گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان
اين گزارش آماري از رويدادهاي مرتبط با زندانيان و پايمال كردن حقوق آنان، سركوب فعالان مدني، عدم بي توجهي به زندانيان و سلب آزادي بيان از آنها و همچنين كشتار كولبران و كاسبكاران كُرد و خودكشي هاي پي در پي در كردستان مي باشد.

گردآورنده: آلا محمودی

زندانی:
١- شنبە ١٣ اسفند ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت مهدی جمشیدی ٢٨ سالە، اهل شهرستان کرمانشاە در جریان تجمع اعتراضی شهروندان بە حملات شیمیایی علیە دانش آموزان مقابل آموزش و پرورش این شهرستان بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.
٢- یکشنبە ١٤ اسفند ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت کاوە سلیمی فعال سیاسی اهل شهرستان کرمانشاە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.
٣- دوشنبە ١٥ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت امین ماهیگیری ٣٤ سالە، اهل شهرستان سرابلە پس از واکنش اعتراضی نسبت بە حملات شیمیایی بە دانش آموزان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
٤- دوشنبە ١٥ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت آرام ساعد موچشی فعال محیط زیست عضو جمعیت کوردستان سبز اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
٥- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک معلم بازنشستە با هویت بهاالدین ملکی اهل شهرستان سنندج در حین اعتراض بە حملات شیمیایی علیە دانش آموزان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
٦- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کورد با هویت سکینە پروانە اهل شهرستان قوچان کە بە رازە گی از زندان آزاد شدە بود بار دیگر توسط نیروهای امنیتی درمنزل یکاز دوستان خود در
 تهران بازداشت شد.
٧- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت صادق سامرەای فیلمساز و نویسندە اهل شهرستان کرمانشاە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.
٨- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک فعال حقوق زنان با هویت سهن خسروی اهل شهرستان سنندج در حین اعتراض بە حملات شیمیایی علیە دانش آموزان توسط نیروهای اطلاعت سپاە بازداشت شد.
٩- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، دستکم ٥ معلم با اسامیهای وریا کریمی، کمال فکوریان، جبار پاکزاد، مختار اسدی و عابد احمدی اهل شهرستان سنندج در جریان اعتراضات بە حملات شیمیایی بە دانش آموزان و مدارس در مقابل ادارەکل آموزش پرورش این شهر توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدند.

کولبر: 
١- شنبە ١٣ اسفند ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت جعفر فاتحی ٤٥ سالە، اهل روستای" کرجو" از توابع شهرستان سنندج مورد اصابت گلولە نیروهای هنگ مرزی نوسود بە شدت زخمی شدە و بە مراکز درمانی منتقل شد.
٢- سەشنبە ١٦ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت مسعود اهل شهرستان جوانرود در حین کولبری توسط نیروهای هنگ مرزی نوسود مورد هدف سلاح ساچمەای قرار گرفت و بە شدت زخمی شد.
 
اعدام:
١- طی روزهای اخیر، حکم اعدام یک زندانی با هویت آرمین حیرانی ٢٠ سالە، اهل روستای" کانی پەمو" از توابع شهرستان روانسر بە طور مخفیانە و بدون اطلاع خانوادە در زندان دیزل آباد کرمانشاە بە اجرا در آمد.
٢- یکشنبە ١٤ اسفند ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت کیومرث ضرغامی اهل شهرستان "سقز" در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.
٣- پنج شنبە ١٨ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی باهویت جلال سرداری فر اهل شهرستان نقدە در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.
٤- جمعە ١٩ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، حکم عدام یک زندانی با هویت صالح قاسمی ٥٣ سالە، اهل روستای" زیندشت" از توابع شهرستان ارومیە در زندان مرکزی این شهرستان بە اجرا در آمد.
٥- جمعە ١٩ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت حسین فیاضی پور  در زندان مرکزی شهرستان ارومیە بە اجرا در آمد. 
٦- جمعە ١٩ اسفند ماە ١٤٠١ شمسی، حلم اعدام یک زندانی با هویت منصور عبدی زادە اهل شهرستان سلماس در زندان مرکزی شهرستان ارومیە بە اجرا در آمد.

بار دیده شده‌‌ 193


PM:10:16:11/03/2023