بیکاری سازی اجباری، کارگران را با وضعیت شکنندەتری مواجه می کند

بیکاری سازی اجباری، کارگران را با وضعیت شکنندەتری مواجه می کند

آسوی روژهلات/ اخراج و بیکاری سازی اجباری، تعدیل نیرو و غیره از سوی مدیران حکومتی و کارفرمایان وابسته، کارگران را با مواردی همچون خودکشی، فقر لجام گسیخته و استثمار روزافزون تری روبرو می کند.

به عنوان نمونه می توان به خودکشی چهارمین کارگر اخراجی پتروشیمی ایلام که اخیراً پس از اخراج توسط حراست این مجتمع، با اقدام به خودکشی جانش را از دست داد اشاره کرد که در طول یکسال گذشته شمسی رویداده است.

ناکارآمدی مدیران دولتی و بخش های خصوصی و همچنین مراکز وابسته به حکومت، اقدامات تحریک آمیز مسئولین در قبال کارگران و پرسنل و قراردادهای سفید امضا و غیره، علاوه بر اینکه موجب نارضایتی چشمگیر کارگران در حوزه های مختلف بویژه در حوزه نفت، پتروشیمی و گاز شده، در عین حال نیز موجب بروز آسیب های اجتماعی متعددی به کارگران و شاغلین شده است.

در این میان قرار دادهای موقت و یا سفید امضا در سایه بی کفایتی وزارت کار و عدم حمایت دولت از کارگران، اخراج و تعدیل نیروی کار را تسهیل کرده و حتی در جریان بستن قراردادها، کارگران را با اخذ ضمانت های سنگین موظف می کنند که در صورت اخراج و یا هر تصمیم دیگری از سوی مسئولین و مدیران؛ حق شکایت از آنان سلب خواهد شد.

با این وجود، شهرهای کردستان از جمله ایلام و کرمانشاه در حالی دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور هستند، از جمله مراکزی بشمار می آیند که از پتانسیل بالا در حوزه های پتروشیمی، ذخایر عظیم نفت و گاز، کشاورزی مستعد، نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد وغیره بهره برده، اما به علت نگاه امنیتی و نظامی حاکمیت به کردستان و شهروندان کُرد، متاسفانه تا کنون از هیچیک از توانایی ها و امکانات بلفعل و بلقوەای که در شهرهای کردستان وجود دارد در راستای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی شهروندان استفاده نشده است.

در نهایت باید ابراز داشت که، طیف های مختلف جامعه ی ایران و بالاخص شهروندان کُرد و بویژه طبقەی کارگر؛ با بحران های عمیق، گسترده و ترمیم نشده مواجه هستند و تا کنون هیچ برنامه و آلترناتیوی از سوی حاکمیت توتالیتر ایران و دستگاەهای مرتبط آن برای رفع موانع موجود و پیش روی کارگران و دیگر شهروندان تدوین نشده، و در این مجال باید این پرسش را مطرح کرد که، برای اقتصاد بیمار و فروپاشیده چه باید کرد؟ پرسشی که مسئولان و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی بارها از آن طفره رفتەاند و تنها با گفتار درمانی و نهایتا تهدید، ارعاب، سرکوب خشن و اعدام و بازداشت های فلەای و گلوله پاسخ مردم را دادەاند.


بار دیده شده‌‌ 78


AM:11:05:30/07/2023