات بهفهرمی دهستبهكاربوونی خۆی ڕاگهیاند. ئهم ههنگاوهبهتێكۆشانی كومیتهی ئامادهكاری كۆنفڕانسهكهكهلهكهسانی خۆبهخش و سهربهخۆ پێكهاتبوو ههڵگیرا و بهمێتۆدێكی نوێ و زانستیی، لهدوای ئاڵوگۆڕی بیروڕا لهچوارچێوهی كۆمیسیۆن و وۆركشاپی تایبهت بهپرسهگرینگهكان، و دیاریكردنی ئهركهكانی داهاتوو، له‌‌ بهستێن و پرۆسهیهكی دێمۆكراتیكدا، جڤاكی گشتیی و دهستهی كارگێڕی خۆی ههڵبژارد.

جێگای ئاماژهیهئهم كۆنفڕانسهلهكۆتایی كارهكانی خۆیدا، بهپێی دهنگی ئهندامان و بهشداربوان، ناوی ناوهندی نهتهوهیی ڕۆژههڵاتی كوردستانی بۆ درێژهدان بهكار و چالاكییهكانی لهداهاتوودا ههڵبژارد و بهسهركهوتووییكۆتایی بهكارهكانی خۆی هێنا.


ئه‌م بابه‌ته 598 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


PM:11:35:19/10/2019