سایت ئاسوی روژهلات، از جانب مرکز خبر روژهلات ساپورت میشود که در فضای مجازی و دنیای سایبری انتشار اخبار، گزارشها، مقالات و مصاحبه ها در حوزه های مختلف را بر عهده دارد.