گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان
گردآورنده: آلا محمودی

گزارش زیر تنها گوشه ای از نقض فاحش و اعمال شده ی دستگاه حاکمیت ایران در کردستان می باشد و سرکوب معترضین در پی اعترضات گسترده در شهرهای ایران و از جمله در کردستان، بازداشت فعالین مدنی، عدم بی توجهی به زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان و دستور شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران کُرد و خود کشی های پیاپی در کردستان که همه و همه در سایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است، کماکان به قوت خود باقیست.

زندانی: 
١- شنبە ٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سیاوش حیاتی سخنگوی فعالان مدنی یارسان بە شعبە یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صحنە احضار شد.
٢- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت سعدی اشکاوند ٢٦ سالە، و اهل روستای " نی" از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد. 
٣- طی روزهای اخیر، یک نوجوان باهویت ریباز تمامی ١٨ سالە، اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
٤- دوشنبە ٨ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی فتاح بلندگرامی و برادرزادە او مانی بلندگرمی اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدند.
٥- طی روزهای اخیر، یک نوجوان با هویت ماردین دانە زن ١٧ سالە، اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.
٦- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت بایز راسخ نیا اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیت بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد. 
٧- پنج شنبە ١١ اسفند ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان ١٧ سالە، اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

کولبر:
١- یکشنبە ٧ اسفندماە ١٤٠١ شمسی، ٦ کولبر  با اسامیهای ( صلاح رحمانی، زکریا احمدی، مرصاد درویشی، زکریا محمدی، ماکوان رحمانی و وهاب محمدی) اهل شهرستان ثلاث باباجانی در مسیر جوانرود بە پاوە در محدودە "شبانکارە" بر اثر سانحە رانندگی  زخمی و وضعیت رو تن از آنان وخیم است.
٢- یکشنبە ٧ اسفندماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت سامان یعقوبی اهل روستای "سرخبان" از توابع  شهرستان جوانرود بر اثر سانحه رانندگی در محور "شبانکاره" جان خود را از دست داد.
٣- دوشنبە ٨ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت فردین رستم نژاد ٢٥ سالە، درحین کولبری مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی " کلەبر" نوسود قرار گرفت و از ناحیە شکم زخمی شد.

اعدام: 
١- یکشنبە ٧ اسفندماە ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت حمید رحیمی ٣٤ سالە، اهل شهرستان دهگلان در زندان مرکزی شهرستان سنندج بە اجرا در آمد.
٢- سەشنبە ٩ اسفند ١٤٠١ شمسی، حکم اعدامی سە زندانی کە هویت یکی از آنها کیومرث صادق پور بدون اطلاع خانوادهایشان در زندان کرماشان بە اجرا در آمد.
٣- چهارشبە ١٠ اسفند ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت علی دوکانلو در زندان شهرستان ارومیە بە اجرا در آمد.
٤- چهارشبە ١٠ اسفند ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت محمد دوستی نژاد ٢٩ سالە،  اهل شهرستان هرسین در زندان مرکزی همدان بە اجرا در آمد.

خودکشی:
١- طی روزهای اخیر، یک زندانی باهویت سعید سلیمی‌فر ٣٥ ساله، اهل روستای "سلطان آباد" واقع در ٣٥ کیلومتری جاده سلماس با خوردن قرص در زندان ارومیه به زندگی خود پایان داد.
٢- طی روزهای اخیر، یک زن با هویت بیان احمد زادە اهل شهرساتن اشنویە بە دلیل اختلاف خانوادگی از طریق حلق آیز کردن اقدام بە خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

بار دیده شده‌‌ 122


PM:02:45:04/03/2023