زنان هم در سایه حکومت ایران سالهاست که به کولبری روی آوردەاند

زنان هم در سایه حکومت ایران سالهاست که به کولبری روی آوردەاند

آسوی روژهلات/ به علت مشکلات عدیده و بیشمار اقتصادی و اجتماعی در ایران و بویژه در کردستان و فقدان شغل که ناشی نگاه نظامی، پلیسی و سیاسی به کردستان است، زنان هم سالیان متمادی است که جهت امرار معاش و کمک به مخارج سنگین خانواده به شغل کاذب و پرمخاطره کولبری روی آورده اند.

محرومیت و فقر مطلق و مستمر در کردستان خود به خود به وجود نیآمده و خود رژیم جمهوری اسلامی در این رابطه، تعمداً با فقیر نگه داشتن شهرهای کردستان و ایجاد بستر نامناسب طبقاتی و نبود اشتغال، عامدانه به کولبری دامن زده است.

فشار اقتصادی و معیشتی در کردستان موجب شده که مردان نتوانند کفاف زندگی را بدهند و از همین رو زنان بالاجبار در لباس مردانه ظاهر شده، و با تحمل سختی ها و مصائب زیاد به شغل کولبری روی آوردەاند.

علاوه بر زنان، جوانان تحصیلکرده، ورزشکاران و نوجوانان نیز برای تامین مخارج و کمک هزینه خانوادەها به کولبری اشتغال دارند و قبل از هرچیز، این شغل به عنوان یک حرفه محسوب نمی شود، بلکه موجبات تهی دستی بیشتر شهروندان را فراهم آورده و به نوعی سرکوب عریان نیز از سوی حکومت تلقی می شود.


بار دیده شده‌‌ 73


AM:10:59:20/08/2023