گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گردآورنده: آلا محمودی

این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، نمی ‌تواند بازتاب دهنده ی بی نقص وضعیت حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- جمعە ٢٩ ادریبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت اقبال شعبانی اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢- جمعە ٢٩ ادریبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک زندانی سیاسی کُرد با هویت سعدا خدیرزادە زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر و کودک یک سالەاش بە نام آلا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٣- شنبە ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، ده عضو از خانوادە بازداشت شدگان اخیر که اسامی هشت نفر از آن‌ها (بهیه کریمی، دلیر کریمی، نسرین کریمی، زینب کریمی، سیوان کریمی، کیان پیشکاری، گلاله پیشکاری و مهنازمحمدیان) محرز شدە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٤- طی روزهای اخیر، یک روحانی باهویت ماموستا امین قیصری امام جمعە و خطیب مسجد روستای"زروار علیا" از توابع شهرستان بانە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٥- یکشنبە ٣١ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، یک کارشناس ارشد علوم سیاسی با هویت هیژا امیدی ٣٥ سالە، اهل شهرستان ملکشاهی در ایلام توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٦- یکشنبە ٣١ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت امید فلاحی ٢٠ سالە، اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٧- یکشنبە ٣١ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند باهویت آرمان منبری، اهل روستای "نیَر" از توابع شهرستان سنندج پس از احضار و مراجعه به شعبه یک دادگاه انقلاب این شهرستان بازداشت شده است.

٨- طی روزهای اخیر، یک بازیگر و کارگردان تئاتر با هویت هیرش نقشبندی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٩- دوشنبە ١ خرداد ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند کورد با هویت ناصر رضایی اهل شهرستان آبادانان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٠- سەشنبە ٢ خرداد ١٤٠٢ شمسی، دو فعال مدنی کورد پیروان آیین یارسان در سید فرهاد ذالنوری و سید فریبرز شاە ابراهیمی اهل شهرستان صحنە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

١١- سەشنبە ٢ خرداد ١٤٠٢ شمسی، یک ش‌روند با هویت شیرکو منبری ٣٣ سالە، اهل روستای "نییر" از توابع شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اعدام:

١- سەشنبە ٢ خرداد ١٤٠٢ شمسی، یک زندانی کورد محکوم بە اعدام با هویت سعید محمدی ٤٦ سالە اهل روستای" میاندربند" از توابع شهرستان کرمانشاە در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.

٢- پنجشنبە ٤ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی،حکم اعدام یک زندانی با هویت علی پیری ٤٠ سالە، در زندان مرکزی شهرستان ارومیە بە اجرا در آمد.

٣- پنجشنبە ٤ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی،حکم اعدام یک زندانی با هویت سعید محمدی فر اهل شهرستان کرمانشاە در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.

٤- پنجشنبە ٤ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام یک زندانی در ملا عامبا هویت امیر مهدی در شهرستان مراغە بە اجرا در آمد.

کولبر:

١- دوشنبە ١ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک کولبر با هویت فیصل احمدی اهل روستای "سریاس" از توابع شهرستان پاوە در حین کولبری در ارتفاعات نوسود بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدند. 

٢- دوشنبە ١ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، سە کولبر با اسامی عارف، محمود و جمال نامهای خانوادگی نامشخص اهل شهرستان پاوە در حین کولبری در ارتفاعات نوسود بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدند.

٣- پنجشنبە ٤ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک کولبر با هویت سلام اسماعیل پور اهل شهرستان پاوە در حین کولبری دچار ایست قلبی شدە و بلافاصلە جان خود را از دست داد.

خودکشی:

١- یکشنبە ٣١ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، یک سرباز وظیفە با هویت محمود آرش اهل شهرستان شوط اقدام بو خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.


بار دیده شده‌‌ 224
PM:12:58:27/05/2023