نگاه جنسی به زنان تحت لوای استخدام های کاری

نگاه جنسی به زنان تحت لوای استخدام های کاری

آرام محمدی

آسونیوز- با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران و روند افزایشی و چشمگیر بیکاری، قطعاً آسیب های فزاینده ای را دامنگیر مردم کرده و در این میان زنان و بویژه زنان سرپرست خانوار بیشترین آسیب پذیری را متحمل شده اند.

شدت و حدت بیکاری، فشار معیشتی، فقدان فرصت های شغلی و ده ها مورد دیگر در جامعه، منجر شده تا افرادی سودجو که مستقل و یا با نام کارفرما در برخی از شرکت ها و مراکز فعالیت دارند، از زنان بهره کشی جنسی نمایند.

حال علیرغم بررسی وضعیت کنونی و گستردگی آسیب های اجتماعی که ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در امر بهبود شرایط زندگی شهروندان بوده، برخی از افراد و یا تعدای از پیمانکاران، با بهره گیری و سوء استفاده از زنان و دختران در قالب طرح های کاری و یا ایجاد شغل برای آنان، همواره درصد نگاه جنسی از این قشر از جامعه برآمده اند.

پارتنر جنسی به زنان و دختران در محیط های کاری و یا زنانی که در پی شغل هستند، مربوط به حال حاضر نیست و در گذشته نیز این قبیل از اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی همواره وجود داشته و متاسفانه در بیشتر موارد، زنانی که در معترض چنین تهدیدات و یا نگاه جنسی برخی از کارفرمایان و یا صاحبان کار قرار می گیرند، به دلایلی از جمله حفظ شرف و آبرو و یا بی اعتنایی دستگاه های اجرایی در حین پیگیری موضوع، از آن سر باز می زنند.

در همین رابطه، با گستردگی فعالیت شبکه های اجتماعی، اکثر آگهی هایی که برای شغل زنان و دختران منتشر می شود، حاوی بیشترین بازدهی زنان کارگر منجمله حقوق کم و یا ساعات کار اضافه و غیره بوده و در این میان، درخواست هایی نیز با نگاه جنسی و یا به اصطلاح دقیق تر "پارتنر جنسی" هم به چشم می خورد، که خود این موارد، از مصادیق بارز خشونت علیه زنان و همچنین نقض فاحش و آشکار حقوق بشر است.

زنان و یا دخترانی که درصدد دست یابی به شغل هستند، از یک سو کماکان در تنگنای خلع قانونی و عدم حمایت قانون و از سوی دیگر قربانی فضای مردسالارانه در محیط کاری و شغلی و بی کفایتی و سوء مدیریت حاکمیت هستند.

نتیجه: در حالی که زنان و دختران در محیط های کاری و یا در شُرف بدست آوردن کار هستند و مورد انواع تعرضات جنسی قرار می گیرند، هیچ نهاد و یا ارگانی که در اسرع وقت با خاطیان برخورد کند، وجود ندارد و در نهایت اگر هم اعتراضی باشد، زنان را متهم اصلی معرفی خوهند کرد. حال نباید فراموش کرد که از ابتدای برسر کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، جامعه ی زنان و فعالین این عرصه همچنان تحت شدیدترین آپارتاید جنسی بوده اند. با این حال، مبارزات زنان کماکان به قوت خود باقیست.


بار دیده شده‌‌ 376


PM:02:10:01/07/2022