موج فزاینده اعدامها در ایران نشان دهندەی هجوم تازه حاکمیت برای کشتار زندانیان است

موج فزاینده اعدامها در ایران نشان دهندەی هجوم تازه حاکمیت برای کشتار زندانیان است

‌آسوی روژهلات/ قتل های حکومتی که در قالب اعدام های فزاینده در ایران صورت می گیرد، به طرز چشمگیری روبه افزایش بوده و این امر انتقادات بیشماری را برانگیخته است.

ماشین دار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی طی یک ماه اخیر از سال جاری جان دهها زندانی را گرفته و به کشتار معترضان دربند شتاب بخشیده و اعدام ها را تشدید کرده و این دست از اقدامات نشان دهنده ی هجوم تازه دستگاه قضایی و همسویی آن با نهادهای امنیتی برای کشتار و سلاخی کردن زندانیان و معترضان و منتقدین است.

اعتراف گیری تحت شکنجه از زندانیان و متهمان و نهایتا اعدام های گسترده آنها همراه با دستگاه پروپاگاندای حکومتی در راستای فضا سازی برای اعدام های بیشتر است و ایجاد رعب و هراس در جامعه از اهداف اصلی برای بقا و ماندگاری و سرکوب های عریان است که رژیم جمهوری اسلامی به آن روی آورده.


بار دیده شده‌‌ 97


PM:12:37:19/05/2023